Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UTW_zajecia dodatkowe_2

Zajęcia dodatkowe w UTW PŁZajęcia dodatkowe w roku akademickim 2021/22 w grupach maksymalnie do 30 osób, planujemy realizować w większości stacjonarnie, w salach wykładowych Politechniki Łódzkiej.

Jednak zależnie od rozwoju pandemii i aktualnych obostrzeń w skali kraju i Uczelni, zajęcia stacjonarne przechodzą w tryb „on-line” z użyciem programu TEAMS i e-mail.

 

Z uwagi na limit osób w grupach na wszystkie zajęcia dodatkowe obowiązują zapisy.

Na zajęcia dodatkowe zapisujemy słuchaczy w biurze UTW PŁ (osobiście, mailowo bądź telefonicznie), wg kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie. Dla porządku w trakcie zapisu otrzymacie Państwo indywidualny kod, który jest powiązany z konkretnym miejscem na liście osób w grupie. Nie ma możliwości przekroczenia limitu osób w grupach, stąd prosimy nie wpłacać na zajęcia, na które nie jesteście Państwo zapisani. Wpłaty bez uprzedniego zapisu w razie braku miejsc będziemy musieli przenieść na inne dostępne zajęcia, bądź zwrócić.

 

Prosimy słuchaczy o regularne sprawdzanie ogłoszeń na naszej stronie internetowej jak również wiadomości w skrzynkach mail, tą drogą będziemy przekazywać Państwu wszelkie informacje.

 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - rok akademicki 2021/22

JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy A1

Kurs skierowany do osób pragnących w skuteczny sposób przypomnieć sobie podstawy języka angielskiego przydatne w życiu codziennym. Niezbędna wiedza dotycząca gramatyki i słownictwa przekazana będzie sprawnie i rzetelnie, a główny nacisk położony na rozwijanie praktycznych umiejętności. Kurs jest kontynuacją zajęć opartych na podręczniku English File beginner wydawnictwa Oxford. Lekcje będą przygotowywane indywidulanie z wykorzystaniem ćwiczeń oraz materiałów dostosowanych do poziomu uczestników. Słuchacze poznają dzięki temu słownictwo
i gramatykę mające pomóc im w codziennej komunikacji, również internetowej. Celem zajęć jest kształcenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania oraz wprowadzenie elementów pisania w języku angielskim i zapoznanie z aspektami kulturowymi krajów anglojęzycznych. 

 

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość czasów teraźniejszych (Present Simple i Present Continuous). W trakcie zajęć czasy teraźniejsze będą ćwiczone i utrwalane.

Znajomość podstawowych elementów z zakresu gramatyki jak: odmiana czasownika "być", liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, forma dzierżawcza, czasownik "móc, potrafić", konstrukcja „there is/are", zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki wskazujące "this/that, these/those", forma rozkazująca.

Znajomość podstawowego słownictwa z zakresu tematów codziennych (liczby, narodowości, kolory, zawody, rodzina, jedzenie i napoje, czynności dnia codziennego, hobby, sport, ubrania).     

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość czasów teraźniejszych (Present Simple i Present Continuous). W trakcie zajęć czasy teraźniejsze będą ćwiczone i utrwalane.

Znajomość podstawowych elementów z zakresu gramatyki jak: odmiana czasownika "być", liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, forma dzierżawcza, czasownik "móc, potrafić", konstrukcja ' there is/are ", zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki wskazujące "this/that, these/those", forma rozkazująca.

Znajomość podstawowego słownictwa z zakresu tematów codziennych (liczby, narodowości, kolory, zawody, rodzina, jedzenie i napoje, czynności dnia codziennego, hobby, sport, ubrania).     

JĘZYK ANGIELSKI poziom średniozaawansowany A1-A2

Celem kursu jest zapewnienie uczestnikom kontaktu z językiem angielskim, a także podtrzymanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia konwersacyjne, z elementami flipped education. W przypadku przejścia na zajęcia w trybie on-line słuchacze w ramach pracy własnej opracowują przesłany wcześniej przez lektora tekst (słownictwo) a w trakcie zajęć kształcą umiejętność wypowiadania się w języku obcym, ćwicząc poznane wcześniej zwroty w moderowanych konwersacjach. Nieodłącznym elementem zajęć jest praca nad poprawnością wypowiedzi uczestników i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

 

Wymagania wstępne: Uczestnik:

- rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład: podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy), potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe np. zakupy, zamawianie posiłków, pytanie o drogę/udzielanie wskazówek, udzielanie rad,

- potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego, wyrażać preferencje
i podstawowe emocje.

W czasie wcześniejszej nauki uczestnik poznał następujące zagadnienia gramatyczne:

- Czasy teraźniejsze: opis zwyczajów oraz wyrażanie czynności wykonywanych w danej chwili (Present Simple i Present Continuous)

- Wyrażanie przyszłości: zamiary na przyszłość, przewidywanie przyszłości (will+ bezokolicznik, wyrażenie „to be going to...”). Czasy przeszłe, opis przeszłych wydarzeń (Past Simple, Past Continuous). Czas Present Perfect (Have you ever...? I haven’t done it yet).

- Zdania warunkowe 1 i 2 typu (If he comes, I’ll be happy, If I were rich, I’d travel more)

- Podstawowe użycie strony biernej (This bridge was built in 1998)

- Czasowniki modalne -określanie czynności koniecznych i przymusowych, zakazy (you have to..., you don’t have to,you mustn’t.

JĘZYK ANGIELSKI Rozmówki angielskie, poziom średniozaawansowany B1

Celem kursu konwersacyjnego jest nabycie i utrzymanie umiejętności konwersacji w języku angielskim. Szczególny nacisk będzie położony na budowanie płynnych i spójnych wypowiedzi ustnych, rozumienie wysłuchanych treści, rozszerzanie i poprawne użycie struktur gramatyczno-leksykalnych, a także stosowanie różnorodnych strategii komunikacyjnych.

Kurs przeznaczony dla słuchaczy chcących zweryfikować, odświeżyć, ugruntować, poprawić lub nabyć umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1/B1+/B2.

Tematyka kursu dotyczy zagadnień z życia codziennego, sztuki, rozrywki, podróży itp.

Na zajęciach słuchacze będą korzystać z przygotowanych materiałów multimedialnych, z których większość będą stanowiły materiały autentyczne lub adaptowane do potrzeb słuchaczy.

Materiały dydaktyczne będą dobrane w taki sposób, aby zachęcały słuchaczy do formułowania opinii oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Słuchacze w czasie konwersacji będą czynnie wykorzystywać nowo poznane słownictwo.

 

 

Wymagania wstępne

Swobodne używanie czasów teraźniejszych (Present Simple i Continuous), przeszłych (Past Simple i Continuous), czasu przyszłego Future Simple i konstrukcji ‘to be going to’  oraz podstawowe użycie czasu Present Perfect (Have you ever….?  already, yet, just, for/since).

Znajomość czasowników modalnych do wyrażanie przymusu, konieczności,  zakazów, pytania
o pozwolenie, oferowania pomocy. Znajomość okresów warunkowych (1,2 i 3)

Znajomość strony biernej (czas Present Simple: is made, Past Simple: was made i Future Simple: will be made)

PLASTYKA

Zapraszamy każdego z Państwa, chcącego realizować prace plastyczne, gotowego na wymianę myśli i poglądów tyczących realizowanych przez siebie prac, do uczestniczenia w zajęciach plastycznych.

 

Oto trzy najważniejsze tematy, które będą realizowane w ciągu dwóch semestrów:

- Przestrzeń i sposoby jej wykorzystania w rysunku i malarstwie.

- Kompozycja, jako najważniejszy element formy pracy plastycznej.

- Powtórka z wiadomości o technikach i technologiach stosowanych w rysunku i malarstwie.

 

Tematami dodatkowymi są:

- Nauka technik malarskich i rysunkowych - wstępne założenia technologiczne.

- Ćwiczenia doskonalące warsztat i sprawność manualną w realizacjach malarskich i rysunkowych.

- Praca nad wzbogaceniem warsztatu poprzez wprowadzenie ćwiczeń łączących w całość takie poszczególne elementy działania na płaszczyźnie jak: punkt, kreska, kontur, walor.

 

Wykłady i pokazy:

- historia pejzażu w rysunku i malarstwie w kontekście zastosowanych rodzajów kompozycji

- Książka autorska - wybrane zagadnienia

- Kompozycja na płaszczyźnie

- Ciąg dalszy omawiania podstawowych technik rysunkowych i malarskich.

 

Ćwiczenia

- Realizacja ćwiczeń domowych sprawdzających wiadomości związane z podstawowymi zasadami komponowania na płaszczyźnie.

 

Prowadzący: mgr sztuki Marek Gajewski

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku. Maluje. Zajmuje się grafiką artystyczną i dyscyplinami pokrewnymi. Pisze. Jest autorem wielu unikatowych książek autorskich.

Zajmuje się fotografią nie tylko tradycyjną. Laureat kilkunastu konkursów. Od 1983 roku miał ponad sto pięćdziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Meksyku, W. Brytanii, Japonii, Czechach, Bułgarii, USA, Szwecji, Norwegii, Holandii, Francji, Słowacji, Finlandii

KOMPUTER I INTERNET

Program zajęć skupia się na wykorzystywaniu komputera dla potrzeb funkcjonowania seniorów w życiu codziennym. Zaczyna się od podstaw obsługi komputera, omówienia pracy systemu operacyjnego, funkcji klawiatury, myszy, struktury okien, menu, praktyki w pracy z plikami i folderami, pendrive, a kończy na rozwijaniu umiejętności korzystania z internetu.

 

Tematyka zajęć:

- Budowa i obsługa komputera, omówienie podstawowych pojęć informatycznych, skróty klawiszowe, zarządzanie pulpitem, personalizacja systemu operacyjnego. Pasek zadań i Menu Start.  Operacje na plikach i katalogach. Tworzenie i usuwanie katalogów i plików, personalizacja ikony folderu

- Mój komputer. Omówienie ikon, jakie informacje skrywa „Ten komputer”. Obsługa pamięci przenośnych (Pendrive). Przeglądarki internetowe. Rodzaje przeglądarek, zakładki, historia, tryb prywatny przeglądarki, pobrane pliki. Wyszukiwarki internetowe. Rodzaje wyszukiwarek, filtrowanie wyszukiwania, pobieranie plików z Internetu

- Zwiedzanie świata za pomocą Internetu: Google Maps, Google Earth. Internetowa wiedza: Wikipedia, Słowniki, Tłumacz online. Newsy w Internecie. Portale informacyjne, radia internetowe. Filmy w Internecie. Zakupy i ogłoszenia w Internecie. Portal YouTube.

- Poczta e-mail. Zakładanie poczty e-mail, poprawne logowanie, obsługa poczty e-mail

- Oprogramowanie antywirusowe na komputerze. Wirusy, płatne i darmowe programy antywirusowe. Instalacja i konfiguracja darmowego oprogramowania antywirusowego, skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów

- Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników zajęć.

SMARTFON dla wszystkich

Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość obsługi smartfonu

- telefon podłączony do Internetu (Wi-Fi),  bądź wykupiony pakiet danych internetowych u dostawcy telefonii komórkowej

 

Tematyka zajęć:

- Podstawowa obsługa telefonu komórkowego - budowa i podzespoły telefonu, ekran główny, ikony,  pasek powiadomień, pasek stanu, menu.

- Internet i WiFi w telefonie. Dane komórkowe, podłączanie telefonu do Wifi, udostępnianie Internetu z telefonu.

- Przeglądarka internetowa. Wyszukiwanie stron, otwieranie stron, tryb chroniony.

- Sklep Play. Instalowanie aplikacji ze sklepu Play, kupowanie aplikacji, odinstalowywanie aplikacji.

- Przydatne aplikacje. Mapy Google, Google Earth, „Jak dojadę”, kupowanie biletów przez telefon, planowanie podróży z telefonem, aplikacje z rozkładami jazdy MPK, PKP, wynajmowanie transportu (skuter, rower miejski, samochód). Nawigacje samochodowe.

- Bezpieczny telefon. Program antywirusowy – konfiguracja, skanowanie telefonu.

- Aplikacje przydatne na zakupach.

- Rozrywka na telefonie - Radio i muzyka, gry logiczne, pamięciowe, strategiczne.

- Filmy i programy.

- Treści multimedialne (aplikacja „Youtube”).

HISTORIA

Historia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej i obywatelskiej, jest zintegrowanym procesem formującym i umacniającym postawy wobec dziedzictwa przeszłości oraz współczesnych problemów własnego regionu. To nie tak, że to już przeszłość i nie ma po co do tego wracać. Wprost przeciwnie – to przecież w przeszłości znajdują się źródła i korzenie tego wszystkiego, co nas dziś otacza. Celem zajeć jest zapoznanie uczestników z historią zarówno regionalną jak i powszechną, która miała wpływ na to gdzie się teraz znajdujemy i kim jesteśmy.

 

Zajęcia na przestrzeni lat będą realizowane z różnymi znawcami i badaczami historii, z tematyką będącą w centrum ich zainteresowań i kompetencji.

 

 

Tematyka zajęć w semestrze zimowym 2021/22:

 

1) Wielonarodowa II Rzeczypospolita.

Wykład poświęcony będzie strukturze i aktywności mnieszości narodowych w Polsce międzywojennej. Jaką rolę odgrywały w niepodległej Rzeczypospolitej? Jak ich rolę widziało państwo?

 

2) Ostatnie dni niepodległości. Łódź w sierpniu 1939 r.

Wykład poświęcony będzie nastrojom społecznym i reakcjom władz na zbliżającą się wojnę w ostatnich dniach pokoju.

 

3) Obóz dziecięcy przy ul. Przemysłowej w Łodzi.

Wykład poświęcony będzie historii oraz dziejom upamiętnienia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich założonego w Łodzi przy ul. Przemysłowej.

 

4) Żydzi w regionie łódzkim. Historia nieodkryta.

Prezentacja historii lokalnej oraz nieznanych miejsc związanych ze społecznością żydowską w regionie łódzkim.

 

5) Nieznane dzieje łódzkich cmentarzy żydowskich.

Wykład poświęcony będzie historii dwóch żydowskich nekropolii znajdujacych się w Łodzi połączony z prezentacją zachowanych fotografii i biografii osób tam pochowanych.

 

 

Prowadzący zajęcia w sem. zimowym 2021/22: Dr Adam Sitarek
Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Pracuje w Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje łódzkiej społeczności żydowskiej, zagładę Żydów w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem getta łódzkiego, niemiecką okupację w Kraju Warty. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz European Association for Jewish Studies.

HISTORIA SZTUKI

Tematyka zajęć:

 

1. Barwny świat. Moda XVIII - wieku

 

2. Grafiki Rembrandta

 

3. Co kryją w sobie? Z historii damskiej torebki

 

4. Szkło europejskie XVIII-XX w.

 

5. "Czarnośc węgla, przejrzystość bursztynu..."- czyli o niezwykłej karierze kawy i nie tylko

 

 

Prowadzący: Dr Łukasz Grzejszczak
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Historii Tekstyliów i Teorii Projektowania Politechniki Łódzkiej

Historyk sztuki, naukowiec, publicysta. Biegły Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie rzemiosła artystycznego i ochrony dóbr kultury. Muzealnik z wieloletnim doświadczeniem.

KULTURA HISZPAŃSKA

Wyrazista i pełna zmysłowości kultura Hiszpanii niezmiennie uwodzi swym pięknem, intensywnością emocjonalną i kolorytem. Jej natura jest nie tylko lustrzanym odbiciem wypalonej słońcem hiszpańskiej ziemi, ale przede wszystkim ognistego temperamentu zamieszkującej ją ludności. Muzyka, taniec, film, dzieła architektury, literatura tego rejonu świata to zawsze dzieła, które wywołują w odbiorcy silne, czasami skrajne emocje; to kultura, której nie można zarzucić banalności i wobec, której trudno przejść obojętnie.

O głębi, kolorycie i o tym, że Hiszpania to nie tylko stereotypowe symbole związane z tym rejonem jak byk, corrida i flamenco przez najbliższe pół roku opowiadać będzie Michał Maj Wieczorek. Ole! 

 

Planowana temaryka spotań:


1. Orientalne korzenie muzyki  hiszpańskiej. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. wpływy arabskie, cygańskie, hinduskie oraz żydowskie na muzykę tego regionu.

 

2. Twórcy narodowego stylu muzyki hiszpańskiej:  Izaak Albeniz, Enrique Granados, Manuel de Falla. Zajęcia poświęcone wielkiej trójcy twórców narodowego stylu muzyki hiszpańskiej: Izaakowi Albenizowi, Enrique Granadosowi oraz Manuelowi de Falli. Kompozytorom czerpiącym inspiracje z ludowej muzyki hiszpańskiej oraz francuskiego impresjonizmu.

 

3. Współczesna muzyka hiszpańska. Podczas zajęć zaprezentowane będą postacie i muzyka najważniejszych hiszpańskich piosenkarzy ostatnich dekad m.in. Julio Iglesiasa, Manuela Carasco, Pablo Alborana, Carmenity, Enriqua Iglesiasa, Alvaro Solera i innych.

 

4. Hiszpańska kinematografia. Historia hiszpańskiego życia filmowego począwszy od lat 30 XX w. na przykładzie filmów Luisa Buñuel aż po kino współczesne na przykładzie twórczości Pedro Almodovara.

 

5. Hiszpańska architektura. Rozwój specyfiki hiszpańskiego stylu w architekturze na przykładzie najcenniejszych perełek architektury Półwyspu Iberyjskiego.

 

 

Prowadzący: Mgr Michał Maj Wieczorek
Absolwent Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, aktor, wokalista, animator i menedżer kultury, twórca i dyrektor artystyczny Łódzkiego Teatru Piosenki.

GEOGRAFIA I TURYSTYKA

Cykl spotkań pod wspólnym tytułem ARCHITEKCI NATURY. Na spotkaniach prezentowane będą zagadnienia ukazujące i wyjaśniające zróżnicowanie krajobrazowe świata. Przyjrzymy się różnorodnym formom rzeźby, które są efektem działania procesów geologicznych i geomorfologicznych. Prowadzaca w przystępny sposób spróbuje wyjaśnić, jak one powstają, w wyniku jakich procesów, gdzie na świecie występują i dlaczego właśnie tam. Zabierze Państwa w wirtualną podróż po niezwykłych zakątkach naszej planety, aby ukazać jej ogromne zróżnicowanie, ale także niezrównaną jej urodę.

 

Semestr zimowy:

1. Jakie procesy kształtują oblicze naszej planety? - grupy i rodzaje procesów rzeźbotwórczych (np., procesy wewnętrzne – wulkanizm; procesy zewnętrzne – działalność lodowców). Zastanowimy się nad tym, jak funkcjonuje nasza planeta, czy zawsze była taka sama, co powoduje zmiany wyglądu jej oblicza?

2. Czy wiatr może wznieść „budowlę” o wysokości ponad 120 pięter (300 m)? – rzeźbotwórcza działalność wiatru. Poznamy typ krajobrazu pustyń gorących z wielkimi wydmami i mikroformami rzeźby eolicznej – ripplemarkami. Zastanowimy się w jakich warunkach działalność wiatru przynosi największe efekty.  Skutki działalności tego „architekta natury” poznamy na przykładach: pustyni Namib, Taklamakan, Tengeer.

3. Czy rzeczywiście kropla drąży skałę? – rzeźbotwórcza działalność wód płynących. Drugiego „architekta natury” – wodę płynącą, poznamy na przykładzie dużych form rzeźby, jakimi są doliny rzeczne. Poznamy mechanizm ich tworzenia oraz zmienność wyglądu dolin wraz z ich biegiem. Zastanowimy się nad rezultatami działalności niszczącej, transportującej i budującej rzeki. Poznamy też inne formy rzeźby, które tworzy woda. Wykład będzie ilustrowany autorskimi zdjęciami z różnych regionów świata (np. Chin, USA, Wietnamu, Laosu).

4. Co się dzieje w krainie lodu? – rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów. Zastanowimy się nad rezultatami działalności lodu w krajobrazie. Poznamy warunki tworzenia się ogromnych mas lodowych (lądolodów), jak i lodowców górskich. Określimy przyczyny jakie wpływają na rozmieszczenie lodowców na kuli ziemskiej. Poznamy różne formy rzeźby, jakie powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności tych „architektów natury”, działalności niszczącej, jak i budującej. Poznamy różnice między lodowcami górskimi a lądolodami. Wykład będzie ilustrowany autorskimi zdjęciami z różnych regionów świata (m.in. Islandii, Alp, Himalajów, Alaski, Pamiru, Kanady).

5. Jak niebezpieczne są wizyty u boga ognia Wulkana i bogini Pelee? Wulkany występują na całej powierzchni naszej planety – zarówno na kontynentach, jak i w oceanach. Wulkany fascynowały człowieka od zawsze, jednocześnie budziły grozę swoimi nieprzewidywalnymi eksplozjami. Celem wykładu jest wyjaśnienie skąd się biorą wulkany na Ziemi i dlaczego wybuchają.  Poznamy ich rozmieszczenie na świecie i zależności przyczynowo skutkowe, które rządzą tym rozmieszczeniem. Odpowiemy na pytania: czy wszystkie wulkany są takie same, jak wygląda wybuch wulkanu i jakie są skutki takiego wybuchu. Zastanowimy się dlaczego tak wiele ludzi na Ziemi żyje w sąsiedztwie wulkanów. Poznamy także skały jakie powstają w wyniku erupcji wulkanów i ich zastosowanie w otoczeniu człowieka. Zastanowimy się, czy wulkany tylko niszczą, czy też ich obecność niesie korzyści dla człowieka. Wykład ilustrowany będzie autorskimi zdjęciami, m.in. z Islandii, Ekwadoru, Wysp Galapagos, Hawajów.

 

Semestr letni:

1. Co to znaczy, że skały wietrzeją? – proces przygotowujący skały pod działanie innych procesów rzeźbotwórczych. Rola i rodzaje wietrzenia. Skąd się wzięły wielkie głazowiska na Śnieżce czy w Łysogórach? Czy rośliny i zwierzęta mogą wpływać na wietrzenie skał? Czy wietrzenie związane jest z działalnością wiatru?

2. Co łączy Raj i Piekło? – zjawiska krasowe na powierzchni i pod nią. Wyjaśnimy jak przebiegają zjawiska krasowe, w jakich warunkach są one najbardziej efektywne, jakie formy rzeźby powstają w wyniku ich działania. Zobaczymy podziemny świat jaskiń, który może być także niezmiernie bogaty i fascynujący. Poznamy niesamowite jaskinie Nowej Zelandii.

3. Jakie są skutki wędrówki kontynentów, czyli jak powstają góry? Góry na Ziemi występują na każdym kontynencie. Ich wysokości, przebieg, wiek i wygląd są bardzo zróżnicowane. Niektóre z nich posiadają wiele cech wspólnych, inne wyraźnie się odróżniają. Podobieństwa i różnice wynikają głównie z najważniejszego kryterium podziału gór a mianowicie ich genezy. Poznamy góry fałdowe, zrębowe i wulkaniczne oraz bardziej złożone systemy. Dowiemy się, jaki jest mechanizm ich powstawania. Dowiemy się co to jest orogeneza, ile ich było w dziejach naszej planety i jakie pasma górskie powstały w poszczególnych orogenezach. Wykład ilustrowany będzie autorskimi zdjęciami, m.in. z USA, Ameryki Południowej, Chin, Tybetu, Austrii.

4. Co może morze? Poznamy procesy kształtujące strefę wybrzeża oraz różne ich rodzaje. Odbędziemy wędrówkę po różnych typach wybrzeża, ukazujących ich dużą zmienność na świecie.

5. Jak na krajobraz działa grawitacja? Znamy tragiczne w skutkach osuwiska ziemi czy obrywów skalnych, ale rzadko dostrzegamy efekty spełzywania, które zachodzą na każdej nachylonej powierzchni pokrytej materiałem luźnym (pisakiem, żwirem itp.). Tym razem poznamy rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych i ich skutki w środowisku przyrodniczym.

Podsumujemy także cykl naszych spotkań ARCHITEKCI NATURY. Zastanowimy się jak może zmienić się krajobraz w efekcie postępujących zmian klimatycznych.

 

Prowadzący: Dr Elżbieta Papińska

Pracownik Katedry Geografii Fizycznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Podróżniczka. Autorka i współautorka ponad 90 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu geografii fizycznej kompleksowej, ekofizjografii, geoturystyki. Współautorka wielu podręczników: dla szkół i dla studentów szkół wyższych. Organizatorka wypraw i warsztatów geograficznych m.in. do Argentyny, Boliwii, Chile, Peru, Urugwaju, Chin, Tybetu, Islandii, USA (Alaska, Hawaje), RPA, Lesotho, Swazilandu, Namibii, Botswany, Zimbabwe, Kolumbii, Ekwadoru, Wysp Galapagos, Wietnamu, Laosu, Kambodży i Nowej Zelandii. Autorka 16 indywidualnych wystaw fotograficznych. Członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej oraz wiceprzewodnicząca Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Propagatorka wiedzy geograficznej. Wielokrotna wykładowczyni na Wielkiej Lekcji Geografii, Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, a także na Festiwalu Explorers.

 

PSYCHOLOGIA

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy z zakresu trzech wymiarów wieku dojrzałego: poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Mając świadomość, że o jakości ludzkiego życia nie przesądzają jedynie kwestie fizjologiczne poruszymy podczas spotkań takie tematy, jak: radzenie sobie ze zmianą, akceptacja upływającego czasu, zarządzanie emocjami, pozytywne myślenie, przezywanie żałoby i straty, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna itp.

Udział w warsztatach wpłynie pozytywnie na skuteczne radzenie sobie z symptomami tzw. późnej dorosłości. A wszystko po to, aby podnieść jakość swojego życia i czerpać z niego satysfakcję, bez względu na wiek. Bo choć nie da się zatrzymać czasu, to z pewnością mamy wpływ na to, co czas będzie robił z naszym życiem. To od nas w dużej mierze zależy, jak będą przebiegały zmiany związane z upływem lat, i jak będziemy sobie z nimi radzić. Warto zatem zmieniać schematy działania, zarządzać emocjami, dbać o ciało, umysł i cieszyć się życiem. Bo jak nie teraz, to kiedy?!

 

Prowadzący: dr Monika Mularska-Kucharek
Dr socjologii, terapeutka, mentorka rozwoju osobistego, koordynatorka merytoryczna Klubu Aktywnego Seniora, autorka publikacji dedykowanych seniorom.

 

O sobie…

Praca z osobami wcześniej urodzonymi jest mi niezwykle bliska i dotyczy różnych obszarów podejmowanej od lat działalności na rzecz jakości życia seniorów. Poza wykładami dla słuchaczy UTW realizuje warsztaty dla osób starszych z zakresu rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego, których głównym celem jest poprawa jakości życia i inspirowanie do czynienia z jesieni życia wiosny możliwości. Brałam udział w wielu projektach dedykowanych osobom starszym, piszę teksty, artykuły, książki popularno-naukowe z tego zakresu.

A poza tym, kocham życie, ludzi, przyrodę… Jestem wdzięczna za każdy dzień mojego życia, za moich bliskich i za wiele wspaniałych, serdecznych osób, które pojawiły się na barwnej drodze życia. Pracę z ludźmi uwielbiam w każdym wydaniu. Zachwycam się człowiekiem i jego potencjałem zarówno na sali szkoleniowej, podczas zajęć, jak i w gabinecie, czy w codziennym życiu.

BASEN - gimnastyka w wodzie

Zajęcia w Zatoce Sportu będą realizowane w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej. Semestr zimowy planujemy rozpocząć wcześniej i zamknąć przed końcem roku kalendarzowego. Wykorzystujemy karnety zakupione przez słuchaczy w zeszłym roku (bez dopłaty), w ramach dostępnych miejsc mogą się zapisać również nowe osoby.

 

Cennik zajęć uległ zmianie, obecnie koszt karnetu na 10 wejść wynosi 120 zł (nie dotyczy niewykorzystancyh karnetów zakupionych wcześniej). Jedno spotkanie obejmuje 45 min zajęć gimnastycznych z trenerem oraz 10 min przed zajęciami i 25 min po zajęciach na przebranie się. W razie przekroczenia czasu 80 min przeznaczonego na zajęcia będzie naliczana opłata według cennika basenu, proporcjonalna za każdą kolejną minutę po przekroczeniu czasu pobytu. Opłatę należy uregulować indywidualnie w kasie basenu, przy wyjściu.

 

Warunkiem wejścia na każde zajęcia jest posiadanie i okazanie w kasie basenu karnetu wydanego przez „Zatokę Sportu” oraz okazanie ważnej legitymacji słuchacza UTW PŁ. Ważność karnetu kończy się z terminem ostatnich zajęć. Po zakończeniu cyklu zajęć należy zdać karnet w biurze basenu „Zatoka Sportu”. Zakupione karnety są imienne. Nie ma możliwości odstąpienia zakupionego karnetu osobie trzeciej, prosimy o rozważne decyzje o zakupie karnetu.

 

Zapisy na zajęcia przyjmowane są wyłącznie przez pracowników UTW PŁ a karnety sprzedawane wyłącznie w kasie „Zatoki Sportu”, wg listy. Należy zachować paragon za zakup karnetu.

GIMNASTYKA OGÓLNA

Gimnastyka ogólna to zajęcia, których celem jest utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz poprawa kondycji. Ćwiczenia wpływają na wzmocnienie organizmu, rozwój koordynacji ruchowej, pobudzają zręczność i refleks, mają pozytywny wpływ na orientację w przestrzeni
i spostrzegawczość. Gimnastyka ogólna poprawia siłę, gibkość oraz wytrzymałość organizmu. Ponadto relaksuje i redukuje stres.

 

PILATES Z ELEMENTAMI JOGI

System pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Ćwiczenia przyjazne osobom
z niektórymi problemami zdrowotnymi. Jest zalecany m.in. tym, którzy cierpią na różne zwyrodnienia i wady kręgosłupa.

 

Pilates pozwala wzmocnić mięśnie pleców i tym samym odciążyć kręgosłup. Ćwiczenia angażują też rzadko przez nas używane mięśnie głębokie, które stanowią rusztowanie dla całej sylwetki
i pomagają zachować prawidłową postawę ciała.

Elementy jogi usprawniają pracę ciała, uelastyczniają i jednocześnie wzmacniają mięśnie. Wyrabia się koordynacja, stabilność i równowaga ciała. Poprawia się funkcjonowanie wszystkich układów-oddechowego, krwionośnego, dokrewnego i innych. Poprawia zdolność koncentracji
i pomaga obniżyć poziom stresu.

BRYDŻ SPORTOWY

Brydż to nie tylko zwykła gra karciana, ale również świetna rozrywka, poznawanie nowych ludzi, trening umysłu, nowe ekscytujące doświadczenia, dodatkowe umiejętności, wyzwania, emocje, hobby oraz sport.

 

Dlaczego brydż? Otóż głowa musi porządnie pracować w każdym wieku. Musi się wykazać, a brydż daje jej tę szansę. Gra w brydża jest prostą grą w karty. Zasady gry nie sprawiają trudności, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Uczymy się logiki, takiej prostej, bez żadnych udziwnień matematycznych. Gramy parami i razem osiągamy lepszy lub gorszy wynik. Generalnie na zajęciach cały czas gramy w brydża, teorii uczymy się tak jakby „w przelocie”!

 

Prowadzący: mgr inż. Włodzimierz Krysztofczyk
Nauczyciel i trener brydża sportowego. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w specjalizacji brydż sportowy. Uczył zarówno młodzież jak i trochę starszych. Uczestnik międzynarodowych turniejów i zdobywca wielu medali zarówno indywidualnie jak i drużynowo

SPACERY TURYSTYCZNE Z PRZEWODNIKIEM

Spacery z przewodnikiem po mieście Łodzi i regionie Łódzkim są integralną częścią zajęć w UTW PŁ od momentu jego powstania. W zależności od możliwości i obostrzeń związanych z pandemią odkrywamy ciekawe miejsca, zwiedzamy muzea, zabytkowe wille, budynki pofabryczne, parki i ulice, hale widowiskowe i areny, archiwa państwowe oraz różne inne miejsca związane z codziennym życiem w miasta Łodzi.

 

Prowadzący: Elżbieta Pędziwiatr
Licencjonowany przewodnik miejski i terenowy.

 

Oferta będzie ulegać zmianie w zależności od Państwa potrzeb i możliwości realizacji zajęć.

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2021-09-28

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE