Data dodania 26.10.2021 - 12:08
Kategorie aktualności

Akademickie Centrum Sportowo-dydaktyczne PŁ Zatoka Sportu ogłasza nabór: referent kasjer w Sekcji ds. Kas i Rozliczeń

Nazwa stanowiska: referent kasjer w Sekcji ds. Kas i Rozliczeń

ACSD PŁ Zatoka Sportu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, w pełnym wymiarze czasu pracy (w systemie równoważnym czasu pracy, na dwie zmiany)

Miejsce pracy: Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo -Dydaktyczne PŁ Zatoka Sportu

93-590 Łódź, al. Politechniki 10

Termin składania ofert: 08.11.2021 r.

Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2021 r.


Zakres obowiązków na w/w stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Kasy ACSD PŁ Zatoka Sportu, w tym w szczególności:
  1. otwarcie kasy Pływalni po otrzymaniu od Kierownika Zmiany Ratowników (przez wpis do Raportu dziennego) formalnego zgłoszenia spełnienia warunków bezpieczeństwa oraz rozpoczęcia dyżuru Zmiany Ratowników na wszystkich stanowiskach ratowniczych;
  2. realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych za deklarowane usługi poprzez obsługę kasy fiskalnej oraz terminala kart płatniczych;
  3. po zakończeniu pracy rozliczenie się z utargu i protokolarne zdanie gotówki pracownikowi Sekcji ds. Kas i Rozliczeń;
  4. codzienne sporządzanie raportów kasowych w systemie elektronicznej obsługi kasy;
  5. codzienne sprawdzenie stanu gotówki w kasie i uzgadnianie ze stanem wynikającym z raportów kasowych;
  6. wystawianie dokumentów obrotu kasowego (KP, KW);
  7. znajomość programu kasowego Fitnet w celu realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków;
  8. przestrzeganie zasad obrotu gotówką w kasie, w tym utrzymywanie pogotowia kasowego w wysokości 450,00 zł, zgodnie z ustaleniami Kwestora PŁ;
  9. zachowanie ścisłej tajemnicy służbowej wszelkich prowadzonych spraw, a w szczególności dotyczących operacji kasowych, przechowywania gotówki w ACSD PŁ Zatoka Sportu i jej zabezpieczenia oraz sposobu odprowadzania do banku;
  10. nie wpuszczanie do pomieszczeń kasowych jakichkolwiek osób za wyjątkiem: Dyrektora ACSD PŁ Zatoka Sportu, kierownika Sekcji ds. Kas i Rozliczeń lub innych osób upoważnionych przez Dyrektora ACSD PŁ Zatoka Sportu oraz osób dokonujących kontroli na podstawie pisemnego upoważnienia Kwestora lub Kanclerza Politechniki Łódzkiej;
  11. niezwłoczne informowanie pracodawcy (na piśmie) o wszelkich dostrzeżonych brakach i uchybieniach w zabezpieczeniu przyjmowanych wpłat;
  12. wykazywanie wymaganej staranności pracowniczej przy wykonywaniu pracy;
  13. rozliczanie się z powierzonych wpłat i wyrównywanie wszelkich szkód zaistniałych z winy Pracownika;
  14. udzielanie Klientom informacji o ofercie oraz obiekcie i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych ACSD PŁ Zatoka Sportu;
  15. dopełnienie wszystkich formalności związanych z pobytem grupy zorganizowanej na Pływalni, określonych w Regulaminie Grup Zorganizowanych;
  16. zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi Klienta;
  17. prowadzenie Sklepiku z pamiątkami Politechniki Łódzkiej, w szczególności sprzedaż i odpowiedzialność za stany magazynowe artykułów oraz wyrównywanie wszelkich braków wynikających z winy Pracownika;
  18. w przypadku zaistnienia zdarzenia wymagającego formalnego spisania faktów sporządzanie protokołów znalezienia, odbioru rzeczy lub innych dokumentów.
 2. Współpraca z Biurem ds. Sprzedaży w zakresie realizacji imprez własnych oraz obsługi wydarzeń organizowanych przez podmioty wewnętrzne i zewnętrzne.
 3. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Sekcji ds. Kas i Rozliczeń lub Dyrektora ACSD PŁ Zatoka Sportu.

Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne):

 1. wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne lub handlowe),
 2. doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej i terminala,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 4. komunikatywność i umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z klientami,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. odpowiedzialność,
 8. dyspozycyjność,
 9. sumienność, skrupulatność oraz duża samodzielność w działaniu.

Mile widziane:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie na pokrewnym stanowisku z odpowiedzialnością materialną,
 3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 4. znajomość programu kasowego Fitnet.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Politechniki Łódzkiej,
 2. Curriculum vitae (CV),
 3. list motywacyjny,
 4. odpis lub kserokopię dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 6. podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik 1 (Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy).docx;
 7. podpisaną zgodę Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - załącznik 2 (Zgoda na przetwarzanie danych).docx
 8. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

w terminie do dnia 08.11.2021 r. do godz. 15:00

osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w Sekretariacie ACSD PŁ Zatoka Sportu 93-590 Łódź al. Politechniki 10 (budynek B-28) z dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Referent Kasjer w Sekcji ds. Kas i Rozliczeń ACSD PŁ” lub drogą elektroniczną na adres zatokasportu@info.p.lodz.pl

Za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty, a zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.