Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

ŚCIEŻKI MŁODYCH ODKRYWCÓW 

 

Miło nam poinformować, że Politechnika Łódzka będzie realizować projekt pt. „Ścieżki Młodych Odkrywców” w ramach złożonego przez Uczelnię wniosku
o dofinansowanie w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 

W ramach projektu pt. „Ścieżki Młodych Odkrywców”, od września 2018r. na Politechnice Łódzkiej są realizowane ścieżki, czyli cykl warsztatów dla dzieci w wieku:
7-8 lat
9-12 lat
13-16 lat

Zajęcia są finansowane ze środków Unii Europejskiej.
 

TYTUŁ PROJEKTU: „Ścieżki Młodych Odkrywców”
NR UMOWY: POWR.03.01.00-00-U025/17
CEL PROJEKTU: Celem projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez zainicjowany przez PŁ program dokształcania dla osób różnych grup wiekowych, realizowany przy współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, przyczyniający się do rozwoju kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
Dofinansowanie projektu z UE: 418 745,18 zł


Data dodania:2018-06-22
Data aktualizacji2019-03-15

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE