Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Zadania i kompetencje osób i komórek funkcjonujących w ramach WSZJK wPŁZadania i kompetencje poszczególnych osób i komórek funkcjonujących w ramach WSZJK w PŁ na poziomie centralnym:

 

Prorektor ds. kształcenia

Odpowiedzialny za:

 • całość zadań dotyczących organizacji procesu kształcenia,
 • rozwój dydaktyczny kadry,
 • koordynację projektów z obszaru kształcenia, tworzenie i rozwój centrów edukacyjnych,
 • współpracę ze szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym,
 • współpracę z zagranicą w zakresie kształcenia, promocję PŁ w środowisku szkolnym,
 • nadzór nad międzywydziałowymi i ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi, w tym Centrum Językowym PŁ, Centrum Sportu PŁ, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Centrum Technologii Informatycznych, Zespołem Szkół Politechniki Łódzkiej.

Prorektor ds. studenckich

Odpowiedzialny za:

 • organizację i administrowanie przebiegu studiów i studiów doktoranckich,
 • regulamin studiów i regulamin studiów doktoranckich,
 • odpłatności za studia i umowy o zasadach odpłatności za studia,
 • dyscyplinarne sprawy studentów i doktorantów,
 • samorządy, organizacje i stowarzyszenia studentów i doktorantów,
 • regulaminy samorządów studentów i doktorantów oraz inne sprawy samorządowe i wychowawcze,
 • działalność kulturalną i rekreacyjną studentów i doktorantów,
 • sport akademicki, w tym KU AZS PŁ, koła naukowe,
 • sprawy studentów i doktorantów niepełnosprawnych,
 • nadzór nad Biurem ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, Osiedle Akademickie oraz pozostałe zaplecze socjalno-bytowe i rekreacyjne studentów,
 • Regulamin Osiedla Akademickiego, zasady zakwaterowania i opłaty,
 • pomoc materialną, stypendia studentów i doktorantów, kredyty studenckie,
 • współpracę ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia

Odpowiedzialny za:

 • opracowywanie koncepcji funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • koordynowanie działań związanych z jakością kształcenia,
 • nadzór nad systemem ankietyzacji w zakresie kształcenia,
 • funkcjonowanie uczelnianej komisji właściwej ds. jakości kształcenia,
 • współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie jakości kształcenia,
 •  sprawozdawczość w zakresie jakości kształcenia,
 •  organizację spotkań i konferencji w zakresie jakości kształcenia,
 •  opracowywanie wytycznych do zmian w systemie informatycznym uczeni w zakresie jakości kształcenia.

Pełnomocnik rektora ds. kształcenia

 • Odpowiedzialny za koncepcję funkcjonowania uczelni w obszarze kształcenia, nowych kierunków i specjalności studiów oraz studiów podyplomowych.
 • Bierze udział w przygotowywaniu wspólnych kierunków studiów z innymi uczelniami, opracowanie koncepcji dotyczących obciążeń i rozliczeń dydaktycznych.
 • Nadzoruje sprawy kształcenia, rozwoju dydaktycznego kadry, realizacji projektów edukacyjnych, kształcenia podyplomowego, kursów i szkoleń, wydawania dyplomów i świadectw.
 • Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami w zakresie kształcenia, szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, gospodarką.
 • Nadzoruje mobilność studentów w zakresie studiów i praktyk w tym w ramach programu Erasmus+; kształcenie w jednostkach pozawydziałowych; organizację spotkań i konferencji w zakresie kształcenia; sprawozdawczość w zakresie kształcenia; funkcjonowanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dydaktyki.

Pełnomocnik rektora ds. studenckich

Odpowiedzialny za:

 • nadzór merytoryczny nad sprawami studentów i doktorantów, również niepełnosprawnych,
 • pomocą materialną i sprawy stypendiów dla studentów i doktorantów,
 • sprawy dyscyplinarnei i inne sprawe wychowawcze studentów i doktorantów, sprawy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, organizacji i stowarzyszeń studenckich i doktoranckich i inne sprawy samorządowe, studenckich i doktoranckich kół naukowych, funkcjonowaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dydaktyki w zakresie ww. spraw.

Uczelniana Komisja ds. jakości kształcenia

Odpowiedzialna za:

 • opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni,
 • określenie procedur związanych z zapewnieniem jakości kształcenia,
 • opracowanie procedur przygotowywania dokumentacji w zakresie kształcenia, w tym wytycznych dotyczących udziału interesariuszy zewnętrznych,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • podejmowanie działań w celu ciągłego doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • propagowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości kształcenia,
 • opracowanie programu doskonalenia jakości kształcenia,
 • opracowywanie wytycznych do rozwijania systemu informatycznego dydaktyki,
 • gromadzenie i analiza danych w zakresie oferty edukacyjnej oraz trendów na rynku krajowym oraz europejskim obszarze szkolnictwa wyższego,
 • gromadzenie i analiza danych w zakresie oczekiwań rynku pracy oraz trendów w gospodarce,
 • opracowywanie mechanizmów premiowania nauczycieli akademickich wyróżniających się w zakresie dydaktyki oraz metod wspomagania rozwoju kadry w zakresie dydaktyki,
 • przekazywanie komisjom jakości kształcenia w jednostkach Uczelni rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia,
 • wsparcie dla działań komisji jakości kształcenia w jednostkach Uczelni,
 • przygotowywanie wytycznych do sporządzania rocznych i wieloletnich raportów zbiorczych w celu określenia ilościowych i jakościowych wskaźników i tendencji dotyczących działalności dydaktycznej oraz jej efektów, planowanie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych w celu doskonalenia jakości kształcenia,
 • przygotowanie dla rektora sprawozdań z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Senacka Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich

 • opiniuje wewnętrzne akty prawne i inne dokumenty dotyczące kształcenia i spraw studenckich i doktoranckich,
 • określa wytyczne dotyczące kierunków zmian w zakresie kształcenia na uczelni.

Centrum Współpracy Międzynarodowej

odpowiedzialne za:

 • aktywne włączenie Politechniki Łódzkiej w budowę Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
 •  promocję polskiego szkolnictwa wyższego i Politechniki Łódzkiej w Europie i na świecie,
 •  wzmacnianie międzynarodowego prestiżu Politechniki Łódzkiej,
 •  organizację kształcenia w językach obcych opartego na innowacyjnych i uznanych w środowisku międzynarodowym modelach,
 •  wspomaganie umiędzynarodowienia Politechniki Łódzkiej we wszystkich obszarach działalności uczelni.

Biuro Karier

zajmuje się:

 • śledzeniem rynku pracy i oczekiwań pracodawców wobec absolwentów PŁ,
 • działalnością informacyjną, doradczą i szkoleniową w zakresie pośrednictwa pracy, rynku pracy i predyspozycji zawodowych,
 • pośrednictwem pracy dla absolwentów PŁ,
 • udostępnianiem studentom, doktorantom i absolwentom ofert pracy, staży i praktyk,
 • monitorowaniem karier zawodowych absolwentów.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

prowadzi:

 • działania organizacyjne, techniczne i psychologiczne na rzecz studentów i doktorantów, przede wszystkim wsparcie studentów i doktorantów w zakresie pomocy w załatwianiu bieżących spraw na uczelni,
 • rozpoznawania potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych,
 • pomoc wydziałom i jednostkom PŁ we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
 • działania dążące do usuwania barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych, informowania i doradztwa dla niepełnosprawnych studentów i pracowników PŁ w zakresie przysługujących im praw i dostępnych usług, informowania kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się przez osoby niepełnosprawne w PŁ,
 • działania na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Centrum Komputerowe

jest komórką wspomagającą uczelnię w zakresie ICT w różnych obszarach funkcjonowania, m.in.:

 • w obszarze dydaktyki m.in.: technicznego i informatycznego wspomagania procesu zarządzania uczelnią oraz procesu dydaktycznego,
 • budowy, eksploatacji i zarządzania uczelnianym zintegrowanym systemem informacyjnym dydaktyki,
 • realizacji zadań powierzonych Politechnice Łódzkiej przez MNISW,
 • udostępnianie studentom danych dotyczących indeksu elektronicznego,
 • dostępu do regulacji prawnych, informacji organizacyjnych dotyczących procesu kształcenia, formularzy podań studenckich i innych funkcjonalności dotyczących dydaktyki m.in. narzędzi wspomagających planowanie indywidualnego procesu kształcenia, i in.

Centrum E-Learningu

odpowiedzialne za:

 • wspieranie rozwoju e-learningu w uczelni poprzez zarządzanie uczelnianą platformą e-Learningową WIKAMP,
 • wspieranie działań organizacyjnych jednostek uczelni związanych z rozwojem kompetencji w obszarze e-learningu,
 • koordynowanie prac nad rozwojem e-learningu w Politechnice Łódzkiej,
 • szkolenie pracowników PŁ z metodyki i technologii e-learningu,
 • wsparcie procesu kształcenia, dokształcania i samokształcenia na uczelni i komunikacji w ramach tego procesu,
 • realizowanie projektów mających na celu rozwój nowoczesnych metod i technologii edukacyjnych na Politechnice Łódzkiej,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami e-learningu,
 • świadczenie usług komercyjnych z zakresu e-learningu i innych nowoczesnych technologii edukacyjnych,
 • prowadzenie serwisów informacyjnych PŁ w wymaganym zakresie.
 • CEL będzie prowadzić działania zmierzające do unowocześniania procesu dydaktycznego w oparciu o współpracę z przemysłem oraz innymi jednostkami dydaktycznymi i naukowymi zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Centrum Technologii Informatycznych

zadania:

 • wspieranie kształcenia w zakresie budowania i wykorzystywania technologii informatycznych we wszystkich obszarach wykształcenia realizowanego przez Politechnikę Łódzką.
 • Zakres działania Centrum ukierunkowany jest na rozwój specjalistycznego kształcenia w obszarze ICT, przede wszystkim na studiach II i III stopnia, a także na zaproponowanie szerokiej i wielokierunkowej oferty edukacyjnej, tym także nauczenia na odległość. Centrum prowadzi działania zmierzające do unowocześniania procesu dydaktycznego w oparciu o współpracę z przemysłem oraz innymi jednostkami dydaktycznymi i naukowymi zarówno z kraju, jak i z zagranicy oraz ściśle współpracuje z Klaster ICT Polska Centralna.

Jednostki organizacyjne

Na poziomie jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie za całokształt zadań dotyczących procesu kształcenia i zapewnienia jakości kształcenia, w tym nadzór i koordynację, odpowiadają kierownicy tych jednostek.

Szczegółowe zadania znajdują się w kompetencjach poszczególnych prodziekanów.

Każda jednostka ma swobodę działania w zakresie przydziału określonych kompetencji i odpowiedzialności odpowiednim prodziekanom – zgodnie z własną organizacją funkcjonowania władz jednostki.

Obszerniejsze informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych jednostek.


Data dodania:2013-09-30
Data aktualizacji2018-01-30

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE