PŁ prowadzi badania naukowe i  prace rozwojowe oraz kształcenie kadry naukowej na najwyższym, światowym poziomie. Dzieje się to zgodnie z zasadami wolności nauki i wolności twórczości w poszanowaniu wartości akademickich.

Pracownicy stanowią największy kapitał Uczelni, tworzą jej siłę i pozycję w środowisku akademickim.

Wysoko wykwalifikowana kadra badawcza jest podstawą systematycznego rozwoju nauki i postępu technologicznego, a zapewnienie dobrych i stabilnych warunków pracy dla uczonych sprzyja realizacji tych celów.

Powstanie jakiejkolwiek idei, koncepcji badawczej czy działania twórczego jest możliwe dzięki aktywnemu udziałowi człowieka. Każdy pracownik jest ważny w strukturze organizacji, każdy wnosi bowiem określony zasób swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do jej bogactwa.

Politechnika Łódzka zapewnia pracownikom naukowym odpowiednie warunki do tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy, a także wspiera ich rozwój zawodowy. Władze Uczelni, świadome wyzwań współczesności, dostrzegają konieczność zapewnienia odpowiednich warunków prowadzenia badań naukowych i ich promocji. Tworzenie silnych zespołów badawczych oraz prowadzenie badań na możliwie najwyższym poziomie jest jednym z kluczowych zadań wyznaczających strategiczny kierunek rozwoju Uczelni.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie dalszy dynamiczny rozwój, Politechnika Łódzka podejmuje działania strategiczne, wynikające z realizacji treści zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Obejmują one następujące obszary:

1.    Etyczne i zawodowe aspekty

W tym obszarze Politechnika Łódzka kieruje się zasadami etyki zawodowej, stosunków międzyludzkich, badań akademickich oraz powszechnie stosowanych praktyk etycznych właściwych dla środowiska naukowego w „Kodeksie Etyki”. Ponadto kładziony jest nacisk na upowszechniania dorobku naukowego oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

2.    Rekrutacja

Uczelnia wprowadza ujednolicony mechanizm monitorowania procesów rekrutacyjnych. Upowszechnia się doradztwo w zakresie kompetencji osobowościowych kandydatów dla członków komisji konkursowych. Komisje rekrutacyjne są objęte programem szkoleń w zakresie przeprowadzania czynności związanych z przebiegiem konkursu.

3.    Warunki pracy

Na bieżąco jest zbierana informacja zwrotna od nowo zatrudnionych pracowników oraz osób odchodzących z pracy. Uczelnia zapewnia wsparcie dla doktorantów i młodych naukowców w aplikowaniu o granty badawcze. Podjęto działania ukierunkowane na zwiększenie liczby pracowników naukowych z zagranicy i wsparcia w budowaniu zespołów badawczych. Opracowano zasady odbywania staży badawczych dla ułatwienia mobilności naukowców. Politechnika Łódzka kładzie nacisk na respektowanie Planu Równości Płci. Rozwijane jest doradztwo coachingowe mające na celu rozwój zawodowy kadry naukowej.

4.     Szkolenia

Politechnika Łódzka wzmacnia potencjał badawczy pracowników naukowych poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń, które podnoszą kwalifikacje zawodowe, wspierają w skutecznym aplikowaniu o granty oraz pomagają w promocji wyników naukowych w kraju i zagranicą. Działania te mają na celu zacieśnienia współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym i partnerami zagranicznymi.