Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoMNiSW tworząc programy i konkursy ministra, nagradza najlepszych, wspiera dobre praktyki, pomaga zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspiera zespoły młodych wynalazców.

 

Programy i konkursy Ministerstwa poprawiają jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Programami MNiSW, w których mogą uczestniczyć pracownicy i studenci naszej Uczelni są:

 

Diamentowy Grant 
Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych studentów może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

 

Inkubator Innowacyjności+
Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Program przeznaczony dla podmiotów działających na rzecz nauki oraz konsorcjów. W ramach programu dofinansowanie może otrzymać nie więcej niż 30 podmiotów. Kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy  nie może przekroczyć 2 mln zł (3 mln zł w przypadku realizacji zadań przez  premiowane konsorcjum), przy czym podmiot ma obowiązek zapewnić wkład własny na poziomie minimum 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

 

TOP 500 Innovators
Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Są to 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów uczelni o zasięgu światowym. Przeznaczone są zarówno dla młodych naukowców  (do 35. roku życia) jak i dla doświadczonych uczonych.

 

Programy Plus
Programy Plus to inicjatywy, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Należą do nich:

 

Mobilność Plus
Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy.

 

Iuventus Plus
Jest to konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy posiadają już publikacje w wiodących światowych czasopismach lub zostały one przyjęte do druku.


Data dodania:2015-12-13
Data aktualizacji2017-01-19

Wprowadzone przez:
Katarzyna Maćczak

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE