Do głównych celów strategicznych Politechniki Łódzkiej należy internacjonalizacja, stanowiąca jeden z filarów dynamicznego rozwoju obszaru kształcenia i uczenia się studentów.

Uczelnia ma bogatą tradycję kształcenia w językach obcych, którą koordynuje Centrum Kształcenia Międzynarodowego, znane od 30 lat jako International Faculty of Engineering. W jego ramach studenci mogą kształcić się na kierunkach prowadzonych w języku angielskim lub francuskim. Wybrane kierunki w języku angielskim są również prowadzone przez wydziały Politechniki Łódzkiej, poza strukturą IFE.

Image

W Politechnice Łódzkiej co roku studiuje około 1 000 studentów zagranicznych - zarówno na pełnym cyklu studiów, jak i w ramach programów wymiany. Studenci PŁ mają możliwość zdobywania podwójnego dyplomu w ramach umów partnerskich z uczelniami we Francji, Niemczech, Chinach, Rosji czy Włoszech.

Politechnika Łódzka jest liderem w zakresie mobilności studentów.  Oferuje wyjazdy na część studiów lub praktyki w ramach realizacji licznych programów międzynarodowych. Jest to możliwe między innymi dzięki ścisłej i owocnej współpracy PŁ z uczelniami na całym świecie. Dowodem tego jest wysoka liczba partnerstw w liczbie około 400 (umowy w ramach programu Erasmus+, a także porozumienia o współpracy). Szczegóły znajdują się na stronie internetowej CWM.

PŁ należy do czołówki uczelni w wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ i dumnie nosi tytuł "Uczelni przyjaznej mobilności". Jest też liderem pod względem liczby wyjazdów studentów na długoterminowe, zagraniczne praktyki wakacyjne w ramach programu IAESTE. W dwustronnej wymianie zagranicznej uczestniczą również doktoranci PŁ.

Umiędzynarodowienie kształcenia w PŁ odbywa się również poprzez wymianę akademicką pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Dzięki rosnącym kompetencjom kadry podnosi się jakość procesu kształcenia i wszelkich innych działań okołoedukacyjnych. Koordynacją mobilności pracowników zajmuje się CWM. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej CWM.

Uczelnia realizuje wiele projektów edukacyjnych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Działająca w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych koordynuje aplikowanie i realizację projektów w ramach programów, takich jak Erasmus+, Fundusz Wyszehradzki, CEEPUS, programów NAWA i in. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

W 2017 roku IFE, przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), otworzyło prestiżowy i wieloletni projekt Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera (FAMI), angażujący młodzież do projektów międzynarodowych, opartych na nowoczesnych technologiach i wyzwaniach społecznych. Politechnika Łódzka jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej, zajmującego się problemem kształcenia inżynierów w Europie. Istotnym aspektem podnoszenia jakości kształcenia na poszczególnych programach studiów oferowanych w PŁ jest ich międzynarodowa akredytacja, która poza certyfikacją jakościową danego programu, pozwala na jego doskonalenie wg najwyższych światowych standardów. W ramach programowych akredytacji międzynarodowych Politechnika Łódzka uzyskała 25 akredytacji programowych ENAEE (European Network for Engineering Accreditation), 2 akredytacje programowych ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) i przystąpiła do 3 akredytacji programowych ECTN (European Chemistry Thematic Network).

W ramach akredytacji instytucjonalnych wysoka jakość kształcenia w językach obcych oraz zaangażowanie uczelni w jakościowe rozwijanie kompetencji językowych zostało potwierdzone przez międzynarodową akredytację EAQUALS (European Association for Quality Language Services) przyznaną Centrum Językowemu PŁ. Uczelnia, jako jedyna w Polsce, uzyskała francuską akredytację instytucjonalną HCERES. W 2019 roku poddała się także procesowi ewaluacji w ramach Institutional Evaluation Programme EUA. PŁ przystąpiła również do procedury akredytacyjnej ACEEU (Accreditation for Entrepreneurial and Engaged Universities) oraz do akredytacji CEEMAN dla Wydziału Organizacji i Zarządzania.