Data dodania 05.01.2022 - 11:18
Kategorie aktualności

Pod koniec grudnia 2021 rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik, podpisał Plan równości płci w Politechnice Łódzkiej. Dokument przewiduje zapewnienie równości, zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i jest wynikiem starań władz uczelni o zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych.

Image

Nowy plan dobrze koresponduje z działaniami wcześniej realizowanymi w PŁ, która jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, już w 2016 roku otrzymała od Komisji Europejskiej logo HR Excellence in Research. Posiadając Gender Equality Plan Politechnika Łódzka spełnia teraz formalny warunek uczestnictwa w konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską, w ramach programu Horyzont Europa obowiązującego od 2022 roku.

- Plan obejmuje swoim zakresem wszystkie grupy pracowników i studentów studiów wszystkich stopni, w tym szczególnie grupę doktorancką, z której w większości wywodzi się nasza kadra badawczo-dydaktyczna. Zawiera dwie części: diagnozę obecnej sytuacji w oparciu o szeroki zakres danych liczbowych i analizę obecnej sytuacji instytucjonalno-prawnej uczelni oraz propozycje działań na rzecz równości płci z horyzontem realizacji do 2024 roku - wyjaśnia prof. Łukasz Albrecht, prorektor ds.nauki odpowiedzialny za wdrożenie planu na PŁ.

W dokumencie wyznaczono 28 działań przyporządkowanych czterem obszarom: Infrastrukturze instytucjonalnej; Równowadze płci w przywództwie, podejmowaniu decyzji i badaniach naukowych; Równość płci w rekrutacji i rozwoju kariery oraz Równowadze między życiem zawodowym a prywatnym i kulturą organizacyjną.W najbliższych trzech latach uczelnia będzie stopniowo realizować działania wpisane w plan. W tym celu zostaną utworzone m.in. stanowiska pełnomocników ds. równości oraz powołana będzie Komisja ds. antydyskryminacji, antymobbingu i przeciwdziałania molestowaniu. Bazą wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach planu, będzie zakładka na stronie internetowej PŁ z dostępnymi publikacjami, danymi i materiałami o podejmowanych aktywnościach. - Wszystkie zaplanowane działania będą służyć temu, aby Politechnika Łódzka była jeszcze lepszym miejscem pracy i studiowania – dla całej naszej społeczności  - dodaje prof. Albrecht.