Planowane na II kwartał 2021 r. Jego celem jest wzmocnienie potencjału naukowego i kadrowego Politechniki Łódzkiej poprzez budowę nowych zespołów badawczych kierowanych przez wyróżniających się młodych badaczy z kraju i zagranicy. Program przyczyni się do poprawy jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych realizowanych w Politechnice Łódzkiej oraz rozwoju nowych specjalności badawczych w PŁ. W drugim kwartale 2021 roku zostanie uruchomiona strona konkursu z regulaminem i planowanym harmonogramem działań.