Rada Politechniki Łódzkiej jest organem Uczelni, którego kompetencje, skład, zasady powołania oraz zakres działania określa ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz Statut Politechniki Łódzkiej.

Radę reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Rady Politechniki Łódzkiej, którym w bieżącej kadencji jest Mirosław Sopek, Wiceprezes Zarządu MakoLab ds. technologii.

Do zadań Rady należy m.in.: opiniowanie projektu statutu, projektu strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora - po zaopiniowaniu przez Senat PŁ.

Zapraszamy na konto Rady Politechniki Łódzkiej w portalu LinkedIn.