Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UTW_zajecia dodatkowe_2

Zajęcia dodatkowe w UTW PŁW roku akademickim 2022/23 planujemy zajęcia w formie wykładów i zajęć dodatkowych, w trybie dostosowanym do aktualnej sytuacji, mającej wpływ na organizację zajęć na terenie Politechniki Łódzkiej.

Decyzję odnośnie formy organizacji wszystkich zajęć na terenie Politechniki Łódzkiej podejmuje JM Rektor. Decyzja jest obowiązująca dla wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki, w tym UTW PŁ jako części integralnej Uczelni.

Organizacja zajęć na Uczelni jest dynamiczna, może się zmienić w każdej chwili trwania roku akademickiego ze stacjonarnej na zdalną i odwrotnie, prosimy mieć to na uwadze przy podjęciu decyzji o kontynuacji zajęć w UTW PŁ.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zapisy do grup zajęć dodatkowych odbywają się wg kolejności zgłoszeń w ramach dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w grupach mają osoby kontynuujące zajęcia w danej grupie. Opłata za wybrane zajęcia dodatkowe jest stała, należy ją rozumieć jako opłatę za miejsce w grupie przez semestr, bez względu na obecność.

 

 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - rok akademicki 2022/23

JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy

W roku akademickim 2022/23 uruchamiamy grupę języka angiesliego od podstaw. Nauka w oparciu o podręcznik i ćwiczenia English File Elementary.

JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy/średniozaawansowany

Kurs skierowany do osób pragnących w skuteczny sposób przypomnieć sobie podstawy języka angielskiego przydatne w życiu codziennym. Niezbędna wiedza dotycząca gramatyki i słownictwa przekazana będzie sprawnie i rzetelnie, a główny nacisk położony na rozwijanie praktycznych umiejętności. Kurs jest kontynuacją zajęć opartych na podręczniku English File beginner wydawnictwa Oxford. Lekcje będą przygotowywane indywidulanie z wykorzystaniem ćwiczeń oraz materiałów dostosowanych do poziomu uczestników. Słuchacze poznają dzięki temu słownictwo
i gramatykę mające pomóc im w codziennej komunikacji, również internetowej. Celem zajęć jest kształcenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania oraz wprowadzenie elementów pisania w języku angielskim i zapoznanie z aspektami kulturowymi krajów anglojęzycznych. 

 

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość czasów teraźniejszych (Present Simple i Present Continuous). W trakcie zajęć czasy teraźniejsze będą ćwiczone i utrwalane.

Znajomość podstawowych elementów z zakresu gramatyki jak: odmiana czasownika "być", liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, forma dzierżawcza, czasownik "móc, potrafić", konstrukcja „there is/are", zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki wskazujące "this/that, these/those", forma rozkazująca.

Znajomość podstawowego słownictwa z zakresu tematów codziennych (liczby, narodowości, kolory, zawody, rodzina, jedzenie i napoje, czynności dnia codziennego, hobby, sport, ubrania).     

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość czasów teraźniejszych (Present Simple i Present Continuous). W trakcie zajęć czasy teraźniejsze będą ćwiczone i utrwalane.

Znajomość podstawowych elementów z zakresu gramatyki jak: odmiana czasownika "być", liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, forma dzierżawcza, czasownik "móc, potrafić", konstrukcja ' there is/are ", zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki wskazujące "this/that, these/those", forma rozkazująca.

Znajomość podstawowego słownictwa z zakresu tematów codziennych (liczby, narodowości, kolory, zawody, rodzina, jedzenie i napoje, czynności dnia codziennego, hobby, sport, ubrania).     

JĘZYK ANGIELSKI poziom średniozaawansowany

Celem kursu jest zapewnienie uczestnikom kontaktu z językiem angielskim, a także podtrzymanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia konwersacyjne, z elementami flipped education. W przypadku przejścia na zajęcia w trybie on-line słuchacze w ramach pracy własnej opracowują przesłany wcześniej przez lektora tekst (słownictwo) a w trakcie zajęć kształcą umiejętność wypowiadania się w języku obcym, ćwicząc poznane wcześniej zwroty w moderowanych konwersacjach. Nieodłącznym elementem zajęć jest praca nad poprawnością wypowiedzi uczestników i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

 

Wymagania wstępne: Uczestnik:

- rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład: podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy), potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe np. zakupy, zamawianie posiłków, pytanie o drogę/udzielanie wskazówek, udzielanie rad,

- potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego, wyrażać preferencje
i podstawowe emocje.

W czasie wcześniejszej nauki uczestnik poznał następujące zagadnienia gramatyczne:

- Czasy teraźniejsze: opis zwyczajów oraz wyrażanie czynności wykonywanych w danej chwili (Present Simple i Present Continuous)

- Wyrażanie przyszłości: zamiary na przyszłość, przewidywanie przyszłości (will+ bezokolicznik, wyrażenie „to be going to...”). Czasy przeszłe, opis przeszłych wydarzeń (Past Simple, Past Continuous). Czas Present Perfect (Have you ever...? I haven’t done it yet).

- Zdania warunkowe 1 i 2 typu (If he comes, I’ll be happy, If I were rich, I’d travel more)

- Podstawowe użycie strony biernej (This bridge was built in 1998)

- Czasowniki modalne -określanie czynności koniecznych i przymusowych, zakazy (you have to..., you don’t have to,you mustn’t.

JĘZYK ANGIELSKI Rozmówki angielskie, poziom średniozaawansowany

Celem kursu konwersacyjnego jest nabycie i utrzymanie umiejętności konwersacji w języku angielskim. Szczególny nacisk będzie położony na budowanie płynnych i spójnych wypowiedzi ustnych, rozumienie wysłuchanych treści, rozszerzanie i poprawne użycie struktur gramatyczno-leksykalnych, a także stosowanie różnorodnych strategii komunikacyjnych.

Kurs przeznaczony dla słuchaczy chcących zweryfikować, odświeżyć, ugruntować, poprawić lub nabyć umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1/B1+/B2.

Tematyka kursu dotyczy zagadnień z życia codziennego, sztuki, rozrywki, podróży itp.

Na zajęciach słuchacze będą korzystać z przygotowanych materiałów multimedialnych, z których większość będą stanowiły materiały autentyczne lub adaptowane do potrzeb słuchaczy.

Materiały dydaktyczne będą dobrane w taki sposób, aby zachęcały słuchaczy do formułowania opinii oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Słuchacze w czasie konwersacji będą czynnie wykorzystywać nowo poznane słownictwo.

 

 

Wymagania wstępne

Swobodne używanie czasów teraźniejszych (Present Simple i Continuous), przeszłych (Past Simple i Continuous), czasu przyszłego Future Simple i konstrukcji ‘to be going to’  oraz podstawowe użycie czasu Present Perfect (Have you ever….?  already, yet, just, for/since).

Znajomość czasowników modalnych do wyrażanie przymusu, konieczności,  zakazów, pytania
o pozwolenie, oferowania pomocy. Znajomość okresów warunkowych (1,2 i 3)

Znajomość strony biernej (czas Present Simple: is made, Past Simple: was made i Future Simple: will be made)

JĘZYK NIEMIECKI poziom średniozaawansowany

W roku akademickim 2022/23 wznawiamy zajęcia z języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy uczyli się w przeszłości tego języka.

JĘZYK HISZPAŃSKI poziom podstawowy i średniozaawansowany

Wyrazista i pełna zmysłowości kultura Hiszpanii niezmiennie uwodzi swym pięknem, intensywnością emocjonalną i kolorytem. Jej natura jest nie tylko lustrzanym odbiciem wypalonej słońcem hiszpańskiej ziemi, ale przede wszystkim ognistego temperamentu zamieszkującej ją ludności. Muzyka, taniec, film, dzieła architektury, literatura tego rejonu świata to zawsze dzieła, które wywołują w odbiorcy silne, czasami skrajne emocje; to kultura, której nie można zarzucić banalności i wobec, której trudno przejść obojętnie.

 

Zapraszamy na kurs języka hiszpańskiego nie tylko dla gimnastyki umysłu, ale także dla uzyskania możliwości poznawania kultury hiszpańskiej w jej oryginalnym wydaniu. W roku akademickim 2022/23 uczymy się w dwóch grupach - średniozaawansowanej i od podstaw.

PLASTYKA

Zapraszamy każdego z Państwa, chcącego realizować prace plastyczne, gotowego na wymianę myśli i poglądów tyczących realizowanych przez siebie prac, do uczestniczenia w zajęciach plastycznych.

 

Oto najważniejsze tematy, które będą realizowane w ciągu dwóch semestrów:

- Powtórka z wiadomości o technikach i technologiach stosowanych w rysunku i malarstwie.

- Przestrzeń i sposoby jej wykorzystania w rysunku i malarstwie.

- Kompozycja, jako najważniejszy element formy pracy plastycznej.

- Nauka technik malarskich i rysunkowych - wstępne założenia technologiczne.

- Ćwiczenia doskonalące warsztat i sprawność manualną w realizacjach malarskich i rysunkowych.

- Praca nad wzbogaceniem warsztatu poprzez wprowadzenie ćwiczeń łączących w całość takie poszczególne elementy działania na płaszczyźnie jak: punkt, kreska, kontur, walor.

 

 

 

Prowadzący: mgr sztuki Marek Gajewski

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku. Maluje. Zajmuje się grafiką artystyczną i dyscyplinami pokrewnymi. Pisze. Jest autorem wielu unikatowych książek autorskich.

Zajmuje się fotografią nie tylko tradycyjną. Laureat kilkunastu konkursów. Od 1983 roku miał ponad sto pięćdziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Meksyku, W. Brytanii, Japonii, Czechach, Bułgarii, USA, Szwecji, Norwegii, Holandii, Francji, Słowacji, Finlandii

KOMPUTER I INTERNET - kurs podstawowy

Program zajęć skupia się na wykorzystywaniu komputera dla potrzeb funkcjonowania seniorów w życiu codziennym. Zaczyna się od podstaw obsługi komputera, omówienia pracy systemu operacyjnego, funkcji klawiatury, myszy, struktury okien, menu, praktyki w pracy z plikami i folderami, pendrive, a kończy na rozwijaniu umiejętności korzystania z internetu.

 

Tematyka zajęć:

- Budowa i obsługa komputera, omówienie podstawowych pojęć informatycznych, skróty klawiszowe, zarządzanie pulpitem, personalizacja systemu operacyjnego. Pasek zadań i Menu Start.  Operacje na plikach i katalogach. Tworzenie i usuwanie katalogów i plików, personalizacja ikony folderu

- Mój komputer. Omówienie ikon, jakie informacje skrywa „Ten komputer”. Obsługa pamięci przenośnych (Pendrive). Przeglądarki internetowe. Rodzaje przeglądarek, zakładki, historia, tryb prywatny przeglądarki, pobrane pliki. Wyszukiwarki internetowe. Rodzaje wyszukiwarek, filtrowanie wyszukiwania, pobieranie plików z Internetu

- Edycja tekstu od podstaw

- Zwiedzanie świata za pomocą Internetu: Google Maps, Google Earth. Internetowa wiedza: Wikipedia, Słowniki, Tłumacz online. Newsy w Internecie. Portale informacyjne, radia internetowe. Filmy w Internecie. Zakupy i ogłoszenia w Internecie. Portal YouTube.

- Poczta e-mail. Zakładanie poczty e-mail, poprawne logowanie, obsługa poczty e-mail

- Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników zajęć.

 

Prowadzący: dr Katarzyna Żykwińska-Rouba

Pracownik Instytuty Informatyki Politechniki Łódzkiej

 

ADMINISTRACJA KOMPUTERA - kurs zaawansowany

Kurs skierowany do osób posługującym się komputerem, chcących rozwijać umiejętności cyfrowe oraz związane z użytkowaniem i administracją komputera.

 

Tematyka zajęć:

- Budowa i obsługa komputera, omówienie podstawowych pojęć informatycznych, skróty klawiszowe, zarządzanie pulpitem, personalizacja systemu operacyjnego,

- Personalizacja komputera - zakładanie kont lokalnych w komputerze, tworzenie i zabezpieczanie kont użytkowników, zakładanie hasła do konta komputerowego, logowanie i wylogowywanie z konta, usuwanie konta.

- Obsługa pamięci przenośnych, instalacja drukarek, skanerów itp.

- Oprogramowanie antywirusowe na komputerze. Wirusy, płatne i darmowe programy antywirusowe. Instalacja i konfiguracja darmowego oprogramowania antywirusowego, skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów

- Przeglądarki internetowe. Rodzaje przeglądarek, zakładki, historia, tryb prywatny przeglądarki, pobrane pliki

- Wyszukiwarki internetowe. Rodzaje wyszukiwarek, filtrowanie wyszukiwania, pobieranie plików z Internetu

- Zwiedzanie świata za pomocą Internetu: Google Maps, Google Earth. Internetowa wiedza: Wikipedia, Słowniki, Tłumacz online

- Newsy w Internecie. Portale informacyjne, radia internetowe. Filmy w Internecie.

- Zakupy i ogłoszenia w Internecie. Portal YouTube

- Poczta e-mail. Zakładanie poczty e-mail, poprawne logowanie, obsługa poczty e-mail

 

 

Prowadzący: mgr inż. Kamil Szałowski

Pracownik Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Łódzkiej

SMARTFON dla wszystkich - kurs podstawowy i zaawansowany

Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość obsługi smartfonu

- telefon podłączony do Internetu (Wi-Fi),  bądź wykupiony pakiet danych internetowych u dostawcy telefonii komórkowej

 

Tematyka zajęć:

- Podstawowa obsługa telefonu komórkowego - budowa i podzespoły telefonu, ekran główny, ikony,  pasek powiadomień, pasek stanu, menu.

- Internet i WiFi w telefonie. Dane komórkowe, podłączanie telefonu do Wifi, udostępnianie Internetu z telefonu.

- Przeglądarka internetowa. Wyszukiwanie stron, otwieranie stron, tryb chroniony.

- Sklep Play. Instalowanie aplikacji ze sklepu Play, kupowanie aplikacji, odinstalowywanie aplikacji.

- Przydatne aplikacje. Mapy Google, Google Earth, „Jak dojadę”, kupowanie biletów przez telefon, planowanie podróży z telefonem, aplikacje z rozkładami jazdy MPK, PKP, wynajmowanie transportu (skuter, rower miejski, samochód). Nawigacje samochodowe.

- Bezpieczny telefon. Program antywirusowy – konfiguracja, skanowanie telefonu.

- Aplikacje przydatne na zakupach.

- Rozrywka na telefonie - Radio i muzyka, gry logiczne, pamięciowe, strategiczne.

- Filmy i programy.

- Treści multimedialne (aplikacja „Youtube”).

HISTORIA

Historia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej i obywatelskiej, jest zintegrowanym procesem formującym i umacniającym postawy wobec dziedzictwa przeszłości oraz współczesnych problemów własnego regionu. To nie tak, że to już przeszłość i nie ma po co do tego wracać. Wprost przeciwnie – to przecież w przeszłości znajdują się źródła i korzenie tego wszystkiego, co nas dziś otacza. Celem zajeć jest zapoznanie uczestników z historią zarówno regionalną jak i powszechną, która miała wpływ na to gdzie się teraz znajdujemy i kim jesteśmy.

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Przemysław Waingertner
Kierownik Katedry Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego

Zajmuje się problematyką życia politycznego II Rzeczypospolitej, historii i myśli wolnomularstwa oraz funkcjonowania mitu i stereotypu w dziejach. Zajmuje się także publicystyką

HISTORIA SZTUKI

Historia sztuki jest nierozłącznie związana z otaczającym nas światem. Jej poznanie – zarówno obszarów historii architektury, malarstwa, rzeźby oraz sztuki użytkowej przyczynia się do samorozwoju, kształtuje osobowość i postawę człowieka niezależnie od wieku. Celem wykładów jest zapoznanie uczestników z dorobkiem kultury wcześniejszych pokoleń, rozwijanie otwartości na sztukę nowoczesną, wzbudzenie potrzeby kontaktu z dziełami sztuki i korzystania z dóbr kultury zarówno europejskiej jaki i światowej.

 

Prowadzący: Dr Łukasz Grzejszczak
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Historii Tekstyliów i Teorii Projektowania Politechniki Łódzkiej

Historyk sztuki, naukowiec, publicysta. Biegły Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie rzemiosła artystycznego i ochrony dóbr kultury. Muzealnik z wieloletnim doświadczeniem.

SEKCJA MUZYCZNA

Muzyka symfoniczna stanowi gros programów koncertów filharmonicznych, jest najczęściej nagrywana na płyty i transmitowana podczas audycji radiowych. Bogata historia symfoniki liczy już niemal 300 lat. Utwory symfoniczne powstawały i powstają w wielu krajach świata, cechuje je różnorodność inspiracji. Podczas zajęć będą prezentowane najbardziej znane i najczęściej wykonywane utwory symfoniczne kompozytorów z różnych epok i krajów, utwory, które odegrały istotną rolę w historii muzyki i których piękno wzrusza kolejne pokolenia melomanów. Słuchacze wysłuchają wybranych dzieł i zdobędą wiedzę, która pomoże im w bardziej świadomym uczestnictwie w życiu muzycznym. 

 

Tematyka zajęć w roku akad. 2022/23:

  1. Wolfgang Amadeusz Mozart – mistrzowska harmonia
  2. Ludwig van Beethoven – u progu romantyzmu
  3. Ferenz Liszt – inspiracje literaturą
  4. Piotr Czajkowski- romantyczna rosyjska dusza
  5. Muzyka czeska, rosyjska skandynawska – XIX-wieczne szkoły narodowe
  6. Poematy symfoniczne – malowanie dźwiękiem
  7. Gustav Mahler – potęga orkiestry
  8. Józef Haydn – u początków symfoniki
  9. Lutosławski, Górecki, Penderecki – polskie symfonie ostatniego 50-lecia
  10. Symfonika neoklasyczna – spojrzenie wstecz

 

Prowadząca: dr Magdalena Sasin

Od 20 lat związana z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie jako adiunkt w Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Pracuje także jako specjalistka w Dziale Rozwoju i Reklamy Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Jest autorką artykułów naukowych na temat edukacji muzycznej, popularyzacji sztuki w internecie, ekologii akustycznej.

SEKCJA KINA RETRO

Kino Retro to cykl spotkań z filmem sprzed lat, połączonych z komentarzem historycznym i dyskusją.

Będziemy wspominać gwiazdy starego kina, ich nieraz burzliwe historie oraz okoliczności powstawania filmów sprzed lat.

 

Prowadzący: Mgr Michał Maj Wieczorek
Absolwent Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, aktor, wokalista, animator i menedżer kultury, twórca i dyrektor artystyczny Łódzkiego Teatru Piosenki.

GEOGRAFIA I TURYSTYKA

Na spotkaniach prezentowane będą zagadnienia ukazujące i wyjaśniające zróżnicowanie krajobrazowe świata. Przyjrzymy się różnorodnym formom rzeźby, które są efektem działania procesów geologicznych i geomorfologicznych. Prowadzaca w przystępny sposób spróbuje wyjaśnić, jak one powstają, w wyniku jakich procesów, gdzie na świecie występują i dlaczego właśnie tam. Zabierze Państwa w wirtualną podróż po niezwykłych zakątkach naszej planety, aby ukazać jej ogromne zróżnicowanie, ale także niezrównaną jej urodę.

 

Prowadzący: Dr Elżbieta Papińska

Pracownik Katedry Geografii Fizycznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Podróżniczka. Autorka i współautorka ponad 90 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu geografii fizycznej kompleksowej, ekofizjografii, geoturystyki. Współautorka wielu podręczników: dla szkół i dla studentów szkół wyższych. Organizatorka wypraw i warsztatów geograficznych m.in. do Argentyny, Boliwii, Chile, Peru, Urugwaju, Chin, Tybetu, Islandii, USA (Alaska, Hawaje), RPA, Lesotho, Swazilandu, Namibii, Botswany, Zimbabwe, Kolumbii, Ekwadoru, Wysp Galapagos, Wietnamu, Laosu, Kambodży i Nowej Zelandii. Autorka 16 indywidualnych wystaw fotograficznych. Członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej oraz wiceprzewodnicząca Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Propagatorka wiedzy geograficznej. Wielokrotna wykładowczyni na Wielkiej Lekcji Geografii, Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, a także na Festiwalu Explorers.

PSYCHOLOGIA

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy z zakresu trzech wymiarów wieku dojrzałego: poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Mając świadomość, że o jakości ludzkiego życia nie przesądzają jedynie kwestie fizjologiczne poruszymy podczas spotkań takie tematy, jak: radzenie sobie ze zmianą, akceptacja upływającego czasu, zarządzanie emocjami, pozytywne myślenie, przezywanie żałoby i straty, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna itp.

Udział w warsztatach wpłynie pozytywnie na skuteczne radzenie sobie z symptomami tzw. późnej dorosłości. A wszystko po to, aby podnieść jakość swojego życia i czerpać z niego satysfakcję, bez względu na wiek. Bo choć nie da się zatrzymać czasu, to z pewnością mamy wpływ na to, co czas będzie robił z naszym życiem. To od nas w dużej mierze zależy, jak będą przebiegały zmiany związane z upływem lat, i jak będziemy sobie z nimi radzić. Warto zatem zmieniać schematy działania, zarządzać emocjami, dbać o ciało, umysł i cieszyć się życiem. Bo jak nie teraz, to kiedy?!

 

Prowadzący: dr Monika Mularska-Kucharek
Dr socjologii, terapeutka, mentorka rozwoju osobistego, koordynatorka merytoryczna Klubu Aktywnego Seniora, autorka publikacji dedykowanych seniorom.

O sobie…

Praca z osobami wcześniej urodzonymi jest mi niezwykle bliska i dotyczy różnych obszarów podejmowanej od lat działalności na rzecz jakości życia seniorów. Poza wykładami dla słuchaczy UTW realizuje warsztaty dla osób starszych z zakresu rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego, których głównym celem jest poprawa jakości życia i inspirowanie do czynienia z jesieni życia wiosny możliwości. Brałam udział w wielu projektach dedykowanych osobom starszym, piszę teksty, artykuły, książki popularno-naukowe z tego zakresu.

A poza tym, kocham życie, ludzi, przyrodę… Jestem wdzięczna za każdy dzień mojego życia, za moich bliskich i za wiele wspaniałych, serdecznych osób, które pojawiły się na barwnej drodze życia. Pracę z ludźmi uwielbiam w każdym wydaniu. Zachwycam się człowiekiem i jego potencjałem zarówno na sali szkoleniowej, podczas zajęć, jak i w gabinecie, czy w codziennym życiu.

BASEN - gimnastyka w wodzie

Zajęcia realizowane w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są wyłącznie przez pracowników UTW PŁ a karnety sprzedawane wyłącznie w kasie „Zatoki Sportu”, wg listy. Należy zachować paragon za zakup karnetu.

 

Koszt karnetu na 10 wejść wynosi 140 zł. Jedno spotkanie obejmuje 45 min zajęć gimnastycznych z trenerem oraz 10 min przed zajęciami i 25 min po zajęciach na przebranie się. W razie przekroczenia czasu 80 min przeznaczonego na zajęcia będzie naliczana opłata według cennika basenu, proporcjonalna za każdą kolejną minutę po przekroczeniu czasu pobytu. Opłatę należy uregulować indywidualnie w kasie basenu, przy wyjściu.

Warunkiem wejścia na każde zajęcia jest posiadanie i okazanie w kasie basenu karnetu wydanego przez „Zatokę Sportu” oraz okazanie ważnej legitymacji słuchacza UTW PŁ. Ważność karnetu kończy się z terminem ostatnich zajęć. Po zakończeniu cyklu zajęć należy zdać karnet w biurze basenu „Zatoka Sportu”. Zakupione karnety są imienne. Nie ma możliwości odstąpienia zakupionego karnetu osobie trzeciej, prosimy o rozważne decyzje o zakupie karnetu.

GIMNASTYKA OGÓLNA

Gimnastyka ogólna to zajęcia, których celem jest utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz poprawa kondycji. Ćwiczenia wpływają na wzmocnienie organizmu, rozwój koordynacji ruchowej, pobudzają zręczność i refleks, mają pozytywny wpływ na orientację w przestrzeni
i spostrzegawczość. Gimnastyka ogólna poprawia siłę, gibkość oraz wytrzymałość organizmu. Ponadto relaksuje i redukuje stres.

PILATES Z ELEMENTAMI JOGI

System pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Ćwiczenia przyjazne osobom
z niektórymi problemami zdrowotnymi. Jest zalecany m.in. tym, którzy cierpią na różne zwyrodnienia i wady kręgosłupa.

 

Pilates pozwala wzmocnić mięśnie pleców i tym samym odciążyć kręgosłup. Ćwiczenia angażują też rzadko przez nas używane mięśnie głębokie, które stanowią rusztowanie dla całej sylwetki
i pomagają zachować prawidłową postawę ciała.

Elementy jogi usprawniają pracę ciała, uelastyczniają i jednocześnie wzmacniają mięśnie. Wyrabia się koordynacja, stabilność i równowaga ciała. Poprawia się funkcjonowanie wszystkich układów-oddechowego, krwionośnego, dokrewnego i innych. Poprawia zdolność koncentracji i pomaga obniżyć poziom stresu.

BRYDŻ SPORTOWY

Brydż to nie tylko zwykła gra karciana, ale również świetna rozrywka, poznawanie nowych ludzi, trening umysłu, nowe ekscytujące doświadczenia, dodatkowe umiejętności, wyzwania, emocje, hobby oraz sport.

 

Dlaczego brydż? Otóż głowa musi porządnie pracować w każdym wieku. Musi się wykazać, a brydż daje jej tę szansę. Gra w brydża jest prostą grą w karty. Zasady gry nie sprawiają trudności, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Uczymy się logiki, takiej prostej, bez żadnych udziwnień matematycznych. Gramy parami i razem osiągamy lepszy lub gorszy wynik. Generalnie na zajęciach cały czas gramy w brydża, teorii uczymy się tak jakby „w przelocie”!

 

Prowadzący: mgr inż. Włodzimierz Krysztofczyk
Nauczyciel i trener brydża sportowego. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w specjalizacji brydż sportowy. Uczył zarówno młodzież jak i trochę starszych. Uczestnik międzynarodowych turniejów i zdobywca wielu medali zarówno indywidualnie jak i drużynowo

SPACERY TURYSTYCZNE Z PRZEWODNIKIEM

Spacery z przewodnikiem po mieście Łodzi i regionie Łódzkim są integralną częścią zajęć w UTW PŁ od momentu jego powstania. W zależności od możliwości i obostrzeń związanych z pandemią odkrywamy ciekawe miejsca, zwiedzamy muzea, zabytkowe wille, budynki pofabryczne, parki i ulice, hale widowiskowe i areny, archiwa państwowe oraz różne inne miejsca związane z codziennym życiem w miasta Łodzi.

 

Prowadzący: Elżbieta Pędziwiatr
Licencjonowany przewodnik miejski i terenowy

 

Oferta będzie ulegać zmianie w zależności od Państwa potrzeb, liczby osób chętnych i możliwości realizacji zajęć.

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2023-05-08

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE