Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Polityka Rozwoju Zasobów Ludzkich w Politechnice Łódzkiej 

PŁ umożliwia prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz kształcenie kadry naukowej na najwyższym, światowym poziomie. Dzieje się to zgodnie z zasadami wolności nauki i wolności twórczości w poszanowaniu wartości akademickich.

Wdrożenie dobrych praktyk podczas rekrutacji pracowników i wzmocnienie kompetencji pracowników obsługi administracyjnej

Wspieranie mobilności pracowników

 

Promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych

Doradztwo zawodowe i wsparcie dla młodych pracowników nauki

Specjalistyczne szkolenia w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy oraz inne formy wsparcia w zakresie współpracy z przemysłem

 

Pracownicy stanowią największy kapitał Uczelni, tworzą jej siłę i pozycję w środowisku akademickim.

 

Wysoko wykwalifikowana kadra sektora naukowo-badawczego jest podstawą systematycznego rozwoju nauki i postępu technologicznego, a zapewnienie dobrych i stabilnych warunków pracy dla uczonych sprzyja realizacji tych celów.

 

Powstanie jakiejkolwiek idei, koncepcji badania czy działania twórczego możliwe jest tylko dzięki aktywnemu udziałowi człowieka. Każdy pracownik jest ważny w strukturze organizacji, każdy wnosi bowiem określony zasób swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do jej bogactwa.

 

Politechnika Łódzka zapewnia pracownikom naukowym odpowiednie warunki do tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy, a także sprzyja rozwojowi zawodowemu pracowników naukowych. Władze Uczelni, świadome wyzwań współczesności, dostrzegają konieczność zapewnienia odpowiedniego otoczenia do prowadzenia badań naukowych, również w zakresie działów wsparcia realizacji i promocji wyników prac badawczych. Tworzenie silnych zespołów badawczych oraz prowadzenie badań na możliwie najwyższym poziomie, w oparciu o istniejące standardy światowe, stanowi jedno z kluczowych zadań wyznaczających strategiczny kierunek rozwoju Uczelni.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie dalszy dynamiczny rozwój, Politechnika Łódzka podejmuje działania strategiczne, wynikające z realizacji treści zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Obejmują one następujące obszary:

  1. Wdrożenie dobrych praktyk podczas rekrutacji pracowników i wzmocnienie kompetencji pracowników obsługi administracyjnej.

Wdrożenie dobrych praktyk w procesie rekrutacji oraz zapewnienie kompetencji i wysokiej jakości pracy pracowników administracyjnych ma na celu ułatwienie i usprawnienie zarówno przebiegu procesu zatrudniania kadry naukowej w Politechnice Łódzkiej, jak i stworzenie miejsc pracy dla kompetentnej i ambitnej kadry z uwzględnieniem równości w zatrudnieniu, uznania kwalifikacji, niedyskryminacji oraz otwartości, efektywności i przejrzystości przebiegu całego procesu rekrutacyjnego.

 

  1. Wspieranie mobilności pracowników.

Politechnika Łódzka wspiera różne formy mobilności (geograficznej, wewnętrznej i zewnętrznej, międzysektorowej, w tym między branżami oraz sektorem prywatnym i publicznym), podkreślając jej rangę i znaczenie w rozwoju Uczelni jako ważnego narzędzia zdobywania, poszerzania i wymiany wiedzy naukowej pracowników – naukowców na każdym etapie ich kariery zawodowej. Uczelnia jest otwarta na nowe rozwiązania i dąży do rozpowszechniania dobrych praktyk wśród kadry naukowej i administracyjnej.

 

  1. Promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych.

Uczelnia dąży do ciągłej popularyzacji wyników badań naukowych, prowadząc liczne i zróżnicowane działania sprzyjające spójnej i przemyślanej realizacji określonych kierunków i celów działania. PŁ jest otwarta na nowe techniki komunikacji i przekazu treści i systematycznie wzmacnia swoje wysiłki w zakresie upowszechniania wiedzy i osiąganych w badaniach rezultatów. Politechnika Łódzka jest uczelnią dostępną dla wszystkich i dąży do jak najszerszego popularyzowania zarówno wyników badań naukowych, jak i organizowanych wydarzeń.

 

  1. Doradztwo zawodowe i wsparcie dla młodych pracowników nauki.

Politechnika Łódzka, dążąc do rozwoju kompetencji i umiejętności posiadanej kadry naukowej, wspiera młodych naukowców w planowaniu kariery zawodowej, uświadamiając ich jednocześnie o zaletach i wadach wybranej ścieżki zawodowej oraz podnosząc świadomość znaczenia tej decyzji, a także oferuje działania konsultacyjno-doradcze w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Uczelnia podkreśla korzyści płynące z pracy indywidualnej i grupowej i podejmuje działania stymulujące naukowców do efektywnego wykorzystania ich potencjału.

 

  1. Specjalistyczne szkolenia w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy oraz inne formy wsparcia w zakresie współpracy z przemysłem.

Komercjalizacja i transfer technologii, jako istotne działania w procesie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, są przedsięwzięciami podejmowanymi w Politechnice Łódzkiej w związku z aktywną współpracą z przemysłem i innymi działami gospodarki. Uczelnia, dostrzegając korzyści ze współpracy z gospodarką dla zapewnienia postępu technologicznego i poprawy jakości życia społeczeństwa, wspiera naukowców w zdobywaniu umiejętności i praktycznej wiedzy w obszarze transferu wiedzy i komercjalizacji badań naukowych. Szkolenia naukowców to również płaszczyzna wzajemnej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz poznawania środowiska akademickiego w poszukiwaniu źródeł uzyskiwania trwałych przewag konkurencyjnych i wzmacniania potencjału rozwojowego Uczelni. PŁ jest otwarta na współpracę z przemysłem i dąży do umożliwiania naukowcom prezentacji wyników badań i nawiązywania współpracy z różnymi sektorami gospodarki.

 


Data dodania:2016-07-05
Data aktualizacji2018-05-10

Wprowadzone przez:
Bartłomiej Gałązka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE