Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Politechniki Łódzkiej została powołana na podstawie Zarządzenia nr 32/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z 17 czerwca 2021 r. Jej zadaniem jest opiniowanie planowanych badań naukowych pod względem etycznym. W Komisji znajdują się przedstawiciele różnych zawodów i specjalności naukowych z naciskiem na takie profesje jak: prawnik, etyk lub filozof, psycholog i lekarz.

Do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Politechniki Łódzkiej powołano:

  1. na Przewodniczącego: prof. dr. hab. Macieja Soina;
  2. na Z-cę Przewodniczącego: dr. Bartłomieja Zagrodnego;
  3. na Sekretarza: mgr Katarzynę Sukienniczak-Kucharską;
  4. na Członków: dr. hab. Laurenta Babout, prof. uczelni; lek. med. Joannę Chołdyk-Hasiurę; mgr Ewę Worotyńską-Kos; mgr. Michała Zielińskiego.

Najważniejszym jej zadaniem jest wydawanie opinii o badaniach prowadzonych z udziałem człowieka, w których mogą wystąpić różnego rodzaju zagrożenia dla zdrowia uczestników badania bądź może dojść do naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Pod uwagę brane są także badania z wykorzystaniem materiału biologicznego, który pochodzi od człowieka.

Wszystkie konieczne dokumenty i ich wzory dostępne są dla zainteresowanych po kontakcie z Sekretariatem Komisji (keban@info.p.lodz.pl)

Komisja będzie odbywała swoje posiedzenia według harmonogramu uzgadnianego w pierwszym tygodniu każdego semestru.

Najbliższe terminy rozpatrywania wniosków w 2024 r.:

29 II, 28 III, 25 IV, 23 V, 20 VI, 29 VIII.

Przebieg składania dokumentów:

Wniosek o wydanie opinii należy złożyć w formie pisemnej w 2 egzemplarzach w Centrum Obsługi Projektów Politechniki Łódzkiej w kopercie lub teczce z opisem: „Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Politechniki Łódzkiej”, a także w wersji elektronicznej, przesyłając go na adres: keban@info.p.lodz.pl. Obie wersje – zarówno papierowa, jak i elektroniczna – nie mogą się różnić i powinny być sporządzone w języku polskim.

Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z 17 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Politechniki Łódzkiej