Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UTW_zajecia dodatkowe_2

Zajęcia dodatkowe w UTW PŁZajęcia dodatkowe w roku akademickim 2020/21 odbywają się zdalnie, w czasie rzeczywistym i drogą e-mail, z użyciem głównie programu Microsoft TEAMS.

 

Nie będzie konieczna instalacja programu Microsoft TEAMS - wystarczy kliknąć link, który otrzymacie Państwo od wykładowcy drogą e-mail. Po dołączeniu do grupy zajęciowej będziecie Państwo widzieć wykładowcę, prezentację, można będzie zadawać pytania, zarówno poprzez mikrofon jak i na czacie. Wykładowca oraz pozostali uczestnicy będą widzieć i słyszeć Państwa (o ile posiadacie kamerkę i mikrofon).

 

Szczegółowe informacje i terminy zajęć dodatkowych zostały podane zapisanym do grup słuchaczom drogą korespondencji e-mail.

 

Prosimy słuchaczy o regularne sprawdzanie ogłoszeń na naszej stronie internetowej jak również wiadomości w skrzynkach mail, tą drogą będziemy przekazywać Państwu wszelkie informacje.

 

Zajęcia gimnastyczne w wodzie w Zatoce Sportu są zawieszone do odwołania.

 

Jeśli otworzy się możliwość powrotu na zajęcia stacjonarne będziemy informować o tym Państwa na stronie internetowej UTW PŁ.

 

 

 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - rok akademicki 2020/21

JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy A1

Kurs skierowany do osób pragnących w skuteczny sposób przypomnieć sobie podstawy języka angielskiego przydatne w życiu codziennym. Niezbędna wiedza dotycząca gramatyki i słownictwa przekazana będzie sprawnie i rzetelnie, a główny nacisk położony na rozwijanie praktycznych umiejętności. Kurs jest kontynuacją zajęć opartych na podręczniku English File beginner wydawnictwa Oxford. 

Zajęcia planowane są w formule online- video konferencja na platformie MS Teams. Będą one urozmaicane ćwiczeniami i grami językowymi z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez platformę takich jak udostępnianie ekranu, odtwarzanie plików audio/video, czat, quizy Google.    

Lekcje będą przygotowywane indywidulanie z wykorzystaniem ćwiczeń oraz materiałów dostosowanych do poziomu uczestników. Słuchacze poznają dzięki temu słownictwo i gramatykę mające pomóc im w codziennej komunikacji, również internetowej. Celem zajęć jest kształcenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania oraz wprowadzenie elementów pisania w języku angielskim i zapoznanie z aspektami kulturowymi krajów anglojęzycznych. 

 

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość czasów teraźniejszych (Present Simple i Present Continuous). W trakcie zajęć czasy teraźniejsze będą ćwiczone i utrwalane.

Znajomość podstawowych elementów z zakresu gramatyki jak: odmiana czasownika "być", liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, forma dzierżawcza, czasownik "móc, potrafić", konstrukcja ' there is/are ", zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki wskazujące "this/that, these/those", forma rozkazująca.

Znajomość podstawowego słownictwa z zakresu tematów codziennych (liczby, narodowości, kolory, zawody, rodzina, jedzenie i napoje, czynności dnia codziennego, hobby, sport, ubrania).     

JĘZYK ANGIELSKI poziom średniozaawansowany A1-A2

Celem kursu jest zapewnienie uczestnikom kontaktu z językiem angielskim do czasu wznowienia zajęć stacjonarnych, a także podtrzymanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Forma: zajęcia online, z wykorzystaniem MS Teams. Zajęcia konwersacyjne, z elementami flipped education - słuchacze w ramach pracy własnej opracowują przesłany wcześniej przez lektora tekst (słownictwo) a w trakcie zajęć kształcą umiejętność wypowiadania się w języku obcym, ćwicząc poznane wcześniej zwroty w moderowanych konwersacjach. Nieodłącznym elementem zajęć jest praca nad poprawnością wypowiedzi uczestników i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

 

Wymagania wstępne:

Uczestnik

- rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład: podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy),

- potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe np. zakupy, zamawianie posiłków, pytanie o drogę/udzielanie wskazówek, udzielanie rad,

- potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego, wyrażać preferencje i podstawowe emocje.

W czasie wcześniejszej nauki uczestnik poznał następujące zagadnienia gramatyczne:

- Czasy teraźniejsze: opis zwyczajów oraz wyrażanie czynności wykonywanych w danej chwili (Present Simplei Present Continuous)

- Wyrażanie przyszłości: zamiary na przyszłość, przewidywanie przyszłości (will+ bezokolicznik, wyrażenie „to be going to...”)

- Czasy przeszłe, opis przeszłych wydarzeń (Past Simple, Past Continuous)

- Czas Present Perfect (Have you ever...? I haven’t done it yet).

- Zdania warunkowe 1 i 2 typu (If he comes, I’ll be happy, If I were rich, I’d travel more)

- Podstawowe użycie strony biernej (This bridge was built in 1998)

- Czasowniki modalne -określanie czynności koniecznych i przymusowych, zakazy (you have to..., you don’t have to,you mustn’t

JĘZYK ANGIELSKI Rozmówki angielskie, poziom średniozaawansowany B1

Celem kursu konwersacyjnego jest nabycie i utrzymanie umiejętności konwersacji w języku angielskim. Szczególny nacisk będzie położony na budowanie płynnych i spójnych wypowiedzi ustnych, rozumienie wysłuchanych treści, rozszerzanie i poprawne użycie struktur gramatyczno-leksykalnych, a także stosowanie różnorodnych strategii komunikacyjnych.

Kurs przeznaczony dla słuchaczy chcących zweryfikować, odświeżyć, ugruntować, poprawić lub nabyć umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1/B1+/B2.

Tematyka kursu dotyczy zagadnień z życia codziennego, sztuki, rozrywki, podróży itp.

Na zajęciach słuchacze będą korzystać z przygotowanych materiałów multimedialnych, z których większość będą stanowiły materiały autentyczne lub adaptowane do potrzeb słuchaczy.

Materiały dydaktyczne będą dobrane w taki sposób, aby zachęcały słuchaczy do formułowania opinii oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Słuchacze w czasie konwersacji będą czynnie wykorzystywać nowo poznane słownictwo.

Zajęcia będą odbywać się online z wykorzystaniem MS Teams. Część zajęć będzie miało formę flipped classroom tzn. słuchacze otrzymują i opracowują przed zajęciami tekst, którego tematyka stanowi przedmiot dyskusji na zajęciach. Platforma MS Teams umożliwia również pracę w parach lub niewielkich grupach i taka forma współpracy będzie również wykorzystywana na zajęciach.

 

Wymagania wstępne

Swobodne używanie czasów teraźniejszych (Present Simple i Continuous), przeszłych (Past Simple i Continuous), czasu przyszłego Future Simple i konstrukcji ‘to be going to’  oraz podstawowe użycie czasu Present Perfect (Have you ever….?  already, yet, just, for/since)

Znajomość czasowników modalnych do wyrażanie przymusu, konieczności,  zakazów, pytania o pozwolenie, oferowania pomocy.

Znajomość okresów warunkowych (1,2 i 3)

Znajomość strony biernej (czas Present Simple: is made, Past Simple: was made i Future Simple: will be made)

HISTORIA I REGIONALIZM

Historia regionalna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej i obywatelskiej, jest zintegrowanym procesem formującym i umacniającym postawy wobec dziedzictwa przeszłości oraz współczesnych problemów własnego regionu. Celem wykładów jest zapoznanie uczestników
z historią miasta Łodzi i ziemi łódzkiej oraz zachęceniem ich do samodzielnego poznawania regionu i jego historii, a także podejmowania działań na rzecz lokalnych i regionalnych społeczności.

 

Zagadnienia poruszane na zajęciach będą dotyczyły historii Łodzi oraz regionu łódzkiego. Przedstawione zostanie dziedzictwo kulturowe regionu w tym zamki, pałace i inne budownictwo obronne zachowane do dzisiejszych czasów. Będzie mowa także o łódzkim okręgu włókienniczym,  willach i pałacach Ziemi Obiecanej jak i ich mieszkańcach. Omówiony zostanie wpływ historii regionu na obecną sytuację oraz rozwój społeczności i kultury lokalnej.

Liczne obrazy i ciekawostki zaprezentowane za pomocą techniki prezentacji multimedialnej będą uzupełnieniem ciekawych prelekcji.

PLASTYKA

Zapraszamy każdego z Państwa, chcącego realizować swoje prace plastyczne, gotowego na internetową wymianę myśli i poglądów tyczących prac przez siebie realizowanych do uczestniczenia w odmiennych od dotychczasowych zajęciach plastycznych. Opracowane zostały różne tematy, nawzajem się zazębiające, gdzie motywami przewodnimi będą sposoby komponowania na płaszczyźnie oraz przestrzeń jako informacja o perspektywie niekoniecznie renesansowej.

 

Nowa forma spotkań poprzez Internet nałoży na słuchaczy UTW konieczność intensywniejszej pracy indywidualnej, także przy zdobywaniu wiedzy teoretycznej, potrzebnej przy realizacji polecanych do wykonania ćwiczeń. Jednocześnie pozwoli na wypróbowanie nowych działań plastycznych nie uwzględnianych do tej pory w nauczaniu tradycyjnym oraz wiele możliwości twórczych.  

Mniej więcej co 10 dni drogą mail otrzymacie Państwo porcję tematów wraz z ich omówieniem, porcję reprodukcji prac, które przybliżą temat. Będzie także tekst ćwiczenia do zrealizowania. Następnym krokiem będzie przesłanie do prowadzącego zajęcia zdjęć wykonanych przez Państwa prac. Na podstawie tych przesłanych prac otrzymacie Państwo kolejną informację, co w pracy jest znakomite, a co jedynie dobre. Jeśli będzie taka konieczność przesyłane będą dodatkowe informacje, zdjęcia, czy ewentualnie podpowiedzi co jeszcze można ulepszyć.

 

Ogólny plan pracy:

Na początek, jako temat dodatkowy, a ważny przy Internetowym sposobie komunikacji między Państwem a prowadzącym będzie zbiór rad jak łatwo i prawidłowo fotografować zrobioną pracę, którą potem trzeba będzie przesyłać mailem na adres prowadzącego.

 

Tematy właściwe także w technikach realizowanych inaczej, wbrew zasadom i utartym zwyczajom:

- Zaczynamy od rysunku kreską.

- Rysunek walorem przy wykorzystaniu kilku technik do wyboru.

- Do rysunku dodajemy techniki collage’u

- Mając już bazę w postaci umiejętności posługiwania się tymi technikami zaczynamy pracę nad ilustracją jako odrębnym działaniem twórczym – praca w czerni/bieli. Potem przyjdzie czas na wprowadzenie w ilustracje koloru.

- Kolejnym stopniem wtajemniczenia będzie próba sił w plakacie traktowanym jako znak.

- Następnie coś, co teoretycznie jest zaprzeczeniem znaku - czyli pejzaż. Realizowany przy użyciu kilku technik oraz działań pokazujących przestrzeń. Realizacja wykorzystująca perspektywę renesansową będzie tylko jedną ze sposobów pracy w technikach rysunkowych i malarskich.

 

Każdy proponowany temat będzie uzupełniany fotograficznymi przykładami prac.

PSYCHOLOGIA

Cykl warsztatów nt. Z nadzieją na lepsze jutro - O pozytywnym nastawieniu do życia!

Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem technik aktywizujących. Przed Państwem
10 spotkań w życzliwej i inspirującej atmosferze, będących źródłem użytecznej wiedzy i impulsem do podejmowania działań poprawiających jakość życia w wieku dojrzałym.

 

Tematyka spotkań:

1. „To nie tak miało być…” - Jak radzić sobie z życiowymi trudnościami?
Celem warsztatu jest uświadomienie Słuchaczom, jak istotne znaczenie w radzeniu sobie
z trudnościami ma nasza osobowość oraz w jaki sposób konstruktywnie rozwiązywać problemy.

2. „Dekalog antystresowy” – Jak radzić sobie ze stresem?
Celem warsztatu jest zapoznanie Słuchaczy z autorską koncepcją dekalogu antystresowego i uświadomienie roli stresu w naszym życiu.

3. Stres – wróg czy przyjaciel?
Podczas warsztatu Słuchacze poznają sposoby minimalizowania stresu aby lepiej i skuteczniej radzić sobie w sytuacjach stresujących i kryzysowych. Uczestnicy przekonają się także, że stres to niekoniecznie wróg, a wielokrotnie sprzymierzeniec naszych działań, i to bez względu na wiek.

4. Czy warto wybaczać?
Podczas warsztatu porozmawiamy o trudnej sztuce wybaczania. Uczestnicy znajdą odpowiedź na pytanie o sens i cel odpuszczania zranień, przykrości. Dowiedzą się także, jak sobie radzić
z poczuciem krzywdy.

5. Od samochwały do antychwały? O roli samooceny w naszym życiu
Celem warsztatu jest zweryfikowanie mitów dotyczących pozytywnego myślenia o sobie oraz uświadomienie Uczestnikom znaczenia samooceny w każdym aspekcie naszego życia.

6. Kalejdoskop emocji – rzecz o trudnych i pozytywnych uczuciach
Podczas warsztatu Uczestnicy zostaną wtajemniczeni w psychologię emocji. Uświadomią sobie rolę emocji pozytywnych i tych, które potocznie nazywanymi negatywnymi. Dowiedzą się, w jaki sposób właściwe wyrażać emocje, aby utrzymywać równowagę emocjonalną.

7. Śmiech to zdrowie! O psychologicznym aspekcie uśmiechu
Dlaczego śmiech to zdrowie? Jak wpływa na nasze funkcjonowanie? Czym jest gelotologia i jakie niesie korzyści? Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy znajdą podczas warsztatu
o psychologicznych aspektach śmiechu.

8. Jak bronić się przed manipulacją?
Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy z zakresu technik manipulacji i zapoznanie Uczestników z narzędziami do skutecznej obrony przed manipulacją i wywieraniem wpływu.

9. Słowa mają moc! Psychologia języka i komunikacji
Podczas warsztatu Uczestnicy uświadomią sobie, jaki wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie mają słowa, które wypowiadamy. Zdobędą także wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej.

10. W pogoni za szczęściem!?
Celem warsztatu jest refleksja nad własną definicją szczęścia i autodiagnoza swoich potrzeb, pragnień, celów.  Porozmawiamy o tym, czy istnieje przepis na szczęśliwe życie i o tym, co robić, aby lepsze jutro było w zasięgu ręki.

SMARTFON dla wszystkich

Wymagania wstępne:

- Podstawowa znajomość obsługi smartfonu,

- Telefon podłączony do Internetu (Wi-Fi),  bądź wykupiony pakiet danych internetowy u dostawcy telefonii komórkowej (tzw. „Dane komórkowe”)

- Komputer z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Edge lub Google Chrome (możliwość prowadzenia zajęć poprzez aplikacje Microsoft Teams)

Opcjonalnie: komputer powinien posiadać mikrofon dla uzyskania możliwości komunikowania się
z prowadzącym zajęcia.

 

Tematyka zajęć:

- Podstawowa obsługa telefonu komórkowego - budowa i podzespoły telefonu, ekran główny, ikony,  pasek powiadomień, pasek stanu, menu

- Internet i WiFi w telefonie. Dane komórkowe, podłączanie telefonu do Wifi, udostępnianie Internetu z telefonu

- Przeglądarka internetowa. Wyszukiwanie stron, otwieranie stron, tryb chroniony

- Sklep Play. Instalowanie aplikacji ze sklepu Play, kupowanie aplikacji, odinstalowywanie aplikacji

- Przydatne aplikacje. Mapy Google, Google Earth, „jak dojadę”, Kupowanie biletów przez telefon, Planowanie podróży z telefonem, aplikacje z rozkładami jazdy MPK, PKP, wynajmowanie transportu (skuter, rower miejski, samochód). Nawigacje samochodowe

- Bezpieczny telefon. Program antywirusowy – konfiguracja, skanowanie telefonu

- Aplikacje przydatne na zakupach

- Rozrywka na telefonie - Radio i muzyka, gry logiczne, pamięciowe, strategiczne

- Filmy i programy

- Treści multimedialne (aplikacja „Youtube”)

 

KOMPUTER oknem na świat

Program zajęć skupia się na wykorzystywaniu komputera dla potrzeb funkcjonowania seniorów
w życiu codziennym. Zaczyna się od podstaw obsługi komputera, omówienia pracy systemu operacyjnego, funkcji klawiatury, myszy, struktury okien, menu, praktyki w pracy z plikami
i folderami, pendrive, a kończy na rozwijaniu umiejętności korzystania z internetu.

 

Wymagania wstępne:

Komputer z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Edge lub Google Chrome (możliwość prowadzenia zajęć poprzez aplikacje Microsoft Teams)

Opcjonalnie: komputer powinien posiadać mikrofon dla uzyskania możliwości komunikowania się
z prowadzącym zajęcia.

