Pracownicy PŁ chcący rozpocząć współpracę z partnerami biznesowymi mogą skorzystać z wsparcia Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, które uczestniczy w tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy środowiskiem naukowym uczelni i przemysłem.

Jednostka oferuje:

  • pomoc ekspertów z zakresu transferu technologii i ochrony własności intelektualnej,
  • indywidualne porady dla osób, które chcą wdrożyć swoje pomysły biznesowe i założyć własną firmę,
  • szkolenia i warsztaty ułatwiające wybór skutecznej strategii komercjalizacji technologii,
  • pośrednictwo w kontakcie z potencjalnymi partnerami biznesowymi,
  • opiniowanie dokumentacji związanej z IP.
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Adres
al. Politechniki 3B,
93-590 Łódź
Telefon
+ 48 42 631 20 41, + 48 42 631 21 41
E-mail

W ramach komercjalizacji wyróżniamy komercjalizację bezpośrednią oraz pośrednią. Komercjalizacja bezpośrednia rozumiana jako sprzedaż lub licencjonowanie wyników B+R. Komercjalizacja pośrednia to tworzenie spółek typu spin-off i wnoszenie wyników B+R do tej spółki aportem.

Praca dyplomowa ze swej istoty jest pracą samodzielną, w związku z czym prawa autorskie majątkowe do niej przysługują studentowi. Sytuacja inaczej kształtuje się w sytuacji kiedy to praca dyplomanta tworzona jest w ramach jakiegoś projektu, wtedy też należy wziąć pod uwagę warunki tego projektu.

Prawa do własności intelektualna wypracowanej przez pracownika uczelni w ramach stosunku pracy i w ramach jego obowiązków pracowniczych należą do uczelni jako pracodawcy.

Nie, usługa nie jest komercjalizacją.

Tak, istnieje taka możliwość. Konieczne jest wtedy zawarcie umowy usługowej z tzw. kartą wdrożeniową.

Najczęstszymi formami wdrożenia są:

  • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
  • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy (lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom) praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
  • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

(źródło: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/6… )

Nie ma możliwości nieodpłatnego przekazywania praw do wyników przedsiębiorcy, ani żadnym innym podmiotom. Przekazanie posiadanych przez Uczelnie praw majątkowych do wyników będących rezultatem projektu musi odbywać się na zasadach rynkowych i nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.

Twórcą pracy dyplomowej, czy jakakolwiek innej pracy realizowanej w ramach studiów jest student lub doktorant, gdyż zgodnie z przepisami prawa autorskiego, co do zasady prawa autorskie do utworu przysługują twórcy.

Na autorstwo pracy nie ma wpływu uczestniczenie w tworzeniu pracy promotora, czyli pracownika naukowego czuwającego nad procesem przygotowania pracy. Jego rola sprowadza się do udzielania studentowi wskazówek i uwag oraz do wskazywania zagadnień, które powinny być poruszone w pracy. Oznacza to, że wkład promotora ma charakter nietwórczy i nie wpływa na zakres uprawnień autora do stworzonej przez siebie pracy.

Uczelnia nie jest całkowicie pozbawiona możliwości skorzystania z pracy dyplomowej napisanej przez swojego studenta. Zgodnie bowiem z art. 15a ustawy o prawie autorskim, uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Prawo to jest jednak ograniczone terminem - może być wykonane przez uczelnię jedynie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej obrony. Jeżeli uczelnia w tym terminie nie skorzysta z pierwszeństwa publikacji pracy, wówczas student będący jej autorem może ją opublikować.

Uczelnia, w pewnych sytuacjach może zawrzeć ze studentem pisemną umowy, na podstawie której student przeniesienie na uczelnię autorskie prawa majątkowe do przygotowanych przez siebie prac. Dotyczy to sytuacji, kiedy np. praca dyplomowa jest realizowana w ramach udzielonego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych lub umowy z przedsiębiorcą itp.

Jeżeli jednak doktorant jest jednocześnie zatrudniony na uczelni, to wówczas kwestie prawa autorskiego do stworzonych przez niego dzieł będzie regulować zawarta umowa pomiędzy nim a uczelnią.