Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej dla naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym 
i prywatnym.


Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w procesie rekrutacji.

Politechnika Łódzka dostrzegając wpływ zasad zapisanych w Karcie i Kodeksie na zapewnienie wysokiej jakości środowiska pracy oraz prowadzonych badań naukowych, a także podkreślając wartość pracy osób prowadzących badania naukowe, zdecydowała w 2012 r. o rozpoczęciu procesu implementacji zapisów Karty i Kodeksu składając deklarację poparcia dla zasad zawartych w tych dokumentach.
 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zawierają czterdzieści zasad. Wewnętrzna analiza przeprowadzona w uczelni wykazała, że większość krajowych regulacji, wewnętrznych przepisów i dobrych praktyk funkcjonujących w Politechnice Łódzkiej jest zgodna z zasadami Karty i Kodeksu. Jednak w obszarach uznanych za szczególnie ważne z perspektywy uczelni i w celu jeszcze pełniejszej realizacji zapisów Karty i Kodeksu, w 2016 roku przygotowana została Strategia HR dla Naukowców, zawierająca Plan Działań na lata 2016-2018 oraz Politykę Rozwoju Zasobów Ludzkich w Politechnice Łódzkiej w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (plakat promujący strategię).

Po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Komisja Europejska (KE) w maju 2016 r. podjęła decyzję o przyznaniu Politechnice Łódzkiej Logo HR Excellence in Research. Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią techniczną i trzecią w Polsce, którą wyróżniła KE. W ten sposób podkreślono znaczenie przyjętej przez Politechnikę Łódzką strategii i planowanych działań w zakresie HR, potwierdzających zaangażowanie uczelni w proces wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

W 2018 roku Politechnika Łódzka podsumowała dwuletni okres wdrażania Strategii HR dla Naukowców. W przygotowywanie sprawozdania z realizacji działań prowadzonych w latach 2016-2018 włączeni zostali przedstawiciele naukowców zatrudnionych w Uczelni oraz reprezentanci jednostek administracji Uczelni. Efektem prac jest dokument Internal Review.  W ramach podjętych działań przeprowadzono otwarte konsultacje, w wyniku której opracowano Plan Działań na lata 2018-2021  oraz zaktualizowano Politykę Rozwoju Zasobów Ludzkich w Politechnice Łódzkiej. Dokumenty te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Rektora i Senat Politechniki Łódzkiej.

W ramach działań związanych z wdrażaniem The Human Resources Strategy for Researchers w Politechnice Łódzkiej opracowano wewnętrzną politykę OTM-R (ang. Open, Transparent and Merit-based Recruitment). OTM-R checklist została opracowana wiosną 2018 roku.

W maju 2018 roku wyniki wewnętrznej samooceny i Plan Działań na lata 2018-2021 zostały przesłane do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Powołane przez władze rektorskie Komitety Sterujący i Monitorujący zostały przekształcone w 2018 r. w Komitet Wdrożeniowy.

W dniu 18 październiku 2019 r. Politechnika Łódzka współorganizowała wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE ogólnokrajowe spotkanie instytucji wyróżnionych logo HRS4R, w którym udział wzięli przedstawiciel Komisji Europejskiej Michele Rosa-Clot oraz Dyrektor Centres de Recerca de Catalunya w Barcelonie, Lead Assessor w procesie HRS4R Lluís Rovira Pato.

Jesienią 2021 r. władze rektorskie powołały na nowo Komitety: Sterujący i Monitorujący. W skład Komitetu Sterującego wchodzą kierownicy dyscyplin naukowych oraz przedstawiciel doktorantów. Członkami Komitetu Monitorującego są kierownicy i wspierający ich pracownicy z jednostek realizujących poszczególne działania HRS4R. Obydwa Komitety przeanalizowały Gap Analysis z 2016 r. i po pozyskaniu opinii pracowników naukowych oraz doktorantów, stworzono nową Strategię HR dla Naukowców na lata 2022-2024 wraz z Planem Działań na lata 2022-2024. Zaktualizowano OTM-R checklist oraz wprowadzono w życie Zarządzenie Nr 80/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Politechnice Łódzkiej POLITYKA OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI. Opracowano Internal Review tzw. przegląd wewnętrzny działalności Politechniki Łódzkiej w latach 2018-2021, który został przesłany Komisji Europejskiej w celu uruchomienia procesu odnowienia wyróżnienia HR Excellence in Research.

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Adres
90-543 Łódź, ul. Żeromskiego 116
budynek A17, p. 1
Telefon
+48 42 631 21 24
E-mail