W 2022 roku polskie środowisko akademickie czeka kolejna ewaluacja działalności naukowej. Będzie się ona znacząco różnić od ocen parametrycznych dokonywanych w latach poprzednich.

Image
Kilkanaście osób ubranych w oficjalne stroje siedzi w przeszklonej sali konferencyjnej przy okrągłym stole. W tle na ścianie mapa świata.

Nadchodząca ocena ma dotyczyć dyscyplin naukowych, a nie jak dotychczas wydziałów uczelni. W przypadku Politechniki Łódzkiej ewaluacja obejmie 12 dyscyplin (inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki chemiczne; technologia żywności i żywienia; architektura i urbanistyka; inżynieria lądowa i transport; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości; inżynieria chemiczna; matematyka).

Dyscypliny będą oceniane wg kategorii: A+, A, B+ (to nowa kategoria), B lub C. W poprzedniej ewaluacji 8 wydziałów naszej uczelni uzyskało kategorię A zaś jeden – kategorię B. Obecnie stawiamy sobie za cel uzyskanie kategorii A dla wszystkich dyscyplin. Absolutnym minimum jest kategoria B+, ostatnia, która pozwala na zachowanie pełnych uprawnień akademickich, tj. możliwości nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Ocena dyscyplin odbędzie się w ramach trzech kryteriów:

Kryterium Ipoziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej.

W tym kryterium będą oceniane publikacje naukowe (m.in. artykuły w czasopismach, monografie, referaty konferencyjne) oraz przyznane patenty. Zmiana w stosunku do przedniej ewaluacji polega na konieczności przedstawienia do oceny dorobku publikacyjnego WSZYSTKICH osób, które zadeklarowały wybór danej dyscypliny i są zatrudnione na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych. Ponadto każdy pracownik będzie mógł zgłosić tylko ograniczoną liczbę publikacji, wynikającą z tzw. „liczby udziałów”, która wynosi 4 za ewaluowany okres (lata 2017-2021) i odpowiada 4 jednoautorskim publikacjom. Zatem dorobek osób aktywnych naukowo, intensywnie publikujących, nie będzie mógł zrekompensować dorobku pracowników mniej efektywnych.

Kryterium IIefekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.

Efekty finansowe będą oceniane na podstawie wysokość środków zdobywanych przez naukowców na projekty badawcze pozyskane w ramach konkursów międzynarodowych i krajowych oraz środków uzyskanych z komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych. Liczyć się będą także kwoty otrzymane za wykonanie prac naukowych zleconych przez podmioty spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.

Kryterium III wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W kryterium tym, bardziej jakościowym niż ilościowym, będą analizowane opisy przygotowane przez przedstawicieli dyscyplin, które mają wskazywać związek pomiędzy prowadzonymi badaniami naukowymi, a np. jakością życia różnych grup osób, stanem gospodarki, rozwojem kultury, funkcjonowaniem usług i opieki zdrowotnej, stanem środowiska. W III kryterium należy opisać tzw. „studia indywidualnych przypadków”, co w założeniu ma umożliwić obiektywną ocenę przedstawionego opisu wpływu działalności naukowej. Przygotowanie odpowiednich opisów może zapewne stanowić duże wyzwanie i trudność, ponieważ wymaga zmiany myślenia o efektach naszej pracy: zwykle jesteśmy skoncentrowani na rozwiązywaniu określonych problemów badawczych i publikowaniu wyników badań, a w tym przypadku należy wykazać, że rozwiązanie tych problemów przekłada się na realne korzyści, które odniesie społeczeństwo lub gospodarka.

Do końca okresu oceny parametrycznej pozostało około roku. To niewiele, ale jednak wystarczająco dużo, aby powiększyć swój dorobek publikacyjny lub przygotować wniosek o finansowanie badań naukowych. Zachęcamy wszystkich Państwa do podjęcia tego wysiłku.

Dobry wynik oceny parametrycznej będzie milowym krokiem na drodze do osiągnięcia statusu uczelni badawczej, co jest strategicznym celem Politechniki Łódzkiej. Więcej informacji o zasadach ewaluacji dyscyplin naukowych można znaleźć na stronie internetowej

Zdjęcie portretowe: prof. Michał Strzelecki w ciemnej marynarce i szarej koszuli na szarym tle.
prof. Michał Strzelecki
przewodniczący komisji ds. ewaluacji dyscyplin naukowych
Adres
Instytut Elektroniki
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Al. Politechniki 8
93-590 Łódź