Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Politechnika Łódzka - dotychczasowe działania 

Strategia HR dla naukowców na Politechnice Łódzkiej:

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

 

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające  oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

 

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w procesie rekrutacji.

 

Politechnika Łódzka dostrzegając wpływ założeń Karty i Kodeksu na zapewnienie wysokiej jakości środowiska pracy oraz prowadzonych badań naukowych, a także podkreślając wartość pracy osób prowadzących badania naukowe, zdecydowała o rozpoczęciu procesu implementacji zapisów Kodeksu i Karty składając deklarację poparcia dla zasad zawartych w tych dokumentach.

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zawierają czterdzieści zasad. Wewnętrzna analiza przeprowadzona w uczelni wykazała, że większość krajowych regulacji, wewnętrznych przepisów i dobrych praktyk funkcjonujących w Politechnice Łódzkiej jest zgodna z zasadami Karty i Kodeksu. Jednak w obszarach uznanych za szczególnie ważne z perspektywy uczelni i w celu jeszcze pełniejszej realizacji zapisów Karty i Kodeksu, w 2016 roku przygotowana została Strategia HR dla Naukowców , zawierająca Plan Działań 2016-2018 oraz Politykę Rozwoju Zasobów Ludzkich w Politechnice Łódzkiej w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników Naukowych (plakat promujący strategię).

 

Po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Komisja Europejska w maju 2016 r. podjęła decyzję o przyznaniu Politechnice Łódzkiej Logo HR Excellence in Research. PŁ jest pierwszą uczelnią techniczną i trzecią w Polsce, którą wyróżniła KE. Komisja podkreśliła w ten sposób znaczenie przyjętej przez Politechnikę Łódzką strategii i planowanych działań w zakresie HR, potwierdzających zaangażowanie uczelni w proces ciągłego rozwoju zgodny z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

W 2018 roku Politechnika Łódzka przeprowadziła szereg działań związanych z podsumowaniem dwuletniego okresu wdrażania Strategii HR dla Naukowców. W proces przygotowywania sprawozdania z realizacji działań w latach 2016-2018 włączeni zostali przedstawiciele naukowców zatrudnionych w uczelni oraz reprezentanci wszystkich zaangażowanych jednostek administracji. Efektem prac jest dokument Internal Review.

 

W ramach podjętych działań przeprowadzono między innymi otwarte konsultacje, podczas których dotychczasowe działania oraz propozycje działań nowych poddano szerokiej dyskusji, w wyniku której stworzony został Plan Działań 2018-2021 oraz zaktualizowana została Polityka Rozwoju Zasobów Ludzkich w Politechnice Łódzkiej. Wyniki prac zostały następnie przyjęte przez Senat Politechniki Łódzkiej i Rektora Politechniki Łódzkiej.

 

W ramach działań w ramach związanych z wdrażaniem The Human Resources Strategy for Researchers w Politechnice Łódzkiej podjęte zostały także prace związane z opracowaniem wewnętrznej polityki regulującej zagadnienia związane z OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment). OTM-R checklist została opracowana wiosną 2018 roku.

 

W maju 2018 roku wyniki wewnętrznej samooceny i Plan Działań na lata 2018-2021 zostały przesłane do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

 

Narzędziem związanym ze wspieraniem rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej jest Portal EURAXESS Poland, który ma na celu ułatwianie rozwoju kariery zawodowej naukowców na terenie Europie, a także zachęcenie światowej klasy naukowców do prowadzenia prac naukowych w instytucjach europejskich.


Data dodania:2016-01-28
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Bartłomiej Gałązka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE