Centrum Wspierania Nauki Politechniki Łódzkiej uruchamia program, którego celem jest wsparcie naukowców planujących pozyskanie prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Oferta ERC jest następująca:

  • ERC Starting Grant (StG) – dla utalentowanych młodych naukowców o 2-7 letnim doświadczeniu badawczym po uzyskaniu stopnia doktora (licząc od momentu obrony),
  • ERC Consolidator Grant (CoG) – dla bardziej zaawansowanych badaczy, którzy planują ustanowić swoją własną grupę badawczą i mają 7-12 letnie doświadczenie badawcze od uzyskania stopnia doktora,
  • ERC Advanced Grant (AdG) – dla uznanych, wiodących w danej dziedzinie badaczy, którzy szukają finansowania długoterminowych, przełomowych badań wysokiego ryzyka, legitymujących się listą znaczących osiągnięć z ostatnich 10 lat,
  • ERC Synergy Grant (SyG) – dla grup od 2 do 4 kierowników celem rozwiązania ambitnego problemu naukowego. Poszczególni kierownicy muszą wykazać swoje osiągnięcia badawcze lub 10-letnią historię.

Aby zwiększyć szansę na uzyskanie grantu, Politechnika Łódzka, chętnym i wybranym na podstawie wstępnej oceny możliwości aplikowania o wybrany grant naukowcom, zaoferuje:

  • możliwość zwolnienia z pensum dydaktycznego w semestrze złożenia wniosku lub semestrze go poprzedzającym (w zależności od harmonogramu składania wniosków),
  • wsparcie firmy zewnętrznej odnoszącej sukcesy w dziedzinie aplikowania o granty ERC,
  • wsparcie indywidualnego opiekuna aplikacji, który będzie ściśle pracował z naukowcem od momentu zakwalifikowania go do niniejszego programu (w tym współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym i innymi instytucjami wspierającymi aplikantów ERC)
  • możliwość dofinansowania pobytu w ośrodku zagranicznym lub krajowym celem odbycia konsultacji przygotowujących do złożenia wniosku (do określona suma na pokrycie kosztów podróży, diet, noclegów)

Istnieje również możliwość nawiązania współpracy z mentorami-naukowcami, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz są laureatami grantów ERC. Do tej inicjatywy zaproponowanej przez ERC – Mentoring Initiative przystąpiły największe agencje finansujące badania w Polsce (NCN, NCBiR, NAWA oraz FNP). Osoby będące obecnie kierownikami wybranych grantów finansowanych z tych agencji mogą aplikować o takie wsparcie. Więcej szczegółów dotyczących tej inicjatywy można znaleźć pod adresem.

Krótką prezentację oferty ERC oraz podstawowe kryteria, które muszą być spełnione, można znaleźć w poniższym wideo: 

Więcej szczegółów-podpowiedzi, na przykład jak ocenić swoją gotowość do startu po ERC, znajdziecie Państwo w linkach do każdego konkursu powyżej. Ponadto, Rada Naukowa ERC w grudniu ubiegłego roku podjęła decyzję o istotnej zmianie w formularzach aplikacyjnych oraz procedurze ewaluacji począwszy właśnie od konkursów 2024, więcej informacji na stronie.

Każde zgłoszenie do programu zostanie poddane wstępnej ocenie możliwości ubiegania się o wybrany grant ERC, tak aby wytypować osoby, które według kryteriów ewaluacji ERC mają największe szanse na uzyskanie finansowania. Z wybranymi osobami uczelnia podpisze umowy zobowiązując się do oferowanego wsparcia. Warunkiem po stronie naukowca będzie złożenie wniosku we wskazanym terminie.