Zespół Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości:

mgr Beata Łysak,

e-mail: beata.lysak@p.lodz.pl

tel.: 42 631-20-41

Obszary specjalizacji:

 • komercjalizacja wyników B+R (licencja; sprzedaż);
 • transfer technologii;
 • wspieranie przedsiębiorczości;
 • doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu innowacji;
 • szkolenia i konsultacje w ww. zakresie oraz ich organizacja;
 • zbieranie Rejestrów Ewidencji Usług świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych przez Politechnikę Łódzką;
 • sprawy administracyjno-finansowe CIP, obsługa systemu VEMA.

Katarzyna Frączak-Banach,

starszy specjalista

e-mail: katarzyna.fraczak-banach@p.lodz.pl

tel.: 42 631-21-41, kom. 601-090-106

Obszary specjalizacji:

 • umowy transferu technologii i wspólności praw;
 • umowy konsorcjum i wdrożeniowe;
 • wnioski o dofinansowanie w konkursach organizowanych przez instytucje publiczne;
 • doradztwo prawne dla startup-ów.

Wsparcie w zakresie:

 • przygotowywanie lub opiniowanie umów z zakresu transferu technologii oraz dotyczących wspólności praw do własności intelektualnej;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o współpracy, umów usługowych oraz o realizację prac badawczych;
 • przygotowywanie lub opiniowanie umów z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych;
 • pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie w konkursach organizowanych przez instytucje publiczne;
 • pomoc w przygotowaniu umowy spółki, uchwał organów, dokumentów do KRS;
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów działalności spółki.

Katarzyna Szulc

e-mail: katarzyna.szulc.1@p.lodz.pl

tel.: 42 631-21-41, kom. 668-559-080

Obszary specjalizacji:

 • komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii;
 • analiza rynku;
 • negocjacje i umowy;
 • pomoc przy wnioskach o projekty badawcze;
 • promocja innowacji;
 • doradztwo.

Wsparcie w zakresie:

 • identyfikowanie potencjalnych rynków docelowych, konkurencji i możliwości komercyjnych technologii;
 • prowadzenie negocjacji z potencjalnymi partnerami, inwestorami lub licencjobiorcami;
 • negocjacja umów komercjalizacyjnych i usługowych w tym ustalanie warunków biznesowych i in. aspektów biznesowych;
 • opracowywanie umów licencyjnych, umów współpracy badawczej i innych dokumentów formalnych w zakresie współpracy związanej z komercjalizacją i transferem technologii;
 • pomoc w przygotowywaniu i złożeniu wniosków projektowych o dofinansowanie w konkursach organizowanych przez instytucje publiczne;
 • nawiązywanie współpracy z firmami, instytucjami badawczymi, inwestorami i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces transferu technologii;
 • budowanie relacji strategicznych;
 • tworzenie i wdrażanie kampanii marketingowych w celu zwiększenia świadomości i zainteresowania rynkowego dotyczącego innowacji;
 • kreowanie wizerunku innowacyjnego produktu lub technologii;
 • udzielanie porad w zakresie strategii rozwoju biznesu i komercjalizacji.

Sylwia Lepieszka

e-mail: sylwia.lepieszka@p.lodz.pl

tel.: 42 631-20-41

Obszary specjalizacji:

 • zasady komercjalizacji własności intelektualnej;
 • fundusze Europejskie, pomoc publiczna;
 • analizy, wyceny i biznesplany.

Wsparcie w zakresie:

 • przygotowanie podziałów wynagrodzeń z tytułu komercjalizacji;
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie z FE;
 • rozliczenia, monitoring i sprawozdawczość w zakresie projektów;
 • zamówienia na analizy potencjału rynkowego technologii, wyceny IPR oraz know-how, strategie komercjalizacji.

Marcin Wasiak

e-mail: marcin.wasiak@p.lodz.pl

tel.: 42 631-28-40, kom. 669-971-646

Obszary specjalizacji:

 • przedsiębiorczość akademicka;
 • strategie marketingowe;
 • modele biznesowe;
 • przygotowanie pomysłu na startup.

Wsparcie w zakresie:

 • przygotowania prezentacji biznesowej ( Pitch Deck);
 • tworzenie modelu biznesowego na podstawie Business Model Canvas;
 • kreowanie produktu na podstawie Customer Development;
 • doradztwo w zakresie przygotowania aplikacji / stron UX/UI;
 • pozyskiwanie pierwszych inwestorów Venture Capital;
 • tworzenie strategii nisko kosztowego dotarcia do klienta.