Zasady obowiązujące w odniesieniu do postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 1 października 2018 r.

Skala ocen:

Ważne novum w stosunku do poprzednio obowiązującej czterostopniowej skali. Obecnie obowiązująca skala jest dwustopniowa (brak oceny wyróżniającej). Ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej.

Prezydium PKA wydaje:

 1. pozytywną ocenę programową na okres 6 lat, jeżeli wszystkie szczegółowe kryteria oceny programowej są spełnione, a opinia Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera co najwyżej rekomendacje, wskazujące nowe możliwości doskonalenia jakości kształcenia;
 2. pozytywną ocenę programową na okres do 2 lat, jeżeli co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej jest spełnione częściowo i opinia Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera zalecenia o charakterze naprawczym, wskazujące na konieczność niezwłocznego usunięcia błędów i niezgodności, a także podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych, przy czym zalecenia te są możliwe do wykonania w terminie maksymalnie 2 lat.

Prezydium wydaje ocenę negatywną jeżeli:

 1. co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej jest niespełnione, ponieważ błędy i uchybienia związane z zakresem oceny w tym kryterium są krytyczne dla zapewnienia jakości kształcenia, mają charakter trwały i w okresie maksymalnie 2 lat nie jest możliwe ich usunięcie;
 2. w wyniku powtórnego postępowania oceniającego stwierdzono, że uczelnia nie zrealizowała zaleceń;
 3. uczelnia uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie oceny programowej.

Wprowadzone zostały Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA Stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu Są nadawane w następujących kategoriach:

1) Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku;

2) Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów;

3) Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej;

4) Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia w danej kategorii może być przyznany uczelni prowadzącej kierunek studiów, który otrzymał pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów (do 5 lat po studiach) oraz rekomendacją wyróżnienia i uzasadnieniem w raporcie zespołu oceniającego.

Kierunki w Politechnice Łódzkiej objęte oceną PKA w ostatnich latach:

Wydział Mechaniczny:

 • mechanika i budowa maszyn – ocena wyróżniająca, akredytacja ważna do roku akademickiego 2025/2026,

 • automatyka i robotyka - akredytacja ważna do roku akademickiego 2025/2026.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:

 • energetyka – akredytacja ważna do roku akademickiego 2023/2024,

 • transport – akredytacja ważna do roku akademickiego 2023/2024,

 • inżynieria biomedyczna – akredytacja ważna do roku akademickiego 2023/2024,

 • mechatronika – akredytacja ważna do roku akademickiego 2023/2024,

 • informatyka - Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju, akredytacja ważna do roku akademickiego 2026/2027,

 • systemy sterowania inteligentnymi budynkami - akredytacja ważna do roku akademickiego 2028/2029.

Wydział Chemiczny

 • chemia – akredytacja ważna do roku akademickiego 2026/2027,

 • chemia budowlana – akredytacja ważna do roku akademickiego 2026/2027,

 • technologia chemiczna - akredytacja ważna do roku akademickiego 2028/2029.

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

 • włókiennictwo - akredytacja ważna do roku akademickiego 2027/2028,

 • wzornictwo - akredytacja ważna do roku akademickiego 2023/2024,

 • włókiennictwo i przemysł mody - akredytacja ważna do roku akademickiego 2027/2028.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:

 • technologia żywności i żywienia człowieka – akredytacja ważna do roku akademickiego 2024/2025,

 • biotechnologia - akredytacja ważna do roku akademickiego 2025/2026,

 • biogospodarka (studia I) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2026/2027,

 • biogospodarka zrównoważona - akredytacja ważna do roku akademickiego 2024/2025,

 • menedżer żywności i żywienia - akredytacja ważna do roku akademickiego 2028/2029,

 • technologia kosmetyków - akredytacja ważna do roku akademickiego 2028/2029.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 • architektura - akredytacja ważna do roku akademickiego 2023/2024,

 • budownictwo - akredytacja ważna do roku akademickiego 2026/2027.

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej:

 • fizyka techniczna – akredytacja ważna do roku akademickiego 2025/2026.

Wydział Organizacji i Zarządzania:

 • zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopień) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2027/2028,

 • zarządzanie i inżynieria produkcji (II stopień) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2023/2024,

 • zarządzanie - akredytacja ważna do roku akademickiego 2027/2028,

 • logistyka - akredytacja ważna do roku akademickiego 2025/2026.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:

 • inżynieria środowiska (I stopień) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2027/2028,

 • inżynieria środowiska (II stopień) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2023/2024,

 • inżynieria bezpieczeństwa pracy - akredytacja ważna do roku akademickiego 2028/2029.

KAUT posiada uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE Label od 19 listopada 2014 r. (ma status akredytacji międzynarodowej). Jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT, otrzymują równocześnie certyfikat EUR-ACE Label dla pierwszego i drugiego stopnia studiów akredytowanego kierunku.

Wydział Mechaniczny:

 • automatyka i robotyka (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023,
 • inżynieria materiałowa (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023,
 • mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia) – akredytacja ważna do 4.03.2027.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:

 • informatyka (studia I i II stopnia) – akredytacja ważna do 4.03.2027,
 • mechatronika (studia I i II stopnia) – akredytacja ważna do 4.03.2027.

Wydział Chemiczny:

 • chemia (studia I i II stopnia) – akredytacja ważna do 4.03.2027,
 • technologia chemiczna (studia I stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2024/2025,
 • technologia chemiczna (studia II stopnia) – akredytacja ważna do 14.01.2027,
 • nanotechnologia (studia II stopnia) - akredytacja ważna do 19.02.2026.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:

 • biotechnologia (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 • architektura (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023,
 • budownictwo (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej:

 • fizyka techniczna (studia I stopnia) – akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023,
 • informatyka (studia I i II stopnia) – akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023.

Wydział Organizacji i Zarządzania

 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) – akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023.
 • Politechnika Łódzka, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, ma certyfikat jakości kształcenia językowego przyznany przez Stowarzyszenie EAQUALS. Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację Stowarzyszenia Eaquals z wyróżnieniem w sześciu kategoriach. Jednostka działa od 1951 roku i prowadzi zajęcia z języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, włoski) dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej. 
 • ECTN

  W 2023 roku Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej uzyskał akredytację Eurobachelor® i Euromaster® dla kierunku Chemia oraz akredytację Euromaster® dla kierunku Technologia Chemiczna. Akredytacje są przyznawane przez sieć European Chemistry Thematic Network Association (ECTN), która jest zarejestrowana w Belgii. Obecnie sieć liczy ponad 120 członków (uczelnie, krajowe towarzystwa chemiczne i firmy chemiczne) z 30 różnych krajów oraz członków stowarzyszonych z całego świata.

 • ABET

  W 2022 roku PŁ uzyskała akredytację Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) dla dwóch programów prowadzonych w języku angielskim – Computer Science oraz Information Technology. Jest to najważniejsza i najbardziej rozpoznawalna wśród studentów i pracodawców akredytacja dla uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych.

  ABET powstał w 1932 roku, ma na swoim koncie akredytację 4 361 programów prowadzonych w 850 uczelniach w 41 krajach świata, w tym także w Europie. Większość procedur akredytacji programowych realizowanych obecnie w obszarze inżynierii na całym świecie opiera się przynajmniej częściowo na wytycznych ABET.

 • EUR-ACE® Label/ENAAE

  Politechnika Łódzka uzyskała 25 akredytacji programowych EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer) na kierunkach:

  - architektura (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - automatyka i robotyka (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - biotechnologia (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - budownictwo (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - chemia (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - fizyka techniczna (EUR-ACE Bachelor Label),

  - informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - inżynieria materiałowa (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - mechanika i budowa maszyn (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - mechatronika (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - nanotechnologia (EUR-ACE Master Label),

  - technologia chemiczna (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label),

  - zarządzanie i inżynieria produkcji (EUR-ACE Bachelor Label),

EUR-ACE® Label jest akredytacją środowiskową, w ramach której dokonuje się oceny jakości programów studiów technicznych. Jest ściśle powiązana z procesem bolońskim i opiera się na standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Przyznaje ją ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), sieć zrzeszająca europejskie instytucje zajmujące się akredytacją kierunków technicznych. Znak jakości EUR-ACE® Label jest rozpoznawalny w całej Europie.