Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Polityka jakości kształcenia w Politechnice Łódzkiej – nowe wyzwaniaPolitechnika Łódzka od 2005 roku wdraża Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

W wyniku zmian legislacyjnych oraz wewnętrznych zmian polityki jakości w PŁ system ten podlegał ciągłym modyfikacjom i udoskonaleniom. Obecnie wdrażane jest nowe podejście oparte na doświadczeniach Politechniki Łódzkiej związanych z uczestnictwem w międzynarodowych akredytacjach programowych i instytucjonalnych.


Największym wyznawaniem jest efektywne wdrożenie sytemu ewaluacji, które przez zewnętrzne instytucje akredytujące zostało  zdiagnozowane w jako znaczący mankament w procesie efektywnego doskonalenia jakości kształcenia w PŁ.

 

Na bazie dyskusji z ekspertami zewnętrznymi wypracowano docelowy model doskonalenia jakości kształcenia, do którego będzie dążyć Politechnika Łódzka w najbliższych latach. Zgodnie z opinią ekspertów, aby taka ewaluacja była możliwa, zaistniała potrzeba znaczącego zmniejszenia liczby efektów kierunkowych charakteryzujących poszczególne programy studiów, tak aby uprawnione jednostki, w sposób systematyczny, były w stanie weryfikować i ewaluować poziom osiągania zakładanych efektów i na bieżąco wpływać na skuteczność poszczególnych etapów procesu kształcenia. Zgodnie z Uchwałą Senatu PŁ Nr 2/2019 Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia (z późniejszymi zmianami) dla wszystkich programach studiów liczba kierunkowych efektów uczenia się nie powinna być większa niż 10.

 

Tak wypracowane rozwiązanie pozostaje w zgodzie z wytycznymi legislacyjnymi dla tworzenia programów studiów oraz z zapisami Polskiej Ramy Kwalifikacji, która nie definiuje szczegółowych efektów uczenia się, a jedynie dla każdego poziomu generuje opis zakładanego poziomu kompetencji uczącego się. W związku z powyższym nie ma żadnych ograniczeń związanych z liczbą efektów kierunkowych przypisanych do danego programu studiów.

 

Poniższy model będzie sukcesywnie wdrażany w Politechnice Łódzkiej do 2022 r. Do każdego z etapów będzie przygotowywana odpowiednia dokumentacja oraz formularze będące dopełnieniem obowiązującej procedury ciągłego doskonalenia jakości, którego istotę prezentuje schemat.

 

Schemat przedstawiający politykę jakości na Politechnice Łódzkiej


Data dodania:2020-01-03
Data aktualizacji2020-08-11

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE