Data dodania 30.05.2022 - 12:59
Kategorie aktualności

Informacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od obywateli polskich oraz komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 30 maja 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Łódzkiej pobieranych od osób będących obywatelami polskimi i innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/23.

1. Politechnika Łódzka, dalej Uczelnia, może pobierać od osób, o których mowa w uchwale opłaty za świadczone usługi edukacyjne z tytułu:

1) kształcenia na studiach niestacjonarnych;

2) powtarzania określonych zajęć na studiach niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;

3) powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;

4) kształcenia na studiach w języku obcym;

5) realizacji zajęć nieobjętych programem studiów;

6) kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia.

2. Politechnika Łódzka może ponadto pobierać opłaty za:

1) przeprowadzenie rekrutacji na studia;

2) przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się;

3) wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatów;

4) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy PSWiN;

5) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i duplikatu suplementu do dyplomu;

6) uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;

7) zakwaterowanie w domach studenckich uczelni.

Szczegółowe przepisy dot. zasad pobierania opłat przedstawia poniższa Uchwała Nr 26/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z 25 maja 2022 r.

Wysokości opłat za usługi edukacyjne reguluje poniższy Komunikat Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 30 maja 2022 r.