Podstawowe informacje na temat wydawania dyplomów i suplementów

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym, czyli:

tzw. komplet A

 • oryginał dyplomu wraz z suplementem
 • 2 odpisy dyplomu wraz z suplementem w języku polskim

lub

tzw. komplet B

 • oryginał dyplomu wraz z suplementem

 • 1 odpis dyplomu wraz z suplementem w języku polskim

 • 1 odpis dyplomu w języku obcym (możliwość wyboru języka: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) oraz 1 odpis suplementu w języku angielskim lub francuskim (francuski- tylko dla tych absolwentów, których kształcenie odbywało się w tym języku).

Za powyższe dokumenty uczelnia nie pobiera opłaty.

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu (możliwość wyboru języka: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) i/lub suplementu w języku angielskim lub francuskim (francuski- tylko dla tych absolwentów, których kształcenie odbywało się w tym języku) oraz duplikatu dyplomu i suplementu do dyplomu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł za każdy z w/w dokumentów zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018 r. w sprawie studiów.

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku polskim, uczelnia nie pobiera opłaty.

W sprawie odbioru dyplomu absolwent kontaktuje się z Sekcją Dyplomów:

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 8-15, przyjęcia interesantów w godz. 10-13,
 • wtorek: 10-17, przyjęcia interesantów w godz.14-17,
 • środa: 8-15, przyjęcia interesantów w godz. 8-12,
 • czwartek: 8-15, przyjęcia interesantów w godz. 8-12,
 • piątek: 8-15, przyjęcia interesantów w godz. 8-12,
 • sobota: 9-13, przyjęcia interesantów w godz. 10-13.

Dyplomy wraz z suplementami wydawane są w Sekcji Dyplomów.

Uwaga: Odbiór dyplomu możliwy jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Sekcji Dyplomów.

Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się z dowodem osobistym.

Dyplom może być również wydany na wniosek absolwenta upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w szczególności przez Uczelnię (przez odpowiedniego Dziekana Wydziału lub upoważnionej osoby) lub przez notariusza albo konsula RP.

Najczęściej zadawane pytania:

Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), pozostałe dokumenty absolwent odbiera z dziekanatu wydziału.

Obecnie Politechnika Łódzka nie wysyła dyplomów za pośrednictwem poczty.

Jeżeli absolwent nie może stawić się osobiście po odbiór dyplomu i suplementu, może to zrobić upoważniona przez niego osoba. Upoważnienie (podpisane własnoręcznie) należy zostawić w dziekanacie. Dziekan lub upoważniony pracownik dziekanatu potwierdzają autentyczność podpisu i przekazują upoważnienie do Sekcji Dyplomów.

Drugą możliwością jest upoważnienie notarialne. W jednym i drugim przypadku osoba odbierająca dyplom w imieniu absolwenta powinna mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Jeżeli absolwent przebywa za granicą również może upoważnić kogoś do odbioru swojego dyplomu. W takiej sytuacji zgłasza się do Polskiego Konsula i tam potwierdza autentyczność podpisu. Takie upoważnienie przekazuje osobie, którą upoważnił, a ta zgłasza się z tym dokumentem oraz dokumentem tożsamości do Sekcji Dyplomów.


Upoważnienie do odbioru dyplomu i suplementu

Politechnika Łódzka wydaje dwa warianty tzw. „kompletów” dokumentów:

„komplet A”

 • oryginał dyplomu wraz z suplementem
 • 2 odpisy dyplomu wraz z suplementem w języku polskim

„komplet B”

 • oryginał dyplomu wraz z suplementem
 • 1 odpis dyplomu wraz z suplementem w języku polskim·
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym (możliwość wyboru języka: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) oraz 1 odpis suplementu w języku angielskim lub francuskim (francuski- tylko dla tych absolwentów, których kształcenie odbywało się w tym języku).

Za powyższe dokumenty uczelnia nie pobiera opłaty.

Student lub absolwent ma możliwość wnioskowania o dodatkowe odpisy dyplomów i suplementów na zasadach obowiązujących w dniu wydania dyplomu.

Od 1 października 2019 r. student lub absolwent ma możliwość wnioskowania o dodatkowe odpisy dyplomów i suplementów w języku polskim i/lub angielskim. Od 1 października 2021 r. oprócz odpisów polskich i angielskich istnieje możliwość wnioskowania o odpis dyplomu w następujących językach obcych (francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) oraz suplementu w języku francuskim (francuski- tylko dla tych absolwentów, których kształcenie odbywało się w tym języku) :

 • student zaznacza te informacje na portalu studenckim ( WebDziekanacie),
 • absolwent nie ma dostępu do panelu studenta i składa wniosek w formie papierowej w Dziekanacie. Wnioski można składać do uczelni, w dowolnym terminie.

Link z wnioskiem o dodatkowy odpis

Za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku polskim nie pobiera się opłaty. Natomiast za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym oraz duplikatu dyplomu i suplementu do dyplomu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł za każdy z w/w dokumentów zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018r. w sprawie studiów.


Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego absolwenta Uczelni w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o Narodowej Agencji Wymiany Akademickie)j. Od 1 lutego 2018 r. dyrektor NAWA uwierzytelnia następujące dokumenty:

1. Dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami, odpisy tych dokumentów oraz ich odpisy w języku obcym,

2. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

3. Duplikaty dokumentów, o których mowa powyżej,

4. Zaświadczenia o ukończeniu studiów.

Weryfikacja ta polega tylko na uwierzytelnianiu dokumentów związanych z ukończonymi studiami. NAWA nie posiada danych o przebiegu studiów danej osoby. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NAWA. Dodatkowe procedury legalizacji innych dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi (także za granicą i w państwach nie będących stronami konwencji haskiej z 1961 r.) określone są przez MSZ na stronie internetowej.

Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi w drodze nostryfikacji albo na podstawie umowy międzynarodowej, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem. Natomiast osoba posiadająca dyplom uzyskany na uczelni w jednym z państwach członkowskich UE, OECD lub EFTA, o którym mowa w art. 326 ust. 1 Konstytucji dla Nauki i korzystająca z uprawnień uregulowanych w tym przepisie, nie może posługiwać się tytułem polskim, bowiem na mocy tego przepisu nie doszło do stwierdzenia równoważności tytułu.

Dlatego też zalecamy posługiwanie się tytułem w oryginalnym brzmieniu. Dodatkowo warto wskazywać przy tytule nazwę i siedzibę instytucji, która nadała tytuł. Pozwoli to zapobiec ewentualnym pomyłkom w sytuacji, gdy oryginalna nazwa tytułu mogłaby być mylona z tytułem polskim.

Po ukończeniu studiów i wydaniu dyplomu nie dokonuje się zmiany imienia i/lub nazwiska na dyplomie absolwenta, chyba że zmiana imienia i/lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu, wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci - WAŻNE: zmiana stanu cywilnego nie jest podstawą do zmiany tych danych.

Na dyplomie i suplemencie nie dokonuje się sprostowań. Dyplom zawierający błędy lub omyłki podlega wymianie. Absolwent, który zauważył błąd na dyplomie już po jego odbiorze z Uczelni, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o jego wymianę.

WAŻNE: Podstawą do wymiany dyplomu i/lub suplementu jest błąd, w którymś z tych dokumentów. W takim przypadku należy zgłosić się do Sekcji dyplomów z błędnym dokumentem do wymiany. Dla absolwentów broniących się przed 1 października 2019 r. opłata wynosi 60 zł (jeżeli błąd w wynika z winny absolwenta). Za wymianę dyplomów wydawanych na nowych zasadach ( osoby broniące się po 1 października 2019 r.) nie pobiera się opłaty.

Wydanie duplikatu dyplomu i/ lub suplementu następuje w sytuacji, kiedy absolwent utraci bądź zniszczy oryginały wraz z odpisami wymienionych dokumentów. W takiej sytuacji absolwent składa w swoim dziekanacie podanie (skierowane do JM Rektora) o wydanie duplikatu z podaniem przyczyny ich utraty oraz potwierdzenie opłaty za duplikat. Informacji na temat numerów konta do opłat udziela odpowiedni dziekanat.

Zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018 r. w sprawie studiów (dz. U. 2018 poz. 1861) opłata za wydanie duplikatu dyplomu i duplikatu suplementu wynosi 20 zł za każdy z tych dokumentów. 

Wniosek o duplikat

PRK - Polska Rama Kwalifikacji, podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK - pozwala na porównanie poziomów ram z różnych państw członkowskich), składa się z ośmiu poziomów. W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.

Mówiąc prostym językiem kwalifikacje to dyplom, świadectwo, certyfikat, jednym słowem: dokument, który potwierdza, że ktoś coś umie i potrafi.

Aby kwalifikacje uporządkować wymyślono tzw. ramę kwalifikacji czyli stojak z różnymi półkami do, których wkłada się dyplomy, a każda półka to inny poziom kwalifikacje. Taki system kwalifikacji ma za zadanie ułatwić absolwentowi naszej uczelni przekonać zagranicznego pracodawcę o poziomie swoich umiejętności, a firmom − udowodnić europejskiemu kontrahentowi, że posiadają pracowników o odpowiednich kompetencjach, by podjąć się danego zlecenia. Poniżej przedstawiamy niektóre korzyści PRK:

– dla pracowników

 • jak wspomnieliśmy powyżej PRK pomoże przedstawić swoje kwalifikacje w sposób zrozumiały dla pracodawców na europejskim rynku pracy,
 • uprości zmianę zawodu.

– dla uczących się

 • pomoże w określeniu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
 • ułatwi ocenę jakości szkoleń i kursów,
 • pozwoli na uniknięcie zbędnego powtarzania zajęć i kursów na różnych poziomach uczenia się,
 • umożliwi ocenę tego, ile są warte zdobywane przez nas dyplomy czy certyfikaty,
 • zachęci do uczenia się przez całe życie.

– dla pracodawców

 • ułatwi rekrutację pracowników, pozwoli uniknąć kosztownych błędów dzięki precyzyjnemu formułowaniu wymaganej wiedzy i umiejętności,
 • pozwoli lepiej planować siatki płac i szkoleń dla pracowników,
 • umożliwi dokładniejszą diagnozę kompetencji pracowników i wskaże możliwości doskonalenia,
 • zbliży rynki pracy i edukacji, łatwiej będzie rozpoznać potrzeby obydwu tych rynków i uzupełniać luki np. przez nowo powstałe zawody,
 • zwiększy szanse polskich firm w międzynarodowych przetargach, da możliwość udowodnienia wartości oferty oraz przedstawienia jej w zrozumiały sposób za granicą,
 • pozwoli na samoocenę kompetencji i wyszukanie odpowiednich szkoleń w celu ciągłego samorozwoju.

Dodatkowe korzyści z wprowadzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji:

 • porównywalność kwalifikacji na polskim i europejskim rynku pracy,
 • lepsza informacja o kompetencjach absolwentów – dla pracodawców i edukatorów,
 • możliwość uznawania kompetencji spoza edukacji formalnej,
 • nowe narzędzie dla doradców edukacyjno-zawodowych, którzy będą mogli skuteczniej wspierać osoby chcące się przekwalifikować i podnieść swoje kompetencje, a także szukające pracy,
 • mobilność uczących się i absolwentów,
 • zwiększenie motywacji do uczenia się (perspektywa Lifelong Learning),
 • podniesienie jakości nauczania.

Kwalifikacja pełna jest nadawana wyłącznie w ramach systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego na zakończenie określonych etapów kształcenia, np. świadectwo dojrzałości (matura), dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) itp. Wszystkie kwalifikacje zawodowe, które są pełne zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia potwierdza kwalifikacja pełna na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich potwierdza kwalifikacja pełna na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji

Dyplom doktorski potwierdza kwalifikacja pełna na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji

Kwalifikacje cząstkowe to wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK, które nie są kwalifikacjami pełnymi. Mogą być tworzone zarówno w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i poza nimi. Kwalifikacje cząstkowe posiadają mniejszy zakres wymaganych efektów uczenia się, niż w przypadku kwalifikacji pełnych. Do kwalifikacji cząstkowych nadawanych w systemie oświaty wlicza się m.in. kwalifikacje w zawodzie, czyli potwierdzone świadectwem lub nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych (włączonych do ZSK). Kwalifikacje cząstkowe mogą stanowić konieczną podstawę do zatrudnienia na określonym stanowisku. Są one również uzupełnieniem kwalifikacji pełnych – stanowią przygotowanie do wykonywania zawodu (np. lekarze uzyskują specjalizacje oraz inne kwalifikacje zawodowe dotyczące obsługi specjalistycznej aparatury medycznej).

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Procedurze tej podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być

uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

1. Wymagane dokumenty

Osoba, która ubiega się o nostryfikację dyplomu składa wniosek do Rektora. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a. dyplom ukończenia studiów,

b. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów,

c. świadectwo, dyplom lub inny dokument na postawie, którego dana osoba została przyjęta na studia.

Wymienione dokumenty mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Uczelnię.

2. Opłata za postępowanie - za postępowanie pobierana jest opłata, której wysokość ustala Rektor.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnosi się na rachunek bankowy Uczelni, w terminie nie krótszym jak 14 dni od daty wydania zaświadczenia. Wnosi się ją niezależnie od wyniku postępowania potwierdzającego. Jeżeli istnieją ku temu przesłanki, Rektor może zwolnić wnioskodawcę z obowiązku wniesienia opłaty, w części lub w całości. Zwolnienie z opłaty, może być przyznane wyłącznie na pisemny wniosek wnioskodawcy kierowany do Rektora. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające szczególne okoliczności nie pozwalające wnioskodawcy na wniesienie opłaty.

Sekcja Dyplomów
Adres
ul. Radwańska 29,
90-540 Łódź
budynek A13 (pierwsze piętro, pokój 12)
Telefon
+48 42 631 20 91