Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów związanych z historią, tradycją i działalnością Politechniki Łódzkiej w celu zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa akademickiego, obejmujących okres od początków XIX wieku do czasów współczesnych.


Muzeum gromadzi w szczególności:

  • dokumenty oraz archiwalia związane z historią i tradycją Uczelni, a także jej jednostek;
  • odznaczenia, medale, dyplomy pamiątkowe i wyróżnienia nadane Uczelni, jej pracownikom, absolwentom oraz studentom;
  • insygnia i togi;
  • skrypty, dawne podręczniki, broszury, plansze i filmy dydaktyczne;
  • pamiątki i dokumenty osobiste wybitnych pracowników naukowych, doktorów honoris causa oraz wychowanków Uczelni;
  • filmy oraz fotografie związane z uroczystościami uczelnianymi, władzami Uczelni, pracownikami naukowymi oraz obiektami i laboratoriami Uczelni;
  • dokumenty dotyczące współpracy z innymi ośrodkami akademickimi;
  • dawną aparaturę i przyrządy badawcze, urządzenia związane z prowadzeniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz sprzęt laboratoryjny.

Jednostka prowadzi również "Księgę Pamięci Osób Zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej”, w której umieszczane są życiorysy zmarłych pracowników, szczególnie zasłużonych dla Uczelni. Zasady i tryb umieszczenia wpisu w Księdze znajdują się w uchwale Senatu PŁ. Inicjatorem powstania Księgi był pierwszy przewodniczący Rady Muzeum profesor Bronisław Sochor.