Creating an absorbable dressing based on active exogenous tropocollagen from fish skins with the addition of modified carbon nanopowders. 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy: POIR.04.01.04-00-0077/20-00,

Całkowita  wartość projektu: 18 434 588,12 PLN
Kwota dofinansowania: 15 495 702,23 PLN

Kierownik b+r: dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, PŁ - lider projektu,

Partnerzy: Sancoll Sp. z o.o., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Czas trwania projektu: 1.01.2021-31.12.2023r.

Opis

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego opatrunku wchłanialnego na bazie egzogennego tropokolagenu z dodatkiem zmodyfikowanych nanodiamentów w formie żelu, liofilizatu, błony, włókniny i rejestrację jako wyrobu medycznego. Cel projektu zakłada również opracowanie modyfikacji nanodiamentów tak, aby tworzyły właściwości przeciwbakteryjne opatrunku i zdolność do zakłócania tworzenia biofilmu na powierzchni rany oraz wytworzenie urządzeń do produkcji opatrunków i przeniesienie produkcji do skali półprzemysłowej.

Streszczenie projektu 

W początkowych etapach zostaną określone parametry kolagenu do wytworzenia opatrunku, sposób modyfikacji nanodiamentów w zakresie właściwości przeciwzapalnych, antyalergicznych, bakteriostatycznych i docelowe formy opatrunku. Wykorzystane zostaną detonacyjne nanodiamenty wykazujące wysoką aktywność biologiczną związane z ich strukturą elektronową, krystalograficzną, rozwiniętą powierzchnią reakcyjną.  

Równolegle zostaną opracowane urządzenia do wytworzenia włókniny i błony kolagenowej i do nanoszenia warstwy nanodiamentowej na włókninę kolagenową. Istotnym elementem będzie opracowanie metody i procesu sterylizacji opatrunków. Tak przygotowane formy opatrunkowe zostaną poddane badaniom in vitro w zakresie określenia zgodności z normą ISO10993-1:2018 dla wyrobu medycznego. 

Kolejny etap zakłada badanie wpływu opatrunku na ranę u pacjenta, ocenę postępu procesu gojenia, bólu i jakości życia pacjenta. Docelową grupą odbiorców stanową pacjenci z wszelkimi typami ran przewlekłych, pochodzenia naczyniowego o etiologii żylnej i tętniczej oraz odleżyn.