Politechnika Łódzka kładzie szczególny nacisk na zapewnienie jak najwyższej jakości na wszystkich poziomach i formach kształcenia w uczelni.

Począwszy od 2000 roku zadania związane z podnoszeniem jakości kształcenia w Politechnice Łódzkiej prowadzone są w sposób sformalizowany, tj. w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne uregulowania prawne w tym zakresie. W 2008 roku uchwałą Senatu PŁ wprowadzony został Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PŁ, który podlega ciągłemu procesowi doskonalenia..

WSZJK obejmuje doskonalenie jakości kształcenia i organizacji pracy we wszystkich istotnych dla działalności dydaktycznej obszarach funkcjonowania uczelni, a w szczególności w zakresie:

 • budowania kultury jakości,

 • kształtowania otoczenia, w tym zasobów i infrastruktury, sprzyjającego innowacyjności kadry, studentów i doktorantów,

 • wzmacniania synergii pomiędzy Uczelnią i otoczeniem społeczno-gospodarczym,

 • rozwijania kształcenia opartego na badaniach naukowych i potrzebach gospodarczych strategicznych dla Uczelni, regionu i kraju,

 • zapewnienia absolwentom kompetencji cenionych na rynku pracy,

 • zapewnienia kadrze Uczelni warunków do rozwijania kompetencji sprzyjających innowacyjnemu kształceniu,

 • doskonalenia kształcenia i organizacji procesu kształcenia we współpracy ze studentami, doktorantami i otoczeniem społeczno-gospodarczym,

 • korzystania z najlepszych wzorców krajowych, europejskich i światowych,

 • potwierdzania wysokiej jakości kształcenia poprzez udział w akredytacjach i rankingach krajowych i zagranicznych.

WSZJK w PŁ zawiera:

 1. elementy instytucjonalne i proceduralne funkcjonujące na poziomie centralnym oraz na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych,

 2. mechanizmy wewnętrznej i zewnętrznej oceny jakości kształcenia,

 3. mechanizmy oceny i doskonalenia systemu.

Politechnika Łódzka jako jedna z wiodących uczelni technicznych, uznaje wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną za jeden z pięciu celów strategicznych swojej działalności.

Polityka jakości Politechniki Łódzkiej opiera się na innowacyjności kształcenia rozumianej jako proces budowania wiedzy, umiejętności i rozwijania kreatywności studentów i doktorantów oraz innowacyjności kadry akademickiej. Efektem jest wkład Uczelni oraz jej absolwentów w budowę zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki oraz inkluzywnego wzrostu ekonomicznego i społecznego. Cel ten osiągany jest poprzez tworzenie i doskonalenie produktów, procesów i organizacji. Wartościami, które najwyżej cenimy i propagujemy w codziennych działaniach są: etyka pracy, zaangażowanie, wrażliwość społeczna i ciągłe doskonalenie.

Politykę jakości kształcenia realizujemy poprzez:

 • „Jakość przez innowacyjność” – inkubator zmian,
 • wspieranie inicjatywy PŁ IDUB 2021 - 2026 r i przygotowywanie się do nowego konkursu w 2026 r. - dokument: Plan realizacji programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Politechnice Łódzkiej w latach 2020-2026; Cel strategiczny nr 3 - Wysoka jakość kształcenia (studentów i doktorantów),
 • wysoką jakość kształcenia osiągana poprzez ciągłe doskonalenie programów studiów (cykl Deminga),
 • uwzględnianie opinii studentów (i doktorantów),
 • współpraca ze światem akredytacji i rankingów,
 • wspieranie rozwoju ścieżki zawodowej dydaktyków.
Politechnika Łódzka jako jedna z wiodących uczelni technicznych, uznaje wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną za jeden z pięciu celów strategicznych swojej działalności.

Polityka jakości Politechniki Łódzkiej opiera się na innowacyjności kształcenia rozumianej jako proces budowania wiedzy, umiejętności i rozwijania kreatywności studentów i doktorantów oraz innowacyjności kadry akademickiej.

Efektem jest wkład Uczelni oraz jej absolwentów w budowę zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki oraz inkluzywnego wzrostu ekonomicznego i społecznego. Cel ten osiągany jest poprzez tworzenie i doskonalenie produktów, procesów i organizacji.

Wartościami, które najwyżej cenimy i propagujemy w codziennych działaniach są: etyka pracy, zaangażowanie, wrażliwość społeczna i ciągłe doskonalenie.

Politykę jakości kształcenia realizujemy poprzez:

 • „Jakość przez innowacyjność” – inkubator zmian,

 • wspieranie inicjatywy PŁ IDUB 2021 - 2026 r i przygotowywanie się do nowego konkursu w 2026 r. - dokument: Plan realizacji programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Politechnice Łódzkiej w latach 2020-2026; Cel strategiczny nr 3 - Wysoka jakość kształcenia (studentów i doktorantów),

 • wysoką jakość kształcenia osiągana poprzez ciągłe doskonalenie programów studiów (cykl Deminga),

 • uwzględnianie opinii studentów (i doktorantów),

 • współpraca ze światem akredytacji i rankingów,

 • wspieranie rozwoju ścieżki zawodowej dydaktyków.

 

Strukturę WSZJK tworzą na poziomie ogólnouczelnianym: Prorektor ds. Kształcenia, Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, Centrum Kształcenia; na poziomie samodzielnych jednostek organizacyjnych: Rada Kierunku Studiów powoływana przez Rektora dla każdego kierunku studiów organizowanego przez wydział, Rada ds. Jakości Kształcenia powołana przez dyrektora jednostki ogólnouczelnianej obsługi dydaktyki, Kierownik jednostki (dziekan wydziału lub dyrektor jednostki ogólnouczelnianej obsługi dydaktyki) albo działająca z jego upoważnienia osoba odpowiedzialna za jakość kształcenia.

Rolę opiniodawczo-doradczą sprawują: Komisja Senacka ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich, Komisja ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dydaktyki, Rada Programowa IFE (dla kierunków studiów w językach obcych prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego - IFE), Samorząd Studencki PŁ, Samorząd Doktorantów PŁ oraz inne jednostki organizacyjne, zespoły i komisje wskazane każdorazowo przez Prorektora ds. Kształcenia.

Elementy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PŁ funkcjonujące na poziomie centralnym regulują w sensie proceduralnym sprawy jakości kształcenia w skali ogólnouczelnianej oraz formułują wytyczne w tym zakresie dla jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie.

W uczelni systematycznie prowadzone są działania dotyczące tworzenia i doskonalenia procedur oraz mechanizmów zapewnienia jakości kształcenia oraz monitorowania i oceny jakości kształcenia (m.in. ankiety ewaluacyjne, hospitacje). W efekcie podejmowane są działania zapobiegawcze i korygujące w celu wyeliminowania niedoskonałości. Przynajmniej raz w roku akademickim Przewodniczący RKS składają sprawozdania dotyczące jakości kształcenia Prorektorowi ds. Kształcenia. W celu wyeliminowania niedociągnięć w systemie zapewnienia jakości kształcenia oraz przeciwdziałania występowaniu nieprawidłowości w przyszłości, niezależnie od działań doraźnych, co roku przygotowuje się plan działań naprawczych i doskonalących na następny rok akademicki.

W działaniach doskonalących WSZJK w PŁ uczestniczą również studenci, doktoranci i pracodawcy zaangażowani w prace różnych ciał wchodzących w skład WSZJK.

Istotnymi narzędziami wspomagania WSZJK w PŁ są m.in.:

 1. Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki (ZSID) – system umożliwiający zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych związanych z procesem dydaktycznym, w tym ankietyzacji, dla potrzeb dziekanatów, Centrum Językowego PŁ, Centrum Sportu PŁ, Osiedla Akademickiego, obsługą finansów, stypendiów dla studentów i doktorantów, itp.

 2. System badań ankietowych Sphinx – system dedykowany procesowi ankietyzacji procesu kształcenia w Politechnice Łódzkiej, umożliwiający prowadzenie badań ankietowych w skali uczelni, analizę oraz wizualizację wyników, a także ich raportowanie.

 3. Terminal dla nauczycieli akademickich (ZTN) – system służący do wprowadzania ocen, prowadzenia zapisów na egzaminy, przygotowywania i aktualizacji kart przedmiotów, itp.

 4. Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej (WIKAMP) – system służy do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wykorzystywany jest jako platforma wymiany informacji pomiędzy różnymi grupami pracowników Uczelni itp.

 5. WebDziekanat – portal studencki posiadający wiele funkcjonalności m.in. informacyjną: zamieszczone są regulacje prawne, programy studiów (katalog ECTS), plany zajęć, tabele opłat, terminy obligatoryjne i terminy zjazdów, formularze podań, ogłoszenia i komunikaty "wirtualnego indexu". Studenci mogą uzyskiwać informacje dotyczące: ocen na studiach oraz mają obowiązek sprawdzania i ewentualnie zgłaszania nieścisłości; generowania indywidualnego konta bankowego przez studentów mieszkających w akademikach, itp.

 6. System Poczty Elektronicznej (SPE) Politechniki Łódzkiej – system służący do prowadzenia korespondencji służbowej, z którego obligatoryjnie korzystają zarówno wszyscy pracownicy Uczelni jak i studenci, z obowiązkiem codziennego odczytywania zawartości skrzynki pocztowej.