Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Organizacja funkcjonowania WSZJKElementy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PŁ funkcjonujące na poziomie centralnym regulują w sensie proceduralnym sprawy jakości kształcenia w skali ogólnouczelnianej oraz formułują wytyczne w tym zakresie dla jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie. Wytyczne te są podstawą do tworzenia własnych uregulowań w ramach tych jednostek, uwzględniających ich autonomię i specyfikę.

 

W uczelni systematycznie prowadzone są działania dotyczące tworzenia i doskonalenia procedur oraz mechanizmów zapewnienia jakości kształcenia oraz monitorowania i oceny jakości kształcenia (m.in. ankiety ewaluacyjne, hospitacje). W efekcie podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze w celu wyeliminowania niedoskonałości. Przynajmniej raz w roku akademickim kierownicy jednostek prowadzących kształcenie składają sprawozdania dotyczące jakości kształcenia radzie tych jednostek. Rektor PŁ raz w roku przedstawia Senatowi sprawozdanie dotyczące jakości kształcenia i funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PŁ.

 

W celu wyeliminowania niedociągnięć w systemie zapewnienia jakości kształcenia oraz przeciwdziałania występowaniu nieprawidłowości w przyszłości, niezależnie od działań doraźnych, co roku przygotowuje się plan działań naprawczych i modernizacyjnych na następny rok akademicki.

 

W działaniach doskonalących WSZJK w PŁ uczestniczą również studenci, doktoranci i pracodawcy zaangażowani w prace różnych ciał wchodzących w skład WSZJK, w tym ww. komisji uczelnianych i komisji funkcjonujących w jednostkach prowadzących kształcenie.


Istotnymi narzędziami wspomagania WSZJK w PŁ są m.in.:

  1. Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki (ZSID) – system umożliwiający zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych związanych z procesem dydaktycznym, w tym ankietyzacji, dla potrzeb dziekanatów, Centrum Językowego PŁ, Centrum Sportu PŁ, Osiedla Akademickiego, obsługą finansów, stypendiów dla studentów i doktorantów, itp..
  2. Terminal dla nauczycieli akademickich (ZTN) – system służący do wprowadzania ocen, prowadzenia zapisów na egzaminy, przygotowywania i aktualizacji kart przedmiotów, itp.
  3. Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej (WIKAMP) – system służy do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wykorzystywany jest jako platforma wymiany informacji pomiędzy różnymi grupami pracowników Uczelni itp.
  4. WebDziekanat – portal studencki posiadający wiele funkcjonalności m.in. informacyjną: zamieszczone są regulacje prawne, programy studiów (katalog ECTS), plany zajęć, tabele opłat, terminy obligatoryjne i terminy zjazdów, formularze podań, ogłoszenia i komunikaty "wirtualnego indexu". Studenci mogą uzyskiwać informacje dotyczące: ocen na studiach oraz mają obowiązek sprawdzania i ewentualnie zgłaszania nieścisłości; generowania indywidualnego konta bankowego przez studentów mieszkających w akademikach, itp.
  5. System Poczty Elektronicznej (SPE) Politechniki Łódzkiej – system służący do prowadzenia korespondencji służbowej, z którego obligatoryjnie korzystają zarówno wszyscy pracownicy Uczelni jak i studenci, z obowiązkiem codziennego odczytywania zawartości skrzynki pocztowej.

Data dodania:2017-10-24
Data aktualizacji2017-10-24

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE