Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki ŁódzkiejUniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej został powołany Uchwalą Senatu PŁ z dnia 28.06.2006, jako integralna jednostka organizacyjna Uczelni, w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne seniorów.  Działalność UTW PŁ jest ukierunkowana na aktywizację psychofizyczną i społeczną osób starszych.

 

 

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się w roku akademickim obejmującym dwa semestry. W czasie normalnego trybu działalności - bez ograniczeń związanych z pandemią, słuchacze uczestniczą w popularno-naukowych wykładach, obejmujących tematykę związaną z osiągnięciami nauki i techniki, profilaktyką zdrowotną, postępowaniami prawnymi. Ponadto realizowane są wykłady z religioznawstwa, psychologii i socjologii, a także dziejów Polski, historii sztuki, muzyki, teatru i filmu, turystyki, ekonomii oraz działań Unii Europejskiej. Dodatkowo słuchacze UTW PŁ mogą rozwijać swoje umiejętności w sekcjach: informatycznej, nowych technologii, języków obcych, plastycznej, historycznej, brydżowej, turystycznej a także korzystać z różnorodnych zajęć gimnastycznych oraz basenu w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej.

Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród kandydujących w kolejności zgłoszeń w ramach limitu dostępnych miejsc.

 

 
W 2014 Uniwersytet Trzeciego Wieku PŁ uzyskał tytuł "Partnera Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW"
 

 

Za działalność w roku akademickim 2017/18 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi nagrodziło Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej tytułem Organizacja Innowacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, adres siedziby: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony, kontakt mailowy: rbi@adm.p.lodz.pl, tel. 426312039;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach UTW PŁ (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), realizacji obowiązku ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu rozstrzygania w sprawach ew. roszczeń związanych z działalnością UTW PŁ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, jednak bez danych jak w deklaracji niemożliwa będzie organizacja i uczestnictwo w zajęciach UTW PŁ, oraz nawiązanie z Panią/Panem kontaktu i przekazywanie istotnych informacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia do grona słuchaczy UTW PŁ, uczestnictwa w zajęciach UTW PŁ i realizacji obowiązków ciążących na administratorze;

7) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji, bez zastosowania wobec nich profilowania;

9) jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach usług firmy Microsoft – Office 365, MS Teams, i inne – mogą być one przekazywane do państw trzecich na podstawie zawartej umowy powierzenia;

10) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres posiadania statusu słuchacza UTW PŁ oraz po jego ustaniu, przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji, celów rozliczeniowo-sprawozdawczych oraz rozstrzygania w sprawach ew. roszczeń związanych z działalnością UTW PŁ.

 

 

 


Data dodania:2008-05-26
Data aktualizacji2021-05-24

Wprowadzone przez:
Agnieszka Stołecka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE