Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.


Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w procesie rekrutacji.

Politechnika Łódzka dostrzegając wpływ założeń Karty i Kodeksu na zapewnienie wysokiej jakości środowiska pracy oraz prowadzonych badań naukowych, a także podkreślając wartość pracy osób prowadzących badania naukowe, zdecydowała o rozpoczęciu procesu implementacji zapisów Karty i Kodeksu składając deklarację poparcia dla zasad zawartych w tych dokumentach.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zawierają czterdzieści zasad. Wewnętrzna analiza przeprowadzona w uczelni wykazała, że większość krajowych regulacji, wewnętrznych przepisów i dobrych praktyk funkcjonujących w Politechnice Łódzkiej jest zgodna z zasadami Karty i Kodeksu. Jednak w obszarach uznanych za szczególnie ważne z perspektywy uczelni i w celu jeszcze pełniejszej realizacji zapisów Karty i Kodeksu, w 2016 roku przygotowana została Strategia HR dla Naukowców, zawierająca Plan Działań 2016-2018 oraz Politykę Rozwoju Zasobów Ludzkich w Politechnice Łódzkiej w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (plakat promujący strategię).

Po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Komisja Europejska w maju 2016 r. podjęła decyzję o przyznaniu Politechnice Łódzkiej Logo HR Excellence in Research. Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią techniczną i trzecią w Polsce, którą wyróżniła KE. W ten sposób podkreślono znaczenie przyjętej przez Politechnikę Łódzką strategii i planowanych działań w zakresie HR, potwierdzających zaangażowanie uczelni w proces ciągłego rozwoju zgodny z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

W 2018 roku Politechnika Łódzka przeprowadziła szereg działań związanych z podsumowaniem dwuletniego okresu wdrażania Strategii HR dla Naukowców. W proces przygotowywania sprawozdania z realizacji działań w latach 2016-2018 włączeni zostali przedstawiciele naukowców zatrudnionych w uczelni oraz reprezentanci wszystkich zaangażowanych jednostek administracji. Efektem prac jest dokument Internal Review. W ramach podjętych działań przeprowadzono między innymi otwarte konsultacje, podczas których dotychczasowe działania oraz propozycje działań nowych poddano szerokiej dyskusji, w wyniku której stworzony został Plan Działań 2018-2021 (w trakcie aktualizacji) oraz zaktualizowana została Polityka Rozwoju Zasobów Ludzkich w Politechnice Łódzkiej. Wyniki prac zostały następnie przyjęte przez Senat i Rektora Politechniki Łódzkiej.

W ramach działań związanych z wdrażaniem The Human Resources Strategy for Researchers w Politechnice Łódzkiej podjęte zostały także prace związane z opracowaniem wewnętrznej polityki regulującej zagadnienia związane z OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment). OTM-R checklist (w trakcie aktualizacji) została opracowana wiosną 2018 roku.

W maju 2018 roku wyniki wewnętrznej samooceny i Plan Działań na lata 2018-2021 zostały przesłane do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Jednym z narzędzi związanym ze wspieraniem rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej jest Portal EURAXESS Poland, który ma na celu ułatwianie rozwoju kariery zawodowej naukowców na terenie Europie, a także zachęcenie światowej klasy naukowców do prowadzenia prac naukowych w instytucjach europejskich.

Od 1 października 2019 r. działalnością w obszarze HRS4R w Politechnice Łódzkiej koordynuje Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Adres
90-543 Łódź, ul. Żeromskiego 116
budynek A17, p. 1
Telefon
+48 42 631 21 24
E-mail