 

Tematyka zajęć:

- Budowa i obsługa komputera, omówienie podstawowych pojęć informatycznych, skróty klawiszowe, zarządzanie pulpitem, personalizacja systemu operacyjnego,

- Pasek zadań i Menu Start

- Operacje na plikach i katalogach. Tworzenie i usuwanie katalogów i plików, personalizacja ikony folderu

- Mój komputer. Omówienie ikon, jakie informacje skrywa „Ten komputer”

- Obsługa pamięci przenośnych (Pendrive)

- Przeglądarki internetowe. Rodzaje przeglądarek, zakładki, historia, tryb prywatny przeglądarki, pobrane pliki

- Wyszukiwarki internetowe. Rodzaje wyszukiwarek, filtrowanie wyszukiwania, pobieranie plików
z Internetu

- Zwiedzanie świata za pomocą Internetu: Google Maps, Google Earth. Internetowa wiedza: Wikipedia, Słowniki, Tłumacz online

- Newsy w Internecie. Portale informacyjne, radia internetowe. Filmy w Internecie.

- Zakupy i ogłoszenia w Internecie. Portal YouTube

- Poczta e-mail. Zakładanie poczty e-mail, poprawne logowanie, obsługa poczty e-mail

- Oprogramowanie antywirusowe na komputerze. Wirusy, płatne i darmowe programy antywirusowe. Instalacja i konfiguracja darmowego oprogramowania antywirusowego, skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów

- Zakładanie kont lokalnych w komputerze. Tworzenie i zabezpieczanie kont użytkowników, zakładanie hasła do konta komputerowego, logowanie i wylogowywani konta, usuwanie konta

KOMPUTER - cyfrowa edycja zdjęć

Kurs przeznaczony dla osób chcących kontynuować przygodę z edycją cyfrowych obrazów. Wspólnie z kursantami poznamy zaawansowane funkcje darmowego programu GIMP i rozszerzymy wiedzę na temat jego możliwości. Artystyczne filtry czy funkcje poprawiające obrazy przestaną być tajemnicą. Dzisiejsze czasy, w których fizyczne kontakty z bliskimi są często utrudnione wymagają od nas sprawnego wyszukiwania informacji i skutecznego dzielenia się nimi w sieci. Nauczymy się jak znaleźć, zapisać i przechowywać interesujące obrazy. Cyfrowe galerie i albumy na naszym komputerze jak i w sieci pomogą nam zarchiwizować i w prosty sposób udostępnić innym nasze prace, pomysły, a niejednokrotnie wspomnienia i emocje. Dowiemy się też jak szybko i bez wysiłku edytować hurtowo setki zdjęć czy naszych prac. 

 

Wymagania wstępne: 

- komputer z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową (dodatkiem polepszającym komunikację z prowadzącym może być mikrofon)  

- podstawowa znajomość systemu operacyjnego, umiejętność pracy z folderami i plikami (otwórz, kopiuj, wklej, usuń) 

- zainstalowany program Gimp i jego podstawowa znajomość (umiejętność otwierania plików za pomocą programu, zapisywanie plików i eksport do formatu jpg, znajomość podstawowych narzędzi) 

 

Tematyka zajęć: 

- wyszukiwanie obrazów w sieci na podstawie różnych kryteriów 

- zapoznanie z serwisami oferującymi zbiory obrazów cyfrowych i sposoby ich pobierania na dysk lokalny 

- jak dzielić się obrazami cyfrowymi i gdzie je przechowywać – email, dyski sieciowe, galerie sieciowe 

- cyfrowe albumy na naszym komputerze – podstawowe funkcje i możliwości 

- odczytujemy dane EXIF – dodatkowe informacje zachowane w pliku 

- zaawansowane narzędzia programu GIMP: filtry, korekcja światła i kolorów, tworzenie prostej animacji w formacie GIF, anonimizacja w obrazie – ukrywamy dane, przedmioty i osoby postronne, praca na ścieżkach, poprawiamy jakość niedoskonałych obrazów, jeszcze raz o kompresji – kiedy ludzkie oko zobaczy różnicę.

- masowa edycja plików na przykładzie programu Fotosizer 

- IrfanView – podstawy programu i pokazanie jego możliwości 

- wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów na jakie natknęli się uczestnicy w trakcie kursu.

BASEN - gimnastyka w wodzie

Zajęcia w basenie Zatoki Sportu zostały zawieszone do odwołania

Oferta będzie ulegać zmianie w zależności od Państwa potrzeb i możliwości realizacji zajęć.

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2021-04-23

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE