Data dodania 07.07.2021 - 14:01
Kategorie aktualności

Ogólne informacje dot. stypendium rektora dla studentów Politechniki Łódzkiej

Image

O stypendium rektora dla studentów w Politechnice Łódzkiej może ubiegać się student będący na minimum 2. roku studiów pierwszego stopnia lub minimum 1. semestru studiów drugiego stopnia.

Stypendium rektora PŁ dla studentów na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia może zostać przyznane wyłącznie studentowi, przyjętemu na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, spełniającemu następujące warunki:

  • który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  • który jest aktualnym medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora dla studentów może otrzymywać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Wykaz punktowanych osiągnięć zawiera właściwy załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczeń dla Studentów Politechniki Łódzkiej.

Stypendia przyznawane są w ramach tzw. grup rankingowych. Niezależną grupę rankingową tworzą:

a) studenci jednostki organizacyjnej realizującej kształcenie, studiujący na tym samym kierunku, w tych samych formach (studia stacjonarne i niestacjonarne);

b) studenci realizujący program studiów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, studiujący na tym samym kierunku;

c) studenci pierwszego semestru studiów II stopnia jednostki organizacyjnej realizującej kształcenie, studiujący na tym samym kierunku, w tych samych formach (studia stacjonarne i niestacjonarne);

d) studenci zrekrutowani od semestru letniego, którzy zaliczyli 1 semestr studiów w jednostce organizacyjnej realizującej kształcenie, studiujący na tym samym kierunku, w tych samych formach (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Stypendia przyznawane są maksymalnie 10% najlepszych studentów danego kierunku, którzy otrzymali największą liczbę punktów w swojej grupie rankingowej nie mniejszą jednak od progu punktowego ustalonego w oddzielnym Komunikacie prorektora ds. studenckich ws. wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

Wysokość stypendium rektora w PŁ:

1) Kwota przyznanego stypendium może składać się z dwóch części: kwoty podstawowej oraz kwoty zwiększenia stypendium. Wartość kwoty podstawowej jest stała dla wszystkich stypendystów i jest niezależna od liczby punktów rankingowych i miejsca na liście rankingowej.

2) Zwiększenie stypendium przysługuje w uczelni stypendystom, którym przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów i którzy uzyskali jedną z dwóch najwyższych wartości punktów rankingowych na danym kierunku (w ramach podstawowej jednostki organizacyjnej/CKM).

3) Kwoty stypendium dla studentów roku 2 i wyższych lat studiów 1 stopnia oraz studentów wszystkich lat studiów 2 stopnia:

a) podstawowa - 700 zł miesięcznie;

b) zwiększenia - 500 zł miesięcznie.

4) Kwoty stypendium dla studentów 1 roku studiów 1 stopnia laureatów olimpiad międzynarodowych albo laureatów lub finalistów olimpiady

stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty olimpiad:

a) 1200 zł miesięcznie jeżeli profil olimpiady jest zgodny z dziedziną nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziną nauk technicznych i inżynieryjnych a w przypadku kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji i kierunków: Business and Technology, Business Studies oraz Gestion et Technologie prowadzonych w Centrum Kształcenia Międzynarodowego także z dziedziną nauk społecznych;

b) 700 zł miesięcznie jeżeli profil olimpiady jest inny niż wymienione w pkt a.

5) Wysokość stypendium dla studentów 1 roku studiów 1 stopnia medalistów co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie wynosi 700 zł miesięcznie.

Składanie wniosków:

Wnioski o stypendium rektora należy wydrukować za pośrednictwem webdziekanatu oraz przedstawić wraz z niezbędnymi załącznikami w dziekanatach wydziałów, na których studiują osoby zainteresowane. Studenci odbywający kształcenie w ramach CKM składają wnioski do dziekanatów macierzystych wydziałów. Komisja może wezwać studenta do wyjaśnienia materiału dowodowego. Po zaopiniowaniu wnioski trafiają do Sekcji Obsługi Świadczeń.

Studenci 1 roku studiów I stopnia wypełniają załączony poniżej wniosek o ww. stypendium oraz składają go do dziekanatu w październiku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora, wysokości poszczególnych stypendiów oraz terminy i sposób składania wniosków o stypendia znajdują się na stronie internetowej.