Osoba zainteresowana nostryfikacją dyplomu zobowiązana jest do osobistego złożenia w Centrum Kształcenia Politechniki Łódzkiej:

oraz zapoznaniem się z obowiązującymi aktami prawnymi:

Wnioski o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego przyjmowane są w Uczelni w okresie od października do maja, pod wskazanym poniżej adresem:

Centrum Kształcenia Politechniki Łódzkiej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Bud. A27, IV piętro, pokój CH-4
tel. 42 631 21 38
adres mail: rkck@adm.p.lodz.pl
(w dni robocze 8.00 – 15.00)


Wnioskodawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia postępu procesu nostryfikacji i pozostawania w kontakcie mailowym, telefonicznym lub osobistym z Uczelnią. 

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania Prorektor ds. Kształcenia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca zobowiązany jest do ich uzupełniania w ciągu 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W terminie 14 dni od daty wszczęcia procedury nostryfikacyjnej przez właściwą Radę Kierunku Studiów, zawiadomionej przez Prorektora ds. Kształcenia, Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego na wskazany nr rachunku bankowego. 

Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego określona została w Zarządzeniu Nr 34/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą oraz warunków i trybu zwolnienia z opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

Opłata jest wnoszona niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego. Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wskazana w Zarządzeniu nie zawiera opłaty w przypadku konieczności wyrównania różnic programowych, wówczas koszty ponosi Wnioskodawca.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Kształcenia może odstąpić od wymogu pobrania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomu studiów ukończonych za granicą (Załącznik nr 3 - wzór podania o zwolnienie z opłaty).

Przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego trwa nie dłużej niż 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. 

Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego Prorektor ds. Kształcenia wystawia stosowne zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje Centrum Kształcenia.
 

Image