Data dodania 11.12.2020 - 15:19
Kategorie aktualności

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3 000 zł.

Data dodania 11.12.2020 - 15:15
Kategorie aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PŁ, prorektor ds. studenckich, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego/samorządu doktorantów, w terminie do 31 grudnia ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w uczelni, w poprzednim roku akademickim, tj. 2020/2021.

Data dodania 11.12.2020 - 15:14
Kategorie aktualności

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich.

Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468). 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej