Image

Uczelnia techniczna, jaką jest Politechnika Łódzka, nie może prawidłowo funkcjonować, prowadzić badań i kształcić, bez współpracy z przemysłem.


Współczesna gospodarka i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo związane są z postępem technologicznym. Politechnika Łódzka rozumie strategiczne znaczenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dlatego wciąż rozbudowuje sieć partnerów, zarówno lokalnych, jak i globalnych.

PŁ z partnerami podejmuje nowe obszary działalności, przyczyniając się do rozwoju różnych gałęzi przemysłu. Uczelnia powołała ICT Polska Centralna Klaster, dziś Łódzki Klaster ICT, zrzeszający strategiczne firmy z branży IT. Politechnika Łódzka zarządza klastrem LODZistics zrzeszającym firmy i instytucje działające w obszarze szeroko pojętej logistyki oraz transportu na terenie Polski Centralnej.  W trosce o efektywną dystrybucję i dążąc do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, PŁ znalazła się w gronie założycieli klastra Fala energii.

Uczestnicy klastrów aktywnie włączają się w proces kształcenia. Przedstawiciele firm w nich skupionych dokonali przeglądu programów studiów, wskazując, które obszary tematyczne są priorytetowe pod kątem przyszłej kariery zawodowej. Zdefiniowali, na jakie aspekty zarówno wykładowcy, jak i studenci powinni zwrócić uwagę.

Specjaliści z firm co roku realizują hospitacje, podczas których oceniają jakość prowadzonych przez nauczycieli zajęć, biorąc pod uwagę m.in. wykorzystane metody oraz aktualność przekazywanych informacji. Jednym z ważnych aspektów współpracy z przedsiębiorstwami – liderami swoich branż, jest opracowanie profili stanowiskowych, określających niezbędne umiejętności i kompetencje kandydatów do pracy (zarówno te stricte branżowe, jak i ogólne). Dodatkowo, firmy aktywnie włączają się w inne działania na rzecz studentów – np. prowadząc dedykowane wykłady i warsztaty eksperckie, czy co roku angażując się w Łódzkie Dni Informatyki.

Image

Politechnika Łódzka dba o łączenie edukacji z praktyką gospodarczą. Na wniosek przemysłu na Wydziale Chemicznym zostały utworzone studia: analityka chemiczna oraz chemia budowlana – kierunek międzyuczelniany, realizowany razem z AGH w Krakowie i Politechniką Gdańską. Z kolei na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej studenci prezentują swoje projekty przed firmami, które w odpowiedzi oferują różne formy współpracy i rozwoju osobistego, praktyki, staże, a także zatrudnienie. Dzięki temu absolwenci PŁ są poszukiwanymi i chętnie zatrudnianymi pracownikami w Polsce i za granicą.

Politechnika Łódzka jest najlepiej ocenianą przez pracodawców uczelnią w regionie łódzkim. Współpraca z firmami przekłada się na proces kształcenia poprzez:

  • rozwój programu praktyk i staży dla studentów PŁ,
  • podejmowanie inicjatyw edukacyjnych,
  • realizację dyplomowych prac wdrożeniowych, w których studenci rozwiązują problemy zgłoszone przez firmy,
  • wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt niezbędny do kształcenia w specjalizacjach potrzebnych na rynku pracy,
  • eksperckie wykłady przedstawicieli przemysłu,
  • powoływanie wydziałowych rad biznesu,
  • dostosowywanie programów studiów do potrzeb gospodarki.