Strategia Politechniki Łódzkiej polega na stopniowej i konsekwentnej realizacji koncepcji SAIL, wyznaczającej cztery priorytety dla uczelni i określające je 12 obszarów działań strategicznych. 

Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry.

Seneka - rzymski poeta i filozof

Image

Każdemu z 12 wyznaczonych obszarów przypisano cele strategiczne, których realizacja zapewni Politechnice Łódzkiej status innowacyjnej uczelni badawczej o wysokiej randze międzynarodowej.

Science
1. Uzyskanie najwyższych kategorii i uprawnień naukowych w dyscyplinach, w których Uczelnia prowadzi badania.
2. Wzrost aktywności naukowej i aplikacyjności wyników badań w kraju i na świecie.
3. Rozwój silnej Szkoły Doktorskiej.
Staff
1. Doskonalenie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej.
2. Wdrażanie dobrych praktyk personalnych wpływających na zaangażowanie pracowników i klimat organizacyjny Uczelni.
3. Wspieranie mobilności pracowników.
Students
1. Zaangażowanie studentów w działalność naukową, społeczno-organizacyjną i sport akademicki.
2. Partnerski i zaangażowany samorząd studencki.
3. Zindywidualizowane podejście do studentów
4. Rozwój krajowej i międzynarodowej współpracy studenckiej.
Awareness
1. Wzmacnianie tożsamości i pozytywnego wizerunku Uczelni.
2. Kształtowanie otwartej i innowacyjnej kultury organizacyjnej Uczelni.
3. Tolerancja i świadome zarządzanie różnorodnością.
Agility
1. Koherentne i elastyczne zarządzanie strategiczne Uczelnią.
2. Doskonalenie struktury organizacyjnej Uczelni.
3. Transparentność i wzrost sprawności systemów zarządzania Uczelnią.
Accountability
1. Wzrost społecznej odpowiedzialności Uczelni.
2. Propagowanie standardów i zachowań etycznych w Uczelni.
Internationalisation
1. Holistyczne podejście do internacjonalizacji Uczelni.
2. Intensyfikacja umiędzynarodowienia społeczności akademickiej.
3. Wzmacnianie międzynarodowego prestiżu Politechniki Łódzkiej.
Innovativeness
1. Stymulowanie badań i działań innowacyjnych w powiązaniu z otoczeniem gospodarczym i społecznym.
2. Aktywny udział Uczelni w tworzeniu regionalnego systemu innowacji.
3. Wspieranie twórczych postaw innowacyjnych wśród społeczności akademickiej.
Infrastructure
1. Rozwój infrastruktury ukierunkowany na wzrost jakości badań naukowych.
2. Rozwój infrastruktury ukierunkowany na nowoczesne kształcenie.
3. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej Uczelni.
Learning
1. Nowoczesne metody, innowacyjne programy oraz elastyczne ścieżki kształcenia.
2. Integracja kształcenia i nauki.
3. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie.
Linkage
1. Rozwój współpracy z przedsiębiorcami oraz szerszy transfer i komercjalizacja technologii z uczelni do biznesu.
2. Aktywna współpraca z administracją publiczną.
3. Wzmocnienie współpracy ze szkołami wyższymi i instytucjami oświaty.
Leadership
1. Profesjonalizacja zarządzania Uczelnią.
2. Wzmacnianie pracy zespołowej wśród społeczności akademickiej.
3. Eklektyczne przywództwo zapewniające sprawność i skuteczność działań Uczelni.