Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Komunikat prorektora ds. studenckich PŁ ws. określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akademickim 2020/21Komunikat Prorektora ds. studenckich z 4 września 2020 r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akademickim 2020/2021.

 

Na podstawie § 19 ust. 4 pkt 3 Uchwały Nr 6/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej – Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej

§ 1

Określam następujące przedmioty i zajęcia spoza programu studiów obowiązujące studentów w realizacji planu studiów w roku akademickim 2020/2021:

1. Zajęcia w zakresie szkolenia bibliotecznego jako zajęcia w I semestrze studiów dla studentów I roku studiów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Zajęcia organizuje i realizuje Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej.

2. Zajęcia w zakresie elementów prawa w szkolnictwie wyższym jako zajęcia w I semestrze studiów dla studentów I roku studiów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Zajęcia organizuje i realizuje Samorząd studencki Politechniki Łódzkiej we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zajęcia z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jako obowiązkowe zajęcia w I semestrze studiów dla studentów I roku studiów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

 

§ 2

4. Zajęciom określonym w § 1 nie są przypisane punkty ECTS.

5. Zajęcia określone w § 1 są wpisane do karty okresowych osiągnięć studenta i podlegają zaliczeniom wpisem „zal”.

6. Uzyskanie zaliczeń z zajęć określonych w § 1 podlega rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów.

7. Nieuzyskanie zaliczenia zajęć określonych w § 1 ust. 1 i 2 skutkuje brakiem zaliczenia roku studiów i brakiem pełnej rejestracji na kolejny rok studiów.

8. Nieuzyskanie w terminie określonym przez prodziekana ds. studenckich zaliczenia zajęć określonych w § 1 ust. 3 może zgodnie z § 22 ust. 4. Regulaminu studiów skutkować skreśleniem z listy studentów w trakcie roku akademickiego z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach.


Data dodania:2020-09-07
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE