Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nominacja profesorska dla naukowca PŁPrezydent RP Andrzej Duda podpisał akt nominacji dla Piotra Ulańskiego, profesora nauk ścisłych i przyrodniczych na Wydziale Chemicznym. To kolejna nominacja dla naukowca z PŁ, która została przyznana przed pandemią i jeszcze nie została uroczyście wręczona.

 

prof. Piotr Ulański z PŁProf. Ulański studia magisterskie na Wydziale Chemicznym PŁ, na które został przyjęty bez egzaminu jako finalista XXX Olimpiady Chemicznej, ukończył w 1990 roku i odtąd nieprzerwanie pracuje w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej. Od 2007 r. jest zastępcą dyrektora MITR. Za swoich naukowych mentorów uważa prof. Janusza Rosiaka, wybitnego naukowca i technologa o międzynarodowej renomie, w którego Zespole działa od 30 lat oraz prof. Clemensa von Sonntaga, w którego laboratorium w Instytucie Maksa Plancka w Mülheim an der Ruhr pracował łącznie ponad 4 lata, w tym rok na stypendium Humboldta.

 

Zainteresowania naukowe prof. Ulańskiego obejmują mechanizm i kinetykę szybkich reakcji inicjowanych promieniowaniem jonizującym w układach polimerowych, radiolizę impulsową i nowe metody badań reakcji chemicznych, fizykochemię roztworów polimerów, sonochemię i terapię sonodynamiczną.

 

Prowadzi też badania o charakterze aplikacyjnym nad otrzymywaniem i właściwościami nanożeli oraz mikrożeli polimerowych, sonochemiczną i radiacyjną modyfikacją polimerów pochodzenia naturalnego, biomateriałami polimerowymi (głównie hydrożelami) oraz nanomateriałami do zastosowań medycznych. Jest twórcą oryginalnej metody otrzymywania nanożeli polimerowych, stosowanej obecnie przez wiele ośrodków zagranicznych.

 

Jest autorem 88 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, 5 rozdziałów w międzynarodowych monografiach i 15 patentów. Jego publikacje były cytowane 2396 razy (H-indeks 27, obie wartości bez autocytowań). Od 2016 r. jest redaktorem naczelnym Radiation Physics and Chemistry (Elsevier). Przedstawił ponad 360 prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym wiele wykładów na zaproszenie.

 

Prof. Ulański jest współtwórcą idei i programów nowych kierunków studiów: Nanotechnologia i Advanced Biobased and Bioinspired Materials, a obecnie jest przewodniczącym Rady tych kierunków. Jest pomysłodawcą i kierownikiem nowych zajęć dydaktycznych dotyczących m.in. sonochemii, nanonauki i nanotechnologii oraz technik prezentacji. Prowadził również zajęcia dydaktyczne na innych uczelniach, m.in. w Escuela Politécnica Nacional w Quito oraz Kasetsart University w Bangkoku.

 

Aktywnie współpracuje z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi (wspólny grant i publikacje z Massachussets Institute of Technology, projekty w ramach Programu Ramowego UE, Horyzontu 2020, NATO i programu EUREKA).

 

Prof. Piotr Ulański jest związany z Politechniką również rodzinnie. Jego rodzice poznali się podczas studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego PŁ, którego byli jednymi z pierwszych absolwentów. Dr inż. Danuta Ulańska całą zawodową drogę poświęciła pracy naukowej oraz dydaktycznej na Politechnice. Piotr Ulański jest także bratankiem prof. dr hab. Jacka Ulańskiego, organizatora i kierownika Katedry Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym.

 

Jest ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (agencja ONZ do spraw pokojowego wykorzystania energii atomowej, która w 2005 roku otrzymała pokojową nagrodę Nobla), uczestniczy w pracach oraz projektach tej organizacji, na jej rzecz prowadził także misje techniczne w Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Pakistanie, Serbii i Tajlandii. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych oraz The Miller Trust for Radiation Chemistry.

 

Prof. Piotr Ulański wolne chwile najchętniej spędza z żoną (genetyczką) i córką (krytyczką literacką, obecnie doktorantką UJ) grając w Scrabble, czytając dobre książki, gotując, podróżując i wędrując po górach.


Data dodania:2020-06-16
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
prof. Piotr Ulański z PŁ

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE