Rzecznicy patentowi przygotowują dokumentację zgłoszeniową, dokonują zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej powstałych w Uczelni oraz prowadzą postępowanie przed Urzędami Patentowymi w celu uzyskania praw wyłącznych.

Dokumentacja zgłoszeniowa obejmuje m.in. opis wynalazku, który zgodnie z §6 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U.2001.102.1119 z 21 września 2001 r.) powinien  w kolejności określać:

 • tytuł wynalazku,
 • określenie dziedziny techniki,
 • opis stanu techniki,
 • ujawnienie istoty wynalazku,
 • wskazanie ewentualnych korzystnych skutków wynalazku,
 • objaśnienie figur rysunku,
 • przykład realizacji wynalazku,
 • wskazanie możliwości przemysłowego stosowania wynalazku.

Na podstawie „Poradnika wynalazcy” pod. red. Andrzeja Pyrży Zespół Rzeczników Patentowych opracował szczegółowe wytyczne co powinien zawierać opis rozwiązania dostarczony do Sekcji.

Jak przebiega proces uzyskiwania ochrony wynalazku?
 1. Przygotowanie opisu rozwiązania przez twórców.
 2. Wypełnienie Arkusza zgłoszenia.
 3. Dostarczenia opisu rozwiązania wraz z wypełnionym arkuszem zgłoszenia do rzecznika patentowego PŁ.
 4. Opracowanie opisu zgłoszeniowego przez rzecznika patentowego.
 5. Uzgodnienie ostatecznej wersji opisu zgłoszeniowego z twórcami wynalazku. 
 6. Dokonanie zgłoszenia wynalazku w UPRP.
 7. Wniesienie opłaty za zgłoszenie wynalazku.
 8. Postępowanie przed UPRP.
 9. Otrzymanie decyzji o udzieleniu patentu / prawa ochronnego.
 10. Wniesienie opłaty za publikację i 1-szy okres ochronny.

Zgłoszenie wynalazku do Sekcji musi być dokonane na arkuszu zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej (według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad ich komercjalizacji w PŁ - Uchwała Nr 13/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z 28 kwietnia 2021 r.) oraz dostarczone wraz z opisem tego rozwiązania do Sekcji Rzeczników Patentowych.

Jeśli twórcami wynalazku nie są osoby zatrudnione na Politechnice Łódzkie (np. studenci, doktoranci, emeryci) wraz z arkuszem zgłoszenia wynalazku powinna zostać dostarczona zawarta umowa o przeniesienie przysługujących im praw na Politechnikę Łódzką.

Jeżeli Politechnika Łódzka nie jest jedynym uprawnionym do patentu (jedynym zgłaszającym)  współuprawnieni powinni zawrzeć umowę o wspólności praw do patentu i z patentu.

 
Skład osobowy: 

rzecznik patentowy mgr inż. Ewa Kaczur-Kaczyńska - koordynator

rzecznik patentowy mgr Anna Westrych

rzecznik patentowy mgr Bartosz Bacławski 

specjalista​ mgr inż. Konrad Lewik

Adres: 

ul. Wólczańska 223 
budynek B22, pokój 3
90-924 Łódź 
tel. +48 42 631 20 49 

mail: rrp@adm.p.lodz.pl


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka (PŁ), ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź;
 • punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w PŁ jest Inspektor Ochrony Danych - rbi@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 20 39;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań Rzeczników Patentowych PŁ, w tym obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych;
 • odbiorcami Pani / Pana danych będzie Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejski Urząd Patentowy, a także inne podmioty w zakresie przewidzianym przepisami prawa i wynikającym z zawartych umów;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako materiały archiwalne o wieczystym okresie przechowywania;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.