Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki ŁódzkiejUniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej został powołany Uchwalą Senatu PŁ z dnia 28.06.2006, jako integralna jednostka organizacyjna Uczelni, w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne seniorów.  Działalność UTW PŁ jest ukierunkowana na aktywizację psychofizyczną i społeczną osób starszych.

 

 

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się w roku akademickim obejmującym dwa semestry. W czasie normalnego trybu działalności - bez ograniczeń związanych z pandemią, słuchacze uczestniczą w popularno-naukowych wykładach, obejmujących tematykę związaną z osiągnięciami nauki i techniki, profilaktyką zdrowotną, postępowaniami prawnymi. Ponadto realizowane są wykłady z religioznawstwa, psychologii i socjologii, a także dziejów Polski, historii sztuki, muzyki, teatru i filmu, turystyki, ekonomii oraz działań Unii Europejskiej. Dodatkowo słuchacze UTW PŁ mogą rozwijać swoje umiejętności w sekcjach: informatycznej, nowych technologii, języków obcych, plastycznej, historycznej, brydżowej, turystycznej a także korzystać z różnorodnych zajęć gimnastycznych oraz basenu w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej.

Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród kandydujących w kolejności zgłoszeń w ramach limitu dostępnych miejsc.

 

 
W 2014 Uniwersytet Trzeciego Wieku PŁ uzyskał tytuł "Partnera Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW"
 

 

Za działalność w roku akademickim 2017/18 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi nagrodziło Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej tytułem Organizacja Innowacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, adres siedziby: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt mailowy: rbi@adm.p.lodz.pl, tel. 426312039;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym do UTW PŁ  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu rozstrzygania w sprawach ew. roszczeń związanych z działalnością UTW PŁ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach usług firmy Microsoft – Office 365, MS Teams, i inne – mogą być one przekazywane do państw trzecich na podstawie zawartej umowy powierzenia;

6) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres do uzyskania statusu słuchacza UTW PŁ lub rezygnacji z ubiegania się o status słuchacza UTW PŁ;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale bez danych jak w deklaracji zapisu na listę rezerwową UTW PŁ niemożliwa będzie Pani/Pana rekrutacja oraz nawiązanie z Panią/Panem kontaktu i przekazywanie istotnych informacji;

9) decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

 

 

 


Data dodania:2008-05-26
Data aktualizacji2020-08-30

Wprowadzone przez:
Agnieszka Stołecka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE