Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości w PŁPolitechnika Łódzka kładzie szczególny nacisk na zapewnienie jak najwyższej jakości na wszystkich poziomach i formach kształcenia w uczelni.

 

 

Począwszy od 2000 roku zadania związane z podnoszeniem jakości kształcenia w Politechnice Łódzkiej prowadzone są w sposób sformalizowany, tj. w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne uregulowania prawne w tym zakresie. W 2008 roku uchwałą Senatu PŁ wprowadzony został Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PŁ, który podlega ciągłemu procesowi doskonalenia.

 

WSZJK obejmuje doskonalenie jakości kształcenia i organizacji pracy we wszystkich istotnych dla działalności dydaktycznej obszarach funkcjonowania uczelni, a w szczególności w zakresie:

 • efektów kształcenia i programów studiów,
 • organizacji i warunków kształcenia,
 • jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • rozwoju kadry Uczelni w zakresie dydaktyki
 • oceny i premiowania nauczycieli akademickich wyróżniających się w zakresie dydaktyki,
 • budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu dostosowywania oferty kształcenia do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy,
 • monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni,
 • podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności oferty dydaktycznej Politechniki Łódzkiej w skali krajowej i międzynarodowej.

 

WSZJK w PŁ zawiera:

 1. elementy instytucjonalne i proceduralne funkcjonujące na poziomie centralnym oraz na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych,
 2. mechanizmy wewnętrznej i zewnętrznej oceny jakości kształcenia,
 3. mechanizmy oceny i doskonalenia Systemu.

Data dodania:2013-09-24
Data aktualizacji2017-10-24

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE