Zasady obowiązujące w odniesieniu do postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 1 października 2018 r.

Skala ocen:

Ważne novum w stosunku do poprzednio obowiązującej czterostopniowej skali. Obecnie obowiązująca skala jest dwustopniowa (brak oceny wyróżniającej). Ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej.

Prezydium PKA wydaje:

 1. pozytywną ocenę programową na okres 6 lat, jeżeli wszystkie szczegółowe kryteria oceny programowej są spełnione, a opinia Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera co najwyżej rekomendacje, wskazujące nowe możliwości doskonalenia jakości kształcenia;
 2. pozytywną ocenę programową na okres do 2 lat, jeżeli co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej jest spełnione częściowo i opinia Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera zalecenia o charakterze naprawczym, wskazujące na konieczność niezwłocznego usunięcia błędów i niezgodności, a także podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych, przy czym zalecenia te są możliwe do wykonania w terminie maksymalnie 2 lat.

Prezydium wydaje ocenę negatywną jeżeli:

 1. co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej jest niespełnione, ponieważ błędy i uchybienia związane z zakresem oceny w tym kryterium są krytyczne dla zapewnienia jakości kształcenia, mają charakter trwały i w okresie maksymalnie 2 lat nie jest możliwe ich usunięcie;
 2. w wyniku powtórnego postępowania oceniającego stwierdzono, że uczelnia nie zrealizowała zaleceń;
 3. uczelnia uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie oceny programowej.

Wprowadzone zostały Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA Stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu Są nadawane w następujących kategoriach:

1) Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku;

2) Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów;

3) Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej;

4) Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia w danej kategorii może być przyznany uczelni prowadzącej kierunek studiów, który otrzymał pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów (do 5 lat po studiach) oraz rekomendacją wyróżnienia i uzasadnieniem w raporcie zespołu oceniającego.

Kierunki w Politechnice Łódzkiej objęte oceną PKA w ostatnich latach:

Wydział Mechaniczny:

 • mechanika i budowa maszyn – ocena wyróżniająca (10.05.2018)
 • inżynieria materiałowa - ocena wyróżniająca (01.09.2016)
 • automatyka i robotyka - ocena pozytywna (14.11.2019)

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:

 • energetyka – ocena pozytywna (08.03.2018)
 • transport – ocena pozytywna (08.03.2018)
 • inżynieria biomedyczna – ocena pozytywna (06.09.2018)
 • mechatronika – ocena pozytywna (06.09.2018)
 • informatyka - ocena pozytywna (21.01.2021), Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju

Wydział Chemiczny

 • chemia – ocena pozytywna (06.05.2021)
 • chemia budowlana – ocena pozytywna (06.05.2021)

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów:

 • ​​włókiennictwo - ocena pozytywna (22.10.2015)
 • wzornictwo - ocena pozytywna (09.07.2018)

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:

 • technologia żywności i żywienia człowieka – ocena pozytywna (14.03.2019)
 • biotechnologia - ocena pozytywna (07.05.2020)
 • biogospodarka (studia I) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2026/2027

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 • architektura - ocena pozytywna (23.11.2017)
 • inżynieria środowiska - ocena pozytywna (03.09.2015)
 • budownictwo - ocena pozytywna (25.06.2015)

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej:

 • fizyka techniczna – ocena pozytywna (07.05.2020)

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:

 • inżynieria środowiska - ocena pozytywna (03.09.2015)

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

 • zarządzanie i inżynieria produkcji - ocena pozytywna (16.06.2016)
 • zarządzanie - ocena pozytywna (19.11.2015)
 • logistyka – ocena pozytywna (12.12.2019)

KAUT posiada uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE Label od 19 listopada 2014 r. (ma status akredytacji międzynarodowej). Jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT, otrzymują równocześnie certyfikat EUR-ACE Label dla pierwszego i drugiego stopnia studiów akredytowanego kierunku.

Wydział Mechaniczny:

 • automatyka i robotyka (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023
 • inżynieria materiałowa (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023

Wydział Chemiczny:

 • technologia chemiczna (studia I stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2024/2025
 • nanotechnologia (studia II stopnia) - akredytacja ważna do 19.02.2026

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:

 • biotechnologia (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 • architektura (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023
 • budownictwo (studia I i II stopnia) - akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej:

 • fizyka techniczna (studia I stopnia) – akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023
 • informatyka (studia I i II stopnia) – akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) – akredytacja ważna do roku akademickiego 2022/2023
 • Politechnika Łódzka, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, ma certyfikat jakości kształcenia językowego przyznany przez Stowarzyszenie EAQUALS. Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację Stowarzyszenia Eaquals z wyróżnieniem w sześciu kategoriach. Jednostka działa od 1951 roku i prowadzi zajęcia z języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, włoski) dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.