1. Osoba zamierzająca wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora kieruje dokumentację do Rady Doskonałości Naukowej.
 2. Wniosek – wraz z załącznikami – przedkłada w 1 egz. w formie papierowej wraz z 6 egz. kopii zapisanych na elektronicznych nośnikach danych.
 3. Wniosek powinien zawierać:
 • wniosek przewodni,
 • dane wnioskodawcy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitacyjny,
 • autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych/artystycznych, głównie tych uznanych za najważniejsze,
 • wykaz opublikowanych prac naukowych/twórczych prac zawodowych,
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych i opiece naukowej sprawowanej nad studentami i doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora/promotora pomocniczego/kopromotora,
 • informacje o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych,
 • informacje o odbytych stażach naukowych,
 • oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.,
 • potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz RDN.

Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji, wraz ze wzorami dokumentów, zamieszczone są na stronie RDN w zakładce Postępowania profesorskie.

 1. Osoba ubiegająca się o opłacenie postępowania awansowego przez Politechnikę Łódzką składa stosowny wniosek – wzór w Załączniku - wraz z dokumentacją o wszczęcie postępowania do wglądu, do dziekanatu wyznaczonego do obsługi administracyjnej danej dziedziny/dyscypliny.

Dziekan, wyrażając zgodę na wniesienie opłaty, wydaje dyspozycję zapłaty Kwesturze.

Kwestura, po dokonaniu wpłaty na konto RDN, informuje o tym dziekana i kandydata do tytułu profesora

 1. Spełnienie warunków nadania stopnia doktora habilitowanego w PŁ - Uchwała Senatu PŁ nr 103/2023
 2. Złożenie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego do Politechniki Łódzkiej, za pośrednictwem RDN:
 • W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania z RDN wniosku, Rada ds. Stopni Naukowych podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody bądź odmowie przeprowadzenia postępowania.
 • Rada ds. Stopni Naukowych, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach Komisji wyznaczonych przez RDN, powołuje komisje habilitacyjną.
 • Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku).
 1. Komisja habilitacyjna, po zapoznaniu się z recenzjami, przeprowadza kolokwium habilitacyjne w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania ostatniej recenzji. Komisja powiadamia kandydata o miejscu i terminie kolokwium co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem jego przeprowadzenia.
 2. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego najpóźniej 6 tygodni od dnia otrzymania ostatniej recenzji.
 3. W terminie miesiąca od dnia przekazania uchwały komisji habilitacyjnej Rada ds. Stopni Naukowych podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
 4. Z opłaty za przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego zwolnieni są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PŁ.
 1. Wskazanie promotora/promotorów _ zgodnie z Uchwałą Senatu PŁ nr 103/2023

 2. Zebranie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków z art. 189 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

 3. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie właściwym dla danej dyscypliny (praca doktorska zostanie sprawdzona przez Jednolity System Antyplagiatowy).

 4. Złożenie wniosku do właściwej Rady ds. Stopni Naukowych za pośrednictwem Rady Dyscypliny właściwej ze względu na tematykę rozprawy:
 • Rada Dyscypliny dokonuje weryfikacji dokumentów i proponuje, w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, kandydatów do Komisji Doktorskiej.
 • Rada do spraw Stopni Naukowych powołuje ostateczny skład Komisji Doktorskiej oraz trzech recenzentów.
 • Recenzje sporządzane są w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia rozprawy recenzentom.
 1. Komisja Doktorska po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje decyzję o dopuszczeniu do publicznej obrony (termin publicznej obrony nie może zostać wyznaczony wcześniej niż 30 dni od udostępnienia rozprawy doktorskiej w BIP na stronie Uczelni).

 2. Publiczna obrona:
 • Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia główne założenia i wyniki swojej rozprawy doktorskiej.
 • W dyskusji nad rozprawą mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu.
 • Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie rekomendacji lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora.
 1. Rada do spraw Stopni Naukowych, na wniosek Komisji Doktorskiej, podejmuje uchwałę w sprawie rekomendacji lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora.

 1. Złożenie do właściwej Rady ds. Stopni Naukowych za pośrednictwem Rady Dyscypliny wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów 

 • Rada Dyscypliny opiniuje wniosek i przekazuje go do Rady ds. Stopni Naukowych
 • Rada ds. Stopni Naukowych wyznacza promotora/promotorów w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wniosku
 1. Złożenie (po otrzymaniu informacji o wyznaczeniu promotorów) wniosku do Rady ds. Stopni Naukowych, za pośrednictwem właściwej Rady Dyscypliny, o wszczęcie procedury nadania stopnia doktora oraz wskazującego osobę/podmiot finansujący postępowanie.

 2. Złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zgodnie z Uchwałą  Senatu 103/2023

 3. Zawarcie umowy o zasadach finansowania kosztów przeprowadzenia postępowania i regulującej kwestię egzaminu z dyscypliny, w której nadany będzie stopień, i znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 

 4. Złożenie wniosku do właściwej Rady ds. Stopni Naukowych, za pośrednictwem Rady Dyscypliny, o powołanie komisji przeprowadzającej egzamin potwierdzający kwalifikacje na poziomie 8 PRK.