Data dodania 15.09.2022 - 14:46
Kategorie aktualności

Dwa programy w języku angielskim, prowadzone we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego: Computer Science (na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) oraz Information Technology (na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) uzyskały prestiżową akredytację amerykańskiej organizacji ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology, przyznaną przez Computing Accreditation Commission ABET.

Image

Akredytacja ABET jest potwierdzeniem spełnienia standardów, czyniących z absolwentów akredytowanych programów osoby gotowe do wejścia na rynek pracy w ważnych dziedzinach technicznych, wiodących w innowacyjności oraz w nowych technologiach, odpowiadających na społeczne potrzeby bezpieczeństwa i rozwoju.

Kryteria akredytacji ABET, przygotowane przez profesjonalistów w zakresie technologii – członków stowarzyszeń ABET, koncentrują się na tym, czego studenci doświadczają i czego się uczą. Wizyty akredytacyjne ABET mają na celu przegląd programów studiów, zaplecza dydaktycznego i udogodnień w kształceniu oraz elementów wsparcia uczelni, a prowadzone są przez zespoły wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów z przemysłu, uczelni oraz agend rządowych, posiadających doświadczenie w ocenianych dyscyplinach.

Jak powiedział prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ:

Proces akredytacji programów wymagał znaczącego zaangażowania pracowników naszej uczelni. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych procedur, akredytację ABET przyznano obu kierunkom, o które wnioskowaliśmy. Posiadanie przez Politechnikę Łódzką tak istotnej akredytacji stanowi niezwykle ważny krok we wdrożeniu w naszej uczelni nowego, innowacyjnego modelu projektowania programów studiów. Doświadczenia zdobyte w trakcie tego wieloletniego procesu akredytacyjnego pozwolą wypracować nowe standardy jakościowe, które po raz kolejny przyniosą Politechnice Łódzkiej status lidera w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce.

ABET jest pozarządową organizacją non-profit, posiadającą certyfikat ISO 9001:2015. Obecnie jego akredytację posiada 4361 programów prowadzonych przez 850 uczelni w 41 krajach i regionach świata.

Więcej Informacji o ABET, w tym kryteriach akredytacji stosowanych w ocenie programów można znaleźć na stronie: www.abet.org.

Więcej informacji o akredytowanych programach: Computer Science  i Information Technology.

Projekt finansowany przez MEiN w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, projekt "Akredytacje zagraniczne". Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni.

Image
logotypy