Procedurę uznania stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym reguluje Zarządzenie Nr 33/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania przy nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwolnienia z opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

Osoba zainteresowana nostryfikacją stopnia naukowego zobowiązana jest do złożenia wymaganych dokumentów w Centrum Wspierania Nauki Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, bud. A27, IV piętro, pokój CH-3, tel. 42 631 20 44, rncwn@adm.p.lodz.pl (w dni robocze 8.00 – 15.00) wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego – do pobrania poniżej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem):

W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora:

  • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
  • dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
  • dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca.

W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego:

  • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
  • dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca.

Kopie dokumentów, stanowiące wymagane załączniki do wniosku, przedłożone w języku angielskim, nie wymagają dodatkowego tłumaczenia na język polski. Do dokumentów przedłożonych w innym języku obcym, Uczelnia wymaga złożenia tłumaczenia zwykłego na język polski.

Za datę wszczęcia postępowania uznaje się dzień doręczenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w ww. Zarządzeniu. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, zostaje wyznaczony wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia postępu procesu nostryfikacji i pozostawania w kontakcie mailowym, telefonicznym lub osobistym z Uczelnią.

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobierana jest opłata wynosząca 50% wynagrodzenia profesora określonego w przepisach w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Opłata wnoszona jest w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego.

Prorektor ds. Nauki może zwolnić wnioskodawcę z obowiązku wniesienia opłaty w całości lub w części. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o zwolnienie w całości lub w części z opłaty, który stanowi załącznik nr 4 do ww. Zarządzenia, wraz z uzasadnieniem oraz udokumentowanymi szczególnymi okolicznościami nie pozwalającymi na wniesienie opłaty.

Opłata jest wnoszona niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego trwa nie dłużej niż 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. W przypadku pozytywnej decyzji, Prorektor ds. Nauki wystawia stosowne zaświadczenie, które wydaje Centrum Wspierania Nauki PŁ.