Kształcenie na Politechnice Łódzkiej odbywa się na 9 wydziałach, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego oraz w Centrum Papiernictwa i Poligrafii. Oferta kształcenia obejmuje 63 kierunków o profilu praktycznym i ogólnakademickim.

Zajęcia realizowane są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kształcimy studentów na poziome studiów I stopnia, studiów inżynierskich i licencjackich oraz na poziomie studiów II stopnia, po zakończeniu których nadawany jest tytuł magistra lub magistra inżynieria. Uczelnia stwarza możliwość kształcenia w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk społecznych, w zakresie dziedziny nauk rolniczych oraz w dziedzinie sztuki.

Kształcenie w Politechnice Łódzkiej to również możliwość wyboru nauki na kierunkach studiów, na których zajęcia realizowane są języku wykładowym angielskim:

oraz w języku francuskim na kierunku:

Uczelnia daje także możliwość wyboru ścieżki językowej w przypadku wybranych kierunków studiów: 

Ponadto na kierunku elektronika i telekomunikacja jest możliwość wyboru specjalizacji prowadzonej w jęz. angielskim: Applied Electronics (II st.).

Oferta edukacyjna Politechniki Łódzkiej to także kierunki studiów np. chemia budowlana realizowane przy współpracy z najlepszymi uczelniami w kraju, takimi jak Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Gdańska czy Politechnika Warszawska.

Ponadto na Uczelni podjąć można naukę na studiach II stopnia na kierunkach nanotechnologia czy elektronika i telekomunikacja, na których proces kształcenia odbywa się przy współpracy z uczelniami zagranicznymi (University of Twente, University of Naples Federico II ) dając tym samym możliwość uzyskania podwójnego dyplomu.


* kierunek planowany do uruchomienia

* kierunek planowany do uruchomienia


Po ukończeniu studiów magisterskich, absolwenci mają możliwość rozwoju zainteresowań naukowych na studiach doktoranckich. W Politechnice Łódzkiej działa Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, w której kształcą się młodzi badacze z całego świata. Kandydatom oferujemy 12 ścieżek kształcenia, elastyczny i innowacyjny program edukacji prowadzony w języku angielskim, wykłady profesorów wizytujących, mobilność i uczestnictwo w szkołach letnich oraz projektach naukowych.

Politechnika Łódzka rozwija także liczne formy rozwoju idei uczenia się przez całe życie, skierowane do różnych grup wiekowych. Na bieżąco aktualizowana jest oferta studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń.