Wysoka jakość kształcenia oferowana przez Politechnikę Łódzką jest dla naszych studentów gwarancją jakości dyplomu, który znajduje uznanie u polskich i zagranicznych pracodawców.

Image
Zdjęcie poglądowe: dziewczyna chowa się za książką w żółtej okładce.

Wraz ze zmianą potrzeb otoczenia zewnętrznego uczelnia wciąż doskonali system kształcenia. Politechnika Łódzka dba, aby studenci zetknęli się podczas studiów z rzeczywistymi problemami przedsiębiorstw i biznesu. Służą temu m.in.: praktyki w kraju i za granicą, wizyty studyjne, dni otwarte dla firm, wykłady i zajęcia prowadzone u przyszłych pracodawców. Chcemy, aby studenci wszystkich kierunków od początku wiedzieli, w jakich branżach odnaleźć się w przyszłości. Stawiamy na doskonalenie umiejętności miękkich: komunikacji, kreatywności, inicjatywy, elastyczności, współpracy w grupie czy zarządzania czasem. 


W nauczaniu wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki zdobywania wiedzy m.in.:

Uczenie się w czasie rozwiązywania problemu.

Image

Tę metodę wykorzystuje się  w czasie rozwiązywania rzeczywistego problemu, z jakim zgłosił się podmiot społeczno-gospodarczy, przedsiębiorca, pracownik. Polega ona na przygotowaniu rozwiązania w oparciu o wiedzę zdobytą podczas pracy członków zespołu. Niezwykle istotna jest umiejętność dzielenia się informacjami w grupie. To pozwala na jednoczesne poszerzenie swojej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności pracy zespołowej. 

Nauczyciel jest tu jedynie mentorem, wspomagającym grupę w procesie uczenia się. Jego rola polega dawaniu merytorycznego „feedbacku”, który upewnia studentów co do słuszności stawianych przez nich też. Dzięki metodzie PBL studenci będą w stanie łatwo podejmować nowe wyzwania i realizować innowacyjne projekty.

Studenci pracują w grupach 4-5 osobowych, a rezultaty, wnioski i wyniki badań są omawiane podczas publicznej prezentacji. Oceny pracy i stopnia zaangażowania w poszczególne zagadnienia dokonuje zarówno opiekun, jak i pozostali studenci z danej grupy projektowej. 

Kształcenie odwrócone.

Image
Sala wykładowa. Przy białej tablicy stoi kobieta. Trzy osoby siedzą przy stole. Rozmawiają.

Metoda oparta na nowej kulturze uczenia się. Innowacją jest zmiana kolejności zadań w czasie zajęć - praca w domu jest pierwszym etapem, w czasie którego studenci przygotowują się do zajęć.

Zdobyta w ten sposób wiedza pozwala na efektywną wymianę informacji w czasie zajęć na uczelni. Kształcenie odwrócone zmienia także klasyczne role nauczycieli i uczniów.

Myślenie projektowe.

To metoda tworzenia innowacyjnych projektów, produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów oraz potrzeb użytkowników. Praca interdyscyplinarnych zespołów daje możliwość spojrzenia na problem z różnych perspektyw.

Design Thinking poprzez swój uniwersalny charakter, znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z problemami, które nie mają oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram tzw. „wicked problems”.

Metoda Design Thinking zakłada, że nie ma całkowicie złych pomysłów, nawet mniej trafione mogą stać się inspiracją do tworzenia kolejnych rozwiązań.

Analiza przypadku. 

Image
Troje studentów PŁ w fartuchach stoi bokiem przy białym urządzeniu laboratoryjnym. Siedzący w środku student pokazuje coś na nim.

Przy użyciu tej metody studenci analizują sytuację w świecie rzeczywistym (przypadek), która stwarza problem lub dylemat prowokujący do myślenia. 

Uczniowie zyskują wpływ na sposób rozwiązania zagadnienia, a rzeczywisty charakter przypadków do opracowania zwiększa ich zaangażowanie. Stosują teorię w praktyce. 

Zadanie polega na uporządkowaniu i przeanalizowaniu danych oraz zaproponowaniu optymalnego rozwiązania, uwzględniającego różne spojrzenia. Dodatkowo zespołowa praca pozwala nabyć nowe kompetencje.  

Hybrydowe nauczanie.

Image
Studenci PŁ siedzą i rozmawiają przy stole na którym stoi komputer, leżą zeszyty, książki.

Połączenie tradycyjnego nauczania w uczelni ze zdalną komunikacją. W zależności od programu poszczególnych zajęć dobierany jest udział poszczególnych technik kształcenia. 

Znaczna część zajęć na wszystkich kierunkach studiów, realizowana jest poprzez platformę Wikamp (wirtualny kampus) opartej na środowisku nauczania zdalnego, za pomocą sieci teleinformatycznych Moodle.

Platforma Wikamp obejmuje serwisy internetowe skupiające szereg usług w jednym miejscu, m.in. informacje dla studentów, poczta elektroniczna, materiały edukacyjne.

Relacja mistrz-uczeń.

Image
Zza ramienia studentki widoczny laptop i zajęcia zdalne: na ekranie widoczna nauczycielka przy białej tablicy.

Celem tutoringu jest rozwijanie kompetencji akademickich, społecznych i osobistych studenta.

To zorganizowana i zindywidualizowana praca, szczególnie z wybitnymi, ale również ze zmagającymi się z trudnościami studentami. W tego typu zajęciach uwzględnianie są personalne doświadczenia i umiejętności studenta.

Dzięki współpracy odpowiadającej na indywidualne potrzeby, uczeń może efektywnie się rozwijać, osiągając określone cele.

Przy wykorzystaniu tej metody student uczy się: samodzielnego, krytycznego myślenia, poszukiwania źródeł, tworzenia esejów, prezentacji swoich poglądów, dyscypliny i wytrwałości, obcowania z mistrzem, uczestniczenia w kulturze akademickiej, życiu społecznym itd.