Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

AkredytacjeAkredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 

Zasady obowiązujące w odniesieniu do postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 1 października 2018 r.

Skala ocen:

Ważne novum w stosunku do poprzednio obowiązującej czterostopniowej skali. Obecnie obowiązująca skala jest dwustopniowa (brak oceny wyróżniającej). Ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej.

Prezydium PKA wydaje:

1. pozytywną ocenę programową na okres 6 lat, jeżeli wszystkie szczegółowe kryteria oceny programowej są spełnione, a opinia Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera co najwyżej rekomendacje, wskazujące nowe możliwości doskonalenia jakości kształcenia;

2. pozytywną ocenę programową na okres do 2 lat, jeżeli co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej jest spełnione częściowo i opinia Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera zalecenia o charakterze naprawczym, wskazujące na konieczność niezwłocznego usunięcia błędów i niezgodności, a także podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych, przy czym zalecenia te są możliwe do wykonania w terminie maksymalnie 2 lat.

 

Prezydium wydaje ocenę negatywną jeżeli:

1. co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej jest niespełnione, ponieważ błędy i uchybienia związane z zakresem oceny w tym kryterium są krytyczne dla zapewnienia jakości kształcenia, mają charakter trwały i w okresie maksymalnie 2 lat nie jest możliwe ich usunięcie;

2. w wyniku powtórnego postępowania oceniającego stwierdzono, że uczelnia nie zrealizowała zaleceń

3. uczelnia uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie oceny programowej

 

Wprowadzone zostały Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA Stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu Są nadawane w następujących kategoriach:

1) Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku;

2) Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów;

3) Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej;

4) Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

 

Certyfikat Doskonałości Kształcenia w danej kategorii może być przyznany uczelni prowadzącej kierunek studiów, który otrzymał pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami

studentów i absolwentów (do 5 lat po studiach) oraz rekomendacją wyróżnienia i uzasadnieniem w raporcie zespołu oceniającego

 

Kierunki w Politechnice Łódzkiej objęte oceną PKA w ostatnich latach:

 • Wydział Mechaniczny:
 • mechanika i budowa maszyn – ocena wyróżniająca (10.05.2018)
 • inżynieria materiałowa - ocena wyróżniająca (01.09.2016)
 • automatyka i robotyka - ocena pozytywna (14.11.2019)

 

 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:
 • energetyka – ocena pozytywna (08.03.2018)
 • transport – ocena pozytywna (08.03.2018)
 • inżynieria biomedyczna – ocena pozytywna (06.09.2018)
 • mechatronika – ocena pozytywna (06.09.2018)
 • informatyka - ocene pozytywna (21.01.2021) + rekomendacja do Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii "Partner dla rozwoju"

 

 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:
 • ​​włókiennictwo - ocena pozytywna (22.10.2015)
 • wzornictwo - ocena pozytywna (09.07.2018)

 

 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:
 • technologia żywności i żywienia człowieka – ocena pozytywna (14.03.2019)
 • biotechnologia - ocena pozytywna (07.05.2020)

 

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:
 • architektura - ocena pozytywna (23.11.2017)
 • inżynieria środowiska - ocena pozytywna (03.09.2015)
 • budownictwo - ocena pozytywna (25.06.2015)

 

 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej:
 • fizyka techniczna – ocena pozytywna (07.05.2020)

 

 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:
 • inżynieria środowiska - ocena pozytywna (03.09.2015)

 

 • Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji:
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - ocena pozytywna (16.06.2016)
 • zarządzanie - ocena pozytywna (19.11.2015)
 • logistyka – ocena pozytywna (12.12.2019)

 


Data dodania:2013-09-30
Data aktualizacji2021-01-28

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE