Zadaniem Centrum jest kompleksowe wsparcie naukowców PŁ we wszystkich aspektach działalności naukowo-badawczej.

Jego działalność koncentruje się w następujących obszarach:

 1. Wspieranie naukowców w budowaniu kariery naukowej ze szczególnym uwzględnieniem młodej kadry uczelni poprzez:
  • wypracowywanie uczelnianych procedur postępowań awansowych oraz powiązanych regulacji prawnych;
  •  informowanie o aktualnych programach stypendialnych, konkursach, nagrodach, programach oraz szkoleniach;
  • monitorowanie zmian w sposobach oceny naukowców i wymaganiach stawianych na różnych szczeblach kariery zawodowej;
  • obsługę Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ, konkursów o granty i nagrody naukowe Rektora oraz innych nagród dla naukowców;
  • obsługę Zintegrowanego Systemy Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on” i innych narzędzi informatycznych w zakresie postępowań awansowych 
  • obsługę postępowania o nadanie godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej oraz Medalu Honorowego Politechniki Łódzkiej;
  • obsługę Komisji Senackiej Nauki, Promocji i Współpracy z Zagranicą;
  • organizowanie i/lub wspomaganie wydarzeń popularyzujących działalność naukową PŁ.
    
 2. Koordynowanie działań związanych z publikowaniem w otwartym dostępie oraz funkcjonowaniem Repozytorium Danych Badawczych (RDB) PŁ.
 3. Realizacja zadań związanych z uczestnictwem PŁ w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).
 4. Wspieranie społeczności naukowej w staraniu się o prestiżowe granty z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).
 5. Opracowanie podstaw efektywnego wykorzystania aparatury badawczej PŁ.

W ramach realizacji powyższych zadań Centrum ściśle współpracuje z jednostkami administracyjnymi PŁ w tym w szczególności z Centrum Obsługi Projektów, Biblioteką Główną PŁ, Centrum Danych i Analiz Strategicznych, Działem Prawnym, Interdyscyplinarną Szkołą Doktorską i Działem Promocji.

CWN znajduje się w budynku A27, na IV p., pokój CH-3, rncwn@adm.p.lodz.pl

Zespół:

Centrum Wspierania Nauki
Adres
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
budynek A27 p. CH-3
Telefon
+48 42 631 20 44
E-mail