Kopolimery siarkowo-organiczne do modyfikacji betonów, asfaltów i polimerów.

Image

Kopolimery siarkowo-organiczne są użytecznymi tworzywami wielkocząsteczkowymi otrzymywanymi z udziałem półproduktów pochodzenia naturalnego lub odpadowego, o silnym potencjale wdrożeniowym w budownictwie, budownictwie drogowym i przemyśle gumowym.

Zaletą procesu wytwarzania kopolimerów siarkowo-organicznych jest możliwość zastosowania dodatków organicznych pochodzenia naturalnego, takich jak limonen czy terpentyna. Nadają one opracowanemu rozwiązaniu charakter proekologiczny. Innowacyjność technologii polega również na zabezpieczeniu odpadów emitujących szkodliwe dla człowieka promieniowanie jonizujące. Wytworzone przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników kopolimery charakteryzują się właściwościami termoplastycznymi i łatwością przetwórstwa. Technologia skierowana jest do przedsiębiorców z branży przemysłu budowlanego, budownictwa drogowego oraz przemysłu gumowego.

 

Biomateriały polimerowe: projektowanie, otrzymywanie, sterylizacja, badania właściwości i ekspertyzy.

Image
Na pierwszym planie, prawym profilem siedzi kobieta-naukowiec w białym fartuchu, spoglądając w mikroskop. Po prawej na ekranie komputera obraz z mikroskopu z kolorowymi wynikami badań.

Opatrunki hydrożelowe znajdują w ostatnich latach coraz szersze zastosowanie w leczeniu ran pooparzeniowych, owrzodzeń i odleżyn. 

Instytut specjalizuje się w projektowaniu materiałów i produktów hydrożelowych (hydrożele makroskopowe, mikro- i nanożele), w tym tzw. hydrożeli inteligentnych (reagujących na bodźce), nanomateriałów oraz produktów opartych na polisacharydach i syntetycznych polimerach biodegradowalnych. W procesie otrzymywania materiałów wykorzystywane są technologie radiacyjne. Technologia może znaleźć zastosowanie w branżach: medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.


Identyfikacja zmian nowotworowych w oparciu o obrazowanie i spektroskopię Ramana tkanek ludzkich. Translacja do klinicznych badań diagnostycznych.

Image
Zdjęcie poglądowe. Nowoczesny biało-czarny mikroskop na czarnym tle.

Technologia umożliwia rozróżnienie tkanki prawidłowej od zmienionej nowotworowo oraz określenie stopnia złośliwości nowotworu w czasie rzeczywistym trwania operacji dla pomiarów in vivo oraz w oparciu o analizę tkanek ex vivo z wysoką czułością i swoistością ponad 90% odpowiednio podczas operacji resekcji guza i badania histopatologicznego. 

Diagnostyka zmian nowotworowych metodą spektroskopii i obrazowania Ramana opiera się na wyznaczaniu stosunków intensywności pasm przypisanych markerom ramanowskim. Jest to metoda obiektywna, szybka, niegenerująca wysokich kosztów oraz uniwersalna – do zastosowania w przypadku różnorakich zmian nowotworowych.
Technologia dedykowana jest szpitalom z oddziałami onkologicznymi w ramach diagnostyki in vivo i ex vivo, laboratoriom diagnostyki medycznej ukierunkowanym na identyfikację zmian nowotworowych.


Technologia Analizatorów Układów Rzeczywistych (TAUR).

Image

Symulacje układów molekularnych, szczególnie w zakresie bio- i nanotechnologii, np. symulacje z wykorzystaniem równoległych algorytmów obliczeniowych stosowanych w chemii i fizyce zjawisk, takich jak separacja faz. Polimeryzacja oraz dynamika układów zawierających długie makrocząsteczki i sieci polimerowe.

Urządzenia budowane przy użyciu technologii opracowanej przez Katedrę Fizyki Molekularnej mogą zawierać do kilkuset milionów komórek operacyjnych, które umieszczone są w węzłach sieci trójwymiarowej. Mogą one wspomagać rozwiązywanie zagadnień z różnych dziedzin nauki  i techniki oraz innych, takich jak na przykład sztuczna inteligencja. Maszyny wykonane w TAUR to olbrzymie i skomplikowane makroprocesory z cechami automatu komórkowego. Pracownicy Katedr Fizyki Molekularnej oraz Mikroelektroniki i Technik Informatycznych zaprojektowali i wraz z firmą Ericsson zbudowali i oddali do użytku Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych (ARUZ), który mieści się w Łódzkim BioNanoParku. Jest to urządzenie, w którym zastosowano wybrane elementy TAUR. Technologia skierowana jest do firm z branży przemysłu informatycznego.

 

Biodegradowalne kompozyty polimerowe.

Image
Biodegradowalny, czarny kompozyt polimerowy z plastikowymi linijkami w kolorze żółtym.

Biodegradowalne i optyczne kompozyty polimerowe o obniżonej palności.

Stworzone przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej biodegradowalne kompozyty polimerowe mogą znaleźć zastosowanie jako materiały opakowaniowe, produkty jednorazowego użytku, proekologiczne i biodegradowalne kompozyty. Technologia kierowana jest do producentów opakowań, dostawców oraz firm handlowych.

Urządzenia elektroniki organicznej (diody elektroluminescencyjne, fotodetektory, ogniwa fotowoltaiczne, tranzystory z efektem polowym) – wyznaczenie parametrów użytkowych.

Wytworzenie i charakterystyka organicznych urządzeń elektronicznych. 

Image

Oferowana przez Katedrę Fizyki Molekularnej usługa obejmuje wytworzenie organicznych urządzeń elektronicznych w warunkach obojętnej atmosfery oraz pomiary elektryczne i optyczne, które pozwolą wyznaczyć parametry użytkowe pracy urządzeń. Dzięki nim możliwa jest optymalizacja produktu oraz porównanie testowanych urządzeń z dostępną na rynku konkurencją. Oferta adresowana jest do przedsiębiorstw z branży inżynierii materiałowej i elektroniki.


 

Starzenie materiałów, wyznaczanie czasu życia, Laboratorium Starzenia Materiałów.

Stymulowane przyśpieszone starzenie polimerów.

Image

Stworzone przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników innowacyjne laboratorium pozwala na wykonywanie badań w komorach starzeniowych, które symulują rzeczywiste warunki pracy. Komora klimatyczna umożliwia przeprowadzenie większości testów klimatycznych dla szeroko pojętego przemysłu. Usługa kierowana jest do firm z branży chemicznej, polimerowej, motoryzacyjnej oraz zajmujących się produkcją opakowań i tworzyw.


Sztuczny nos: spektrometria mobilności jonów sprzężona z kolumną multikapilarną.

Technika pozwalająca analizować ślady lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów w postaci gazowej, ciekłej i stałej o stężeniu od ppb do kilku ppt.

Image

Spektrometria mobilności jonów jest nowoczesną techniką, która pozwala w prosty i szybki sposób dokonać analizy gazu bądź aerozolu uzyskanych z próbek w formie ciekłej lub stałej. Jej podstawą jest pomiar ruchliwości zjonizowanych cząsteczek w gazie nośnym pod wpływem pola elektrycznego. Usługa w zastosowaniu przemysłowym i szerszym aniżeli analiza pojedynczych związków stanowi innowację w skali międzynarodowej. Opracowana przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników oferta kierowana jest do przedsiębiorców z branży przemysłowej, przemysłu spożywczego, ochrony środowiska, diagnostyki medycznej.


Napromienianie materiałów.

Napromienianie promieniami gamma to jedna z metod sterylizacji lub higienizacji materiałów, wyrobów gotowych lub półproduktów wykorzystywanych w procesach technologicznych.

Image

Instytut dysponuje panoramiczną komorą radiacyjną z początkową aktywnością źródeł promieniowania Co-60 2200 TBq (60 kCi). Instalacja wyposażona jest w irradiator panoramiczny gamma typu Ob-Servo-D. Urządzenie jest jedynym tego rodzaju w skali kraju. Umożliwia komercyjne stosowanie technologii radiacyjnych w wielu dziedzinach, przynosząc korzyści ekonomiczne w dostępie do wysokiej jakości produktów na rynku krajowym oraz zwiększenie konkurencyjności rodzimych towarów na rynkach zagranicznych. Odbiorcą usługi mogą być podmioty z branży medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, weterynaryjnej, B+R oraz zajmujące się konserwacją zabytków.