Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Studia doktoranckie (studia III stopnia)Informacje dot. Studiów doktoranckich - studia III stopnia dla osób zarekrutowanych w r. akadem. 2018/19:


 

Zestawienie Wydziałów Politechniki Łódzkiej prowadzących studia doktoranckie (studia III stopnia):

 

Studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym realizowane są, w ramach trzech kierunków, w dyscyplinach naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz mechanika. Rekrutacja odbywa się oddzielnie na każdy z kierunków.

 

Studia III stopnia przygotowują do pracy w jednostkach badawczych, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz wyższych uczelniach - zwłaszcza wyższych uczelniach technicznych. Umożliwiają także zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w przemyśle, na których coraz częściej jednym z warunków przyjęcia jest posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

 

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest przygotowanie kandydata  do samodzielnej pracy badawczej, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć i wyników naukowych w wybranej przez doktoranta dyscyplinie doktoryzowania.

 

Trzeci stopień studiów wymaga od kandydatów umiejętności kreatywnej i samodzielnej pracy naukowej, w tym kompetencji pisania artykułów naukowych. Studia doktoranckie są czasie interdyscyplinarnego podejścia do przyswajania i stosowania zdobywanej wiedzy, przy wykorzystaniu klasycznych i nowoczesnych metod nauczania.

 

W czasie ich trwania doktoranci zdobywają wiedzę specjalistyczną w wybranych dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz mechanika. Kształcą swoje umiejętności poznawcze oraz zdobywają doświadczenie niezbędne w pracy badawczej, a także doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. Przy współpracy ze swoimi opiekunami naukowymi, doktoranci w trakcie studiów nawiązują również cenne kontakty naukowe poprzez udział w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych.

 

Na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej prowadzone są studia trzeciego stopnia. Ich uczestnikami mogą być absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub magistra.

 

Studia trzeciego stopnia trwają cztery lata i umożliwiają zdobycie tytułu doktora nauk technicznych w zakresie jednej z czterech dyscyplin naukowych - elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki.

 

Politechnika Łódzka prowadzi 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie  na kierunkach: chemia technologia chemiczna.

 

Tematyka naukowa obejmuje: analitykę i monitoring zanieczyszczeń środowiska; chemię obliczeniową; chemię i technologię polimerów; fotochemię i techniki laserowe; katalizę heterogeniczną; kompozyty polimerowe; nanotechnologię materiałów organicznych i metalicznych; nowoczesne materiały polimerowe; radiochemię i radioekologię; rentgenowską analizę strukturalną; spektroskopię wibracyjną  i relaksacyjną; stereochemię i mechanizmy reakcji chemicznych i biochemicznych; syntezę i aplikację barwników; syntezę i modyfikację biomateriałów polimerowych; syntezę i badania struktury związków organicznych, heteroorganicznych i metaloorganicznych; technologię oczyszczania ścieków; zastosowanie metod chemii radiacyjnej w chemii i biochemii; zastosowanie technik chromatograficznych w analizie klinicznej; związki farmakologicznie aktywne; związki naturalne i ich analogii.

 

Oferujemy: wysoki poziom badań naukowych, nowoczesną aparaturę, współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (możliwe zagraniczne staże naukowe), stały kontakt z opiekunem naukowym/promotorem, szansę uzyskania stypendium przez cały okres studiów doktoranckich oraz możliwość dodatkowych zarobków związanych z realizacją projektów badawczych polskich i międzynarodowych.

 

Nabór na studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym odbywa się dwa razy w roku.

 

Studia doktoranckie na kierunku włókiennictwo, z dwoma specjalnościami -  włókiennicza inżynieria chemiczna i włókiennicza inżynieria mechaniczna.

 

Studia doktoranckie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzone są na dwóch kierunkach: biotechnologia i technologia żywności. Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: biotechnologia oraz technologia chemiczna.

 

Nazwa studiów doktoranckich: Problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie, architekturze i inżynierii środowiska. Dyscyplina naukowa, specjalność: budownictwo – materiały i konstrukcje budowlane, modelowanie numeryczne w inżynierii budowlanej; architektura  i urbanistyka – rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych, historia architektury, geneza projektowania; inżynieria środowiska – gospodarka wodno-ściekowa, technologie uzdatniania wody i ścieków oraz przetwarzanie odpadów.

 

Opis studiów: doktoranci pogłębiają wiedzę w wybranym zakresie studiów, pod kierunkiem opiekuna naukowego, a później promotora pracy doktorskiej. Mają możliwość prowadzenia prac studialnych, badań doświadczalnych i symulacji numerycznych dotyczących nowych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych.

 

Studia doktoranckie na Wydziale FTIMS obejmują trzy specjalności: matematyka, fizyka oraz informatyka.


Celem studiów jest przygotowanie kandydata do uzyskania stopnia doktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych lub doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyka – w zależności od wybranej specjalności.

Po obronie pracy doktorskiej absolwent wykazuje się szeroką wiedzą specjalistyczną, umiejętnością współpracy naukowej z innymi ośrodkami w kraju, doświadczeniem dydaktycznym w pracy na wyższej uczelni oraz ma przygotowanie badawcze niezbędne w dalszej pracy naukowej. Osoby, które nie planują dalszej kariery naukowej wykorzystają nabyte w ramach studiów umiejętności poznawcze, umiejętności samokształcenia oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w pracy zawodowej.

 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska prowadzi na studiach doktoranckich kierunek  "Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska".  Stacjonarne, czteroletnie studia doktoranckie przeznaczone są dla tych, którzy rozwijać swoje zainteresowania badawcze i pasję naukową.

 

Oferta skierowana jest dla osób z ambicjami współtwórców nowoczesnej nauki lub też inicjatorów własnej działalności biznesowej typu spin off/ out, opartej o innowacyjne technologie.

 


Data dodania:2013-04-25
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Aneta Lipińska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE