Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa (CBOB) Politechniki Łódzkiej zostało powołane w 2022 roku.

 

Do głównych zadań CBOB należy:

 • przedstawienie potencjału badawczego Politechniki Łódzkiej w zakresie obronności i bezpieczeństwa,
 • inicjowanie i wsparcie aktywności badawczej w Politechnice Łódzkiej w zakresie obronności i bezpieczeństwa,
 • organizacja współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i na świecie w celu wspólnej realizacji projektów badawczych z obszaru obronności i bezpieczeństwa,
 • organizacja współpracy z agendami rządowymi, w tym Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Europejską Agencją Obrony (EDA), właściwymi agendami NATO, ESA i Unii Europejskiej w zakresie programów dotyczących obronności oraz bezpieczeństwa,
 • organizacja współpracy z przemysłem, w tym z firmami z branży obronnej i innymi jednostkami pracującymi na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa,
 • organizacja i realizowanie badań oraz usług technicznych oraz szkoleniowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa.

Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa jest wspierane przez Radę Doradczą. W jej skład, wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów Uczelni.

Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa poszukuje, wspiera i zachęca do współpracy zespoły badawcze zainteresowane pracami badawczo-rozwojowymi z obszaru obronności i bezpieczeństwa. Zgłoszenie do współpracy powinno zawierać zwięzły opis przedsięwzięcia, jego obecny poziom gotowości technologicznej (PGT), szacowany czas realizacji do opracowania demonstratora technologii.

Politechnika Łódzka we wrześniu 2022 roku utworzyła wraz Politechniką Warszawską i Politechniką Śląską Porozumie Centrów badawczych bezpieczeństwa i obronności cywilnych uczelni technicznych „Jastrząb”. Porozumienie reprezentuje cywilne uczelnie techniczne przed organami rządowymi i wojskowymi, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi w celu koordynacji programów badawczych z obszaru obronności oraz wspierania współpracy stowarzyszonych uczelni w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Porozumienie Jastrząb:

 • podejmuje działania prowadzące do opracowania i rozwoju efektywnego zintegrowanego systemu badań naukowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa,
 • wspiera istniejące i kreuje nowe formy współpracy naukowo-technicznej pomiędzy zespołami badawczymi, przemysłem i końcowymi użytkownikami w kraju i za granicą, w tym organizacjami takimi jak EDA, NATO, Komisja Europejska,
 • prowadzi dialog i współpracę z innymi podmiotami zaangażowanymi w procesy badawcze i dydaktyczne w zakresie obronności i bezpieczeństwa,
 • definiuje i wskazuje najważniejsze cele w zakresie kształcenia oraz badań naukowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, wynikające z potrzeby kraju i społeczeństwa, które dotyczą misji i strategii uczelni technicznych.

Obecne obszary kompetencji badawczych Politechniki Łódzkiej w zakresie prac na rzecz obronności i bezpieczeństwa:

 • innowacyjne statki bezzałogowe,
 • multispektralne techniki podczerwieni,
 • tekstronika i inteligentne materiały,
 • technologie cienkowarstwowe,
 • zaawansowane technologie informacyjne,
 • sztuczna inteligencja.
Adres
ul. Wólczańska 181/183 bud. A15 IIIp. pok. 305
E-mail