Otwarta Nauka (Open Science) - uprawianie działalności naukowo-badawczej w taki sposób, aby wszystkie jej efekty były dostępne dla całego społeczeństwa bez żadnych barier ekonomicznych, prawnych i technicznych.

Image
Fragment klawiatury laptopa i dłonie nad nimi.

 

Ideą Otwartej Nauki jest dostępność na wszystkich poziomach pracy oraz komunikacji naukowo-badawczej, a co za tym idzie możliwość pobierania, wykorzystywania, przetwarzania i rozpowszechniania wszystkich ich wytworów ze szczególnym naciskiem na otwartość tych, które powstały w ramach finansowania ze środków publicznych.Otwarta Nauka wg podstawowych założeń obejmuje sześć obszarów:

  • Open Access - otwarty dostęp do publikacji,
  • Open Research Data - otwarte dane badawcze,
  • Open Source - otwarte oprogramowanie,
  • Open Peer Review - otwarte recenzje naukowe,
  • otwarta metodologia,
  • otwarte zasoby edukacyjne.

Ruch Open Science jest rozwinięciem Open Access, czyli idei bezpłatnego, trwałego i powszechnego dostępu do zasobów cyfrowych zawierających treści naukowe lub edukacyjne.

Publikacje Open Access mogą być udostępniane w dwóch modelach:

- Open Access gratis (darmowy dostęp do pełnej treści publikacji na zasadach dozwolonego użytku);

- Open Access libre (prawo do nieograniczonego, nieodpłatnego i niewyłącznego korzystania z treści publikacji na zasadach określonych w wolnej licencji – najczęściej Creative Commons; CC-BY lub CC-BY-SA).

Więcej informacji o Otwartej Nauce na stronie: https://otwartanauka.pl/

Szczegółowe informacje o licencjach Creative Commons: https://creativecommons.pl/

Procedura publikowania w otwartym dostępie (Open Access) na PŁ

Politechnika Łódzka, za pośrednictwem Biblioteki PŁ, jest uczestnikiem kilku licencji krajowych oraz konsorcyjnych, które poza dostępem do publikacji danego wydawcy, umożliwiają autorom z afiliacją instytucji członkowskich publikowanie otwarte bez ponoszenia kosztów bądź na preferencyjnych warunkach.

Więcej informacji na stronie Biblioteki PŁ -  http://bg.p.lodz.pl/publikowanie-otwarte

Politechnika Łódzka dofinansowuje również publikacje typu OPEN ACCESS. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy Rektora, obsługą administracyjną zajmuje się Centrum Wspierania Nauki. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków znajdą Państwo w załączonym poniżej Regulaminie.

Repozytoria

Repozytorium Politechniki Łódzkiej - https://repozytorium.p.lodz.pl/

Repozytorium publikacji PŁ zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką. Oprócz tego w przypadku zgody autora są w nim umieszczane publikacje wydawane przez Wydawnictwa Uczelniane PŁ. Większość zasobów jest dostępna w ramach dozwolonego użytku.

Repozytorium danych badawczych - https://rdb.p.lodz.pl/

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Politechniki Łódzkiej (RDB.open) jest usługą skierowaną do środowiska naukowo-badawczego PŁ. W ramach niej zapewnione jest gromadzenie, udostępnianie i przechowywanie otwartych danych badawczych, zarówno w trakcie realizacji badań, jak i po ich zakończeniu, co najmniej przez minimalny okres wskazany przez grantodawcę lub naukowca.

REGULAMIN OPEN ACCESS (obowiązujący od 18.07.2023 r.)