Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Praktyki dla profilu praktycznego, a punkty ECTSW nowych programach studiów obowiązujących w PŁ od roku akademickiego 2019/2020, dla programów studiów 1 stopnia o profilu praktycznym, zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej Nr 2/2019z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia (z późniejszymi zmianami) wyznaczono liczbę punktów ECTS przypisanych praktykom.

 

Na podstawie wieloletnich konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi określono listę kompetencji jakie standardowo, w ramach danego programu studiów, powinno się osiągać w ramach praktyk. Również na bazie konsultacji z pracodawcami, biorąc pod uwagę strukturę programu praktyk, efekty uczenia się przewidziane dla praktyki oraz zadania realizowane w czasie trwania praktyk, praktykom trwającym 6 miesięcy przypisano 12 punktów ECTS. Zgodnie z zasadami Systemu Transferu i Akumulacji Punktów jeden punkt ECTS, ta liczba punktów ECTS odpowiada 25-30 h nakładu pracy studenta. Przy czym należy pamiętać, że punkty ECTS przypisane są również do odpowiednich efektów uczenia się opisanych w karcie przedmiotu praktyk. Według przyjętego algorytmu liczba godzin pracy, które student musi poświęcić na zdobywanie założonych w programie praktyk efektów uczenia się powinna wynosić 300 (12 ECTS x 25 h= 300 h). Nie oznacza to jednak, że praktyka studencka powinna zamykać się w wymiarze godzinowym równym 300. Całościowy wymiar godzinowego zaangażowania praktyk jest przedmiotem indywidualnej umowy między uczelnią, pracodawcą i studentem, a jej wymiar godzinowy wynika z czasu trwania i zakresu prac wyznaczonych do wykonania przez studenta. Zakłada się, że pozostałe godziny praktyk, stanowiące nadwyżkę ponad 300 h, student wykorzystuje na utrwalanie nabytych umiejętności lub wykonywanie innych prac na rzecz pracodawcy nieprowadzących do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się.

 

Powyższe ustalenia są zgodne z wytycznymi legislacyjnymi. Ustawodawca reguluje jedynie czas trwania praktyki, który dla studiów I stopnia o profilu praktycznym powinien wynosić 6 miesięcy. Nie ma jednak żadnych zapisów, które regulowałyby liczbę godzin pracy studenta w ujęciu dziennym, czy tygodniowym. W związku z powyższym, po uzgodnieniach z interesariuszami zewnętrznymi, zastosowano zapis 12 ECTS i 300 h, jako niezbędne minimum dla osiągania założonych efektów uczenia się.


Data dodania:2020-01-03
Data aktualizacji2020-04-22

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE