Politechnika Łódzka jest inicjatorem i aktywnym członkiem Łódzkiego Klastra ICT i Klastra „LODZistics”.


Łódzki Klaster ICT


Image
logotyp Łódzki Klaster ICT

Łódzki Klaster ICT powstał w 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej, która do dziś koordynuje jego działania. Klaster skupia ponad 40 podmiotów: przedsiębiorstwa branży ICT, instytucje otoczenia biznesu oraz łódzkie szkoły wyższe. Nasz inicjatywa koncentruje się na integracji łódzkiej branży ICT w różnych aspektach – podnoszenia jakości kształcenia dla branży, budowania świadomości Łodzi jako miasta wysokich technologii oraz rozwoju ekosystemu wzajemnej współpracy.

Klaster to przede wszystkim ludzie – aktywności Klastra są realizowane pod przewodnictwem prof. Pawła Strumiłło - Prorektora PŁ ds. rozwoju, będącego Przewodniczącym Rady Klastra.

W ramach klastra działają zespoły zadaniowe:

  • ds. kształcenia (przewodniczący Marek Walczak z Harman),
  • ds. projektów i promocji (przewodnicząca Anna Pawłowiska z Vention),
  • ds. współpracy biznesowej (przewodniczący Andrzej Tabara z Exaco).

Komitetowi Sterującemu klastra przewodniczy Grzegorz Trzciński z Eviden. W prace Zespołów Zadaniowych zaangażowani ze strony PŁ są m.in. przedstawiciele Wydziałów: EEIA oraz FTIMS, a obsługą całości działań klastra zajmuje się Dział Rozwoju Uczelni Politechniki Łódzkiej.

Łódzki Klaster ICT organizuje największe w regionie wydarzenie poświęcone branży IT – Łódzkie Dni Informatyki, jest też organizatorem cyklu „Join IT in Łódź” (promującego możliwość rozwoju kariery w łódzkich firmach w różnych aspektach), debat technologicznych „Trendy I(T) Rewolucje” oraz współorganizuje wydarzenia o charakterze gospodarczym m.in.: w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego. Klaster aktywnie współdziała z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego. Klaster wspiera rozwój kształcenia przyszłych specjalistów – podejmowane w tym obszarze działania to m.in. przeglądy programów studiów, hospitacje zajęć przez specjalistów czy unikatowy w skali kraju program rekomendacji przedmiotów. Więcej informacji na stronie Łódzkiego Klastra ICT


Klaster „LODZistics”


Image
LODZistics logotyp

Klaster „LODZistics”, formalnie funkcjonujący pod nazwą Związek Pracodawców „LODZistics” – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej, powstał w 2016 r. z inicjatywy grupy podmiotów zainteresowanych rozwojem logistyki w regionie łódzkim, wśród których była także Politechnika Łódzka. Skupia prawie 50 podmiotów: przedsiębiorstwa branży TSL, ale także takie oferujące usługi dla sektora, instytucje otoczenia biznesu oraz sektor edukacyjny, w tym szkoły wyższe. Klaster tworzy efekt synergii dzięki kulturze współpracy i wspieraniu swoich członków.

Prezesem Zarządu jest przedstawiciel PŁ doc. dr inż. Marek Sekieta z Wydziału Organizacji i Zarządzania, w zarządzie klastra zasiadają także: Łukasz Michałowski z Raben Logistics Polska oraz Krzysztof Chaładyn z Otimo. Pod przewodnictwem dr Grzegorza Mazurkiewicza z SAN działa także organ doradczy jakim jest Rada Klastra. Siłą klastra są działające w nim osoby, przedstawiciele członków, którzy spotykają się podczas regularnych spotkań. Działania LODZistics koordynuje Biuro Klastra, działające w ramach Działu Rozwoju Uczelni Politechniki Łódzkiej.

LODZistics od 2022 r. współorganizuje konferencję branżową Logistic and Warehouse Trends. Jest także partnerem merytorycznym kilkunastu wydarzeń gospodarczych i networkingowych np. Europejskie Forum Gospodarcze, Industry Day, New Year Reception International Business Mixer, Business po Łódzku. Jedną z form promocji działalności LODZistics, a także jego członków, jest udział w targach branżowych. Klaster aktywnie współdziała z lokalnymi władzami samorządowymi. Razem z Politechniką Łódzką jest partnerem w projekcie dotyczącym powstania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Więcej informacji na stronie Klastra „LODZistics